Project Management Professional - PMP

Tổng quan

Chuẩn mực quốc tế trong quản lý dự án chuyên nghiệp là điều quan trọng để đảm bảo một khung quản lý dự án được ứng dụng thống nhất trên toàn cầu. - Với sứ mệnh phát triển và đưa ra các chuẩn mực quản lý dự án, PMI® đã biên soạn PMBOK® phiên bản thứ 7, đây là tài liệu tổng hợp từ sự cống hiến của hàng nghìn chuyên gia quản lý dự án trên toàn thế giới, là kiến thức chung của nhân loại, phù hợp thực tế nhất, được sử dụng phổ biến và thường xuyên nhất, áp dụng cho tất cả các loại dự án.

Nội dung của PMBOK® phiên bản thứ 7 bao gồm:

 • 08 Lĩnh vực thực thi: Người Liên Quan, Đội Nhóm, Hướng Tiếp Cận Phát Triển và Vòng Đời, Lập Kế Hoạch, Công Việc Dự Án, Bàn Giao, Đo Lường và Sự Không Chắc Chắn

 • May đo cho dự án: 05 Khía cạnh cần may đo, Quy trình may đo và May đo cho 08 Lĩnh vự thực thi.
 • 23 Mô hình, 61 Phương pháp và 73 Kết quả được tạo ra.
 Thời lượng

40 giờ

Hình thức đào tạo

Giảng dạy trực tiếp tại lớp học

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn tất khóa học này, học viên có thể:

 • Học viên được cập nhật các kiến thức mới nhất theo tiêu chuẩn quốc tế về quản lý dự án.

 • Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, thực thi, kiểm soát dự án một cách chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế.

 • Có cách nhìn tổng quát và đầy đủ khi triển khai dự án.

 • Được cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý dự án.

 • Thực hành trên dự án thực tế.

Nội dung khóa học

1.  Lĩnh vực thực thi Người Liên Quan:

 • Nhận diện Người Liên Quan
 • Hiểu và phân tích Người Liên Quan
 • Sắp xếp độ ưu Người Liên Quan
 • Gắn kết Người Liên Quan
 • Tương tác với các lĩnh vực thực thi khác
 • Kiểm tra các kết quả

2.  Lĩnh vực thực thi Đội Nhóm:

 • Lãnh đạo và Quản lý đội nhóm dự án
 • Văn hóa đội nhóm dự án
 • Các đội nhóm dự án hiệu suất cao
 • Kỹ năng lãnh đạo
 • May đo phong cách lãnh đạo
 • Tương tác với các lĩnh vực thực thi khác
 • Kiểm tra các kết quả

3. Lĩnh vực thực thi Hướng Tiếp Cận Phát Triển và Vòng Đời :

 • Mối quan hệ giữa Sự Phát Triển, Nhịp và Vòng Đời
 • Nhịp bàn giao
 • Các hướng tiếp cận phát triển
 • Khía cạnh ảnh hưởng việc lựa chọn hướng tiếp cận phát triển
 • Định nghĩa về Vòng đời và Giai đoạn
 • Căn chỉnh Nhịp bàn giao, hướng tiếp cận Phát triển và Vòng đời
 • Tương tác với các lĩnh vực thực thi khác
 • Kiểm tra các kết quả

4.  Lĩnh vực thực thi lập kế hoạch:

 • Sơ lược về lập kế hoạch
 • Các biến số của lập kế hoạch
 • Văn hóa và sự hình thành đội nhóm
 • Giao tiếp
 • Nguồn lực vật chất
 • Mua sắm
 • Thay đổi
 • Chuẩn đo
 • Sự căn chỉnh
 • Tương tác với các lĩnh vực thực thi khác
 • Kiểm tra các Kết quả

5. Lĩnh vực thực thi Công việc dự án:

 • Các quy trình của dự án
 • Cân đối các ràng buộc cạnh tranh
 • Duy trì sự tập trung của đội nhóm dự án
 • Sự gắn kết và giao tiếp dự án
 • Quản lý nguồn lực vật chất
 • Làm việc với mua sắm
 • Giám sát các thay đổi và công việc mới
 • Học tập xuyên suốt dự án
 • Tương tác với các Lĩnh vực thực thi khác
 • Kiểm tra các Kết quả

6.  Lĩnh vực thực thi bàn giao:

 • Bàn giao giá trị
 • Sản phẩm bàn giao
 • Chất lượng
 • Đầu ra không tối ưu
 • Tương tác với các lĩnh vực thực thi khác
 • Kiểm tra các kết quả

7. Lĩnh vực thực thi Đo lường:

 • Thiết lập việc đo lường hiệu quả
 • Các chỉ số cần đo lường
 • Trình bày thông tin
 • Bẫy đo lường
 • Giải quyết vấn đề về hiệu suất
 • Phát triển và cải tiến
 • Tương tác với các lĩnh vực thực thi khác
 • Kiểm tra các Kết quả

8. Lĩnh vực thực thi Sự không chắc chắn:

 • Sự không chắc chắn nói chung
 • Không rõ ràng
 • Phức tạp
 • Dễ biến động
 • Rủi ro
 • Tương tác với các Lĩnh vực thực thi khác
 • Kiểm tra các Kết quả

9. May đo:

 • Sơ lược
 • Lý do may đo
 • Khía cạnh cần may đo
 • Quy trình may đo
 • May đo cho 08 Lĩnh vực thực thi

10. Mô hình, Phương pháp và Kết quả được tạo ra:

 • Sơ lược
 • 23 Mô hình phổ biến
 • Ma trận áp dụng 23 Mô hình với 08 Lĩnh vực thực thi
 • 61 Phương pháp
 • Ma trận áp dụng 61 Phương pháp với 08 Lĩnh vực thực thi
 • 73 Kết quả được tạo ra
 • Ma trận áp dụng 73 Kết quả được tạo ra với 08 Lĩnh vực thực thi
 • Học trực tuyến

 • Ngày khai giảng : 27-04-2024
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 40h
 • Học phí : Liên hệ

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 18-05-2024
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 40h
 • Học phí : Liên hệ

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 04-05-2024
 • Giờ học : 08h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 40h
 • Học phí : Liên Hệ


Chứng chỉ
Các khóa học khác