Lịch khai giảng trực tuyến

Quý 4/2021
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 25-10-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 06-11-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
3 VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V8.x] 22-11-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
4 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 27-11-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
5 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 11-12-2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Red Hat
6 Red Hat System Administration I (RH124) 15-11-2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
7 Red Hat System Administration II (RH134) 18-12-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
8 Đào tạo MCSA cấp tốc 25-10-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
56h Việt Nam Liên hệ
9 Administering a SQL Database Infrastructure 25-10-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
10 Administering Microsoft Exchange Server 2016 30-10-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
11 Microsoft 365 Identity and Services 30-10-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
12 Querying Microsoft SQL Server 01-11-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
13 Microsoft Azure Administrator 08-11-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
14 Analyzing Data with Power BI 27-11-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
15 Data Science and Big Data Analytics 04-12-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
16 Oracle 12c: Introduction to SQL Ed 1.1 25-10-2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
17 Oracle Database 12c: RAC Administration Ed 1.1 01-11-2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
18 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 06-11-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
19 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 22-10-2021 08h30 - 17h30
Thứ 6, 7, CN
24h Việt Nam Liên hệ
20 Certified Information Systems Auditor (CISA) 01-11-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
21 Certified Information Security Manager (CISM) 27-11-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
22 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 25-10-2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên Hệ
23 Computer Hacking Forensic Investigator v10 (CHFI v10) 30-10-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
24 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 27-11-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
25 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 29-11-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
26 Project Management Professional - PMP 15-11-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Điện toán đám mây
27 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 08-11-2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Data Science
28 Lập Trình Python Cơ Bản 06-11-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
29 Đánh giá bảo mật ứng dụng Web theo tiêu chuẩn OWASP 25-10-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
30 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 20-11-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
31 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 30-10-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
32 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 06-11-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
Quản lý dự án
33 IT HelpDesk Professional 11-11-2021 08h30 - 17h30
Thứ 5, 6, 7
24h Việt Nam Liên hệ
34 Agile Project Management Professional 15-11-2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
35 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 13-11-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
36 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 15-11-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
37 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 25-11-2021 08h30 - 17h30
Thứ 5, 6, 7, CN
32h Việt Nam Liên Hệ
38 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 27-11-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
Linux
39 Linux LPI 1 30-10-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
AWS
40 Architecting on AWS 22-11-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
41 CompTIA Security+ 02-11-2021 18h15 - 21h15
Thứ 3 - 5
48h Việt Nam Liên Hệ
42 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 06-11-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Institute
43 DevOps Foundation® 16-11-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ