PMI

Các khoá học về Quản lý dự án của Viện quản lý dự án Hoa Kỳ, tiêu biểu là khoá PMP