Lịch khai giảng trực tuyến

Quý III/2023
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 14-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 23-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 28-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
4 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere 18-11-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Cloud Management and Automation
5 VMware Cloud Foundation: Management and Operations [V4.X] 09-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
Network Virtualization
6 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.2] 16-12-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
7 Microsoft 365 Mobility and Security 30-09-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
8 Microsoft SharePoint Online 30-09-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
9 MCSA – Windows Server Hybrid Administrator Associate 09-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
80h Việt Nam Liên hệ
10 Microsoft Azure Administrator 14-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
11 Windows Server 2019 Administration 16-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
12 PL-300T00 Microsoft Power BI Data Analyst 17-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
32h Việt Nam Liên hệ
13 Microsoft Azure Security Technologies 28-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
14 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 28-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
15 Microsoft 365 Administrator 28-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
16 Querying Microsoft SQL Server 27-11-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
17 Data Science and Big Data Analytics 11-11-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Cisco
18 Implementing and Administering Cisco Solutions – CCNA (200-301) 23-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
60h Việt Nam Liên hệ
Oracle
19 Oracle Database 19c: Administration Workshop 21-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
20 Oracle Certified Professional 19c (OCP 19c) 04-11-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
80h Việt Nam Liên hệ
ISACA
21 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 09-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
22 Certified Information Systems Auditor (CISA) 14-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
23 Certified Information Security Manager (CISM) 11-11-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
24 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 21-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
25 Certified Ethical Hacker version 12 (CEH v12) 23-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên Hệ
26 Certified Network Defender (CND) 30-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
27 Computer Hacking Forensic Investigator v10 (CHFI v10) 30-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
28 Project Management Professional - PMP 14-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Điện toán đám mây
29 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 11-12-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Data Science
30 Lập Trình Python Cơ Bản 21-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
31 Phân tích mã độc căn bản 30-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
32 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 04-11-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
33 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 21-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
34 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 04-11-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
Quản lý dự án
35 IT HelpDesk Professional 05-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 5, 6, 7
24h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
36 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 16-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên Hệ
37 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 16-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
38 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 21-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
39 Chiến Lược Và Kiến Trúc Tổng Thể Khi Xây Dựng Hệ Thống CNTT Cho Tổ Chức Và Doanh Nghiệp - TOGAF 10 18-11-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Linux
40 LINUX LPI1(101-102) & LPI2(201-202) 16-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
72 giờ Việt Nam Liên hệ
AWS
41 Architecting on AWS 28-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
42 Veeam Availability Suite v11a: Cấu hình và Quản lý 30-09-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
43 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 14-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
44 CompTIA Security+ 21-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
45 CompTIA IT Fundamentals (ITF+) 31-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
24h Việt Nam Liên hệ
DevOps Institute
46 DevOps Cơ Bản 14-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
47 Docker Foundation 06-11-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
48 Certified Kubernetes Administrator 11-11-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Palo Alto Networks
49 Palo Alto Networks Certified Security Engineers (PCNSE) 14-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
30h Việt Nam Liên hệ
50 Khóa học PCNSA (Palo Alto Network) - Palo Alto Networks Certified Network Security Administrator 30-10-2023 18h30 - 21h30
Thứ 2-4-6
30h Việt Nam Liên hệ
Fortinet
51 Fortinet NSE 4 (Network Security Expert 4) 26-09-2023 18h30 - 21h30
Thứ 3-5
30h Việt Nam Liên hệ