Lịch khai giảng trực tuyến

Quý III/2022
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 28-11-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 03-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
3 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 17-12-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
4 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 17-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Network Virtualization
5 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.2] 03-12-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
6 Administering a SQL Database Infrastructure 28-11-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
7 Windows Server Hybrid Administrator Associate (MCSA) 05-12-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
56h Việt Nam Liên hệ
8 Microsoft 365 Identity and Services 05-12-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
9 Analyzing Data with Power BI 10-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
10 Microsoft 365 Mobility and Security 10-12-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
11 Microsoft Azure Administrator 12-12-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
12 Querying Microsoft SQL Server 12-12-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
13 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 19-12-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
ISACA
14 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 28-11-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
15 Certified Information Systems Auditor (CISA) 17-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
16 Certified Information Security Manager (CISM) 17-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
17 Computer Hacking Forensic Investigator v10 (CHFI v10) 05-12-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
18 Certified Ethical Hacker version 12 (CEH v12) 10-12-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
PMI
19 Project Management Professional - PMP 10-12-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Data Science
20 Lập Trình Python Cơ Bản 28-11-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
21 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 03-12-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
22 Phân tích mã độc căn bản 03-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
23 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 10-12-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
24 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 10-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
25 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 05-12-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
26 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 10-12-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
27 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 10-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Linux
28 LINUX LPI1(101-102) & LPI2(201-202) 03-12-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
80 giờ Việt Nam Liên hệ
AWS
29 Architecting on AWS 12-12-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
30 CompTIA Security+ 05-12-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
48h Việt Nam Liên Hệ
31 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 10-12-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ