Bảo mật - An toàn thông tin

Bao gồm các khoá về nhận thức ATTT, xây dựng quy trình và giải pháp bảo mật, phân tích mã độc, lập trình bảo mật cho ứng dụng

Khóa đào tạo Penetration Testing (Pentest) 6 tháng.
Khóa đào tạo về nhận thức An toàn thông tin
Khóa đào tạo ủy quyền của (ISC)²
Khóa đào tạo ủy quyền của EC-Council
Khóa đào tạo ủy quyền của ISACA
Khóa đào tạo ủy quyền của CompTIA
Khóa đào tạo chuẩn An toàn thông tin
Khóa đào tạo Phân tích mã độc
Khóa đào tạo Đánh giá bảo mật
Khóa đào tạo RSA - DellEMC
Các khoá bảo mật khác