Lịch khai giảng trực tuyến

Quý I/2023
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 01-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 03-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere 22-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
4 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 06-05-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Network Virtualization
5 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.2] 24-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Red Hat
6 RHCSA Rapid Track course (RH199) 25-03-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
7 Microsoft Azure Administrator 25-03-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
8 Administering a SQL Database Infrastructure 25-03-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
9 Microsoft 365 Identity and Services 27-03-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
10 Microsoft 365 Mobility and Security 28-03-2023 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên Hệ
11 PL-300T00 Microsoft Power BI Data Analyst 08-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
12 MCSA – Windows Server Hybrid Administrator Associate 15-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
80h Việt Nam Liên hệ
13 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 17-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
14 Querying Microsoft SQL Server 08-05-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
15 Data Science and Big Data Analytics 15-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
16 Oracle database 19c: RAC Administration Workshop 06-05-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
17 Certified Information Security Manager (CISM) 22-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
18 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 08-05-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
19 Certified Information Systems Auditor (CISA) 20-05-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
20 Certified Ethical Hacker version 12 (CEH v12) 10-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên Hệ
21 Computer Hacking Forensic Investigator v10 (CHFI v10) 10-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
22 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 22-04-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
23 Certified Network Defender (CND) 15-05-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
24 Project Management Professional - PMP 20-05-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
25 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 24-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Data Science
26 Lập Trình Python Cơ Bản 01-04-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
27 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 22-04-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
28 Phân tích mã độc căn bản 24-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
29 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 22-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
30 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 06-05-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
31 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 25-03-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
32 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 03-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
33 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 15-04-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
34 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 06-05-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
Linux
35 LINUX LPI1(101-102) & LPI2(201-202) 25-03-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
72 giờ Việt Nam Liên hệ
AWS
36 Architecting on AWS 11-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
37 Veeam Availability Suite v11a: Cấu hình và Quản lý 22-04-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
38 CompTIA Security+ 08-04-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
39 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 10-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên hệ
40 CompTIA IT Fundamentals (ITF+) 18-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
24h Việt Nam Liên hệ
DevOps Institute
41 DevOps Foundation® 25-03-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên Hệ
42 Docker Fundamentals 16-04-2023 08h30 - 17h30
Chủ Nhật
32h Việt Nam Liên hệ
43 Certified Kubernetes Administrator 18-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 3 - 5
40h Việt Nam Liên hệ