IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS)

Giới thiệu
 • Trang bị và hệ thống hóa kiến thức và kỹ năng cho một nhà quản lý CNTT chuyên nghiệp;
 • Nâng cao năng lực hoạch định và quản lý nguồn lực CNTT (con người, đầu tư, công nghệ, hạ tầng) của doanh nghiệp;
 • Phát triển tầm nhìn, chiến lược, kế hoạch, dự án và giải pháp CNTT phù hợp với nhu cầu và định hướng hoạt động của lãnh đạo doanh nghiệp;
 • Tiếp cận xu hướng xây dựng hệ thống thông tin tổng thể phục vụ quản lý, điều hành, giám sát và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;
 • Định hình yêu cầu về khung kỹ năng và đánh giá hiệu quả, từ đó xây dựng hình ảnh nhà quản lý CNTT thành công.
Mục tiêu khóa học
 • Xác định tầm nhìn, chiến lược phát triển hệ thống CNTT theo định hướng hoạt động của lãnh đạo doanh nghiệp, tiến đến xác lập vai trò trung tâm của CNTT trong hoạt động của doanh nghiệp;
 • Xây dựng kế hoạch, danh mục đầu tư, yêu cầu về ngân sách theo các giai đoạn khác nhau cho lĩnh vực CNTT của tổ chức;
 • Xây dựng và quản lý hiệu quả danh mục, chương trình và dự án CNTT với mục tiêu tối ưu hóa chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ;
 • Xây dựng mô hình và kế hoạch đánh giá hiệu quả của đầu tư CNTT, từ đó đề xuất các hoạt động mới
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình đảm bảo an toàn thông tin, hoạt động liên tục và bền vững của hệ thống CNTT;
 • Quản lý tốt những lĩnh vực nghiệp vụ như cấu hình, tài sản, rủi ro, thay đổi trong quá trình triển khai và vận hành hệ thống CNTT thông qua các kỹ năng và công cụ cần thiết;
 • Trang bị và hệ thống những kiến thức và kỹ năng xây dựng, quản lý và phát triển bao quát các mặt của hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, hạ tầng mạng) nhằm nâng cao hiệu quả và trò của CNTT trong hoạt động của doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ xây dựng và triển khai các kiến trúc, giải pháp và sản phẩm đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ mới và quản lý tốt nguồn lực của doanh nghiệp, trong đó có nguồn lực CNTT
Thời lượng

40 giờ

Đối tượng tham gia
 • Nhân viên quản trị IT (IT administrator);
 • Nhân viên giám sát hệ thống IT (IT supervisor);
 • Trưởng nhóm IT (IT team leader);
 • Phó trưởng phòng IT (IT assistant manager);
 • Trưởng phòng IT (IT manager)
 • Cá nhân có mục tiêu trở thành nhà quản lý, lãnh đạo IT trong tương lai
Nội dung khóa học
 •  Sự cần thiết của Chương trình học trong xu hướng mới về quản lý CNTT: chuyển từ mô hình 3 thành phần (Quản lý CNTT, Quản trị CNTT và Chiến lược CNTT) định hướng bởi Hoạt động kinh doanh sang mô hình 4 thành phần (Quản lý CNTT, Quản trị CNTT, Chiến lược CNTT và Đánh giá hiệu quả CNTT);
 •  Khung kỹ năng và đánh giá hiệu quả của một người quản lý CNTT;
 •  Nhóm các kỹ năng chung:
  • Nâng cao khả năng lãnh đạo và kỹ năng giải quyết vấn đề;
  • Xây dựng, quản lý và phát triển đội ngũ, nhóm làm việc chuyên trách về CNTT;
  • Phát triển các kỹ năng cần thiết về tương tác (trình  bày, viết), phân tích, truyền thông và quản lý xung đột hiệu quả cho người quản lý CNTT.
  • Quản lý các bên liên quan trong hoạt động CNTT.
  • Quản lý rủi ro trong hoạt động CNTT.
 •   Nhóm kỹ năng và công cụ về nghiệp vụ:
  • Kiến thức về mô hình tổ chức, vai trò và vị trí của đơn vị chuyên trách CNTT trong doanh nghiệp;
  • Kỹ năng và công cụ quản lý ngân sách dành cho hoạt động CNTT;
  • Kỹ năng và kiến thức về phân tích chức năng, quy trình và mô hình hóa hoạt động kinh doanh;
  • Kỹ năng xây dựng kế hoạch, chiến lược cho hoạt động CNTT;
  • Kiến thức về văn hóa doanh nghiệp và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;
 • Nhóm kỹ năng về kiến trúc tổng thể:
  • Mô hình hóa và hỗ trợ thiết kế quy trình;
  • Hỗ trợ thiết kế mô hình và khối chức năng về tổ chức, dữ liệu, ứng dụng, dịch vụ, giải pháp;
  • Kiến thức và kỹ năng về tích hợp hệ thống;
  • Kiến thức về các chuẩn, tiêu chuẩn trong ngành, lĩnh vực hoạt động;
  • Xây dựng các nguyên tắc, mục tiêu và công việc của kiến trúc CNTT;
  • Phân tích chi phí và lợi ích trong hoạt động CNTT.
 •  Nhóm kiến thức và kỹ năng quản lý danh mục, chương trình và dự án:
  • Quản lý danh mục, chương trình và dự án CNTT;
  • Quản lý phạm vi và yêu cầu của chương trình, dự án CNTT;
  • Quản lý và tối ưu hóa chi phí đầu tư và chi phí hoạt động thường xuyên;
  • Quản lý tiến độ;
  • Quản lý và nâng cao chất lượng của hệ thống và dịch vụ;
  • Quản lý thay đổi;
  • Quản lý tài sản CNTT.
 •  Nhóm kiến thức chung về IT (IT general knowledge):
  • Công cụ và phương pháp phát triển ứng dụng CNTT;
  • Ngôn ngữ lập trình;
  • Các ứng dụng trung gian, ứng dụng cung cấp thông tin, ứng dụng sử dụng thông tin;
  • Hạ tầng CNTT, mạng và hệ thống;
  • Quản lý lưu trữ;
  • Các dịch vụ web;
  • Các sản phẩm và dịch vụ đóng gói, cung cấp qua môi trường mạng;
  • Quản lý chất lượng dịch vụ;
  • Các ứng dụng quản lý;
  • Xây dựng và quản lý kho giải pháp, kiến trúc CNTT;
  • Xây dựng kế hoạch chuyển đổi hệ thống.
 •     Nhóm kiến thức và kỹ năng về kỹ thuật IT (technical IT skills):
  • Kỹ thuật phần mềm;
  • Quản lý cấu hình hệ thống CNTT;
  • An toàn thông tin và đảm bảo hoạt động liên tục;
  • Quản lý hệ thống và dịch vụ điều hành, hạ tầng và dịch vụ truyền thông, mạng và dịch vụ mạng;
  • Quản lý và trao đổi dữ liệu;
  • Kiến thức, kỹ năng về giao diện, hình ảnh, đồ họa;
  • Kiến thức, kỹ năng về xử lý giao dịch, kết nối bên ngoài.
 •   Nhóm kỹ năng về pháp lý:
  • Kiến thức và kỹ năng về soạn thảo và quản lý hợp đồng;
  • Những quy định chung về mua sắm, đấu thầu, thương mại;
  • Những quy định chung về bảo mật tài liệu, chống giả mạo.


 • Học trực tuyến

 • Ngày khai giảng : 05-08-2024
 • Giờ học : 18h30 - 21h30
 • Ngày học : Thứ 2-4-6
 • Thời lượng : 40h
 • Học phí : Liên hệ

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 05-08-2024
 • Giờ học : 18h30 - 21h30
 • Ngày học : Thứ 2-4-6
 • Thời lượng : 40h
 • Học phí : Liên Hệ

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác