Project Management Professional - PMP

Tổng quan

Chuẩn mực quốc tế trong quản lý dự án chuyên nghiệp là điều quan trọng để đảm bảo một khung quản lý dự án được ứng dụng thống nhất trên toàn cầu. - Với sứ mệnh phát triển và đưa ra các chuẩn mực quản lý dự án, PMI® đã biên soạn PMBOK® phiên bản thứ 6, đây là tài liệu tổng hợp từ sự cống hiến của hàng nghìn chuyên gia quản lý dự án trên toàn thế giới, là kiến thức chung của nhân loại, phù hợp thực tế nhất, được sử dụng phổ biến và thường xuyên nhất, áp dụng cho tất cả các loại dự án..

Nội dung của PMBOK® phiên bản thứ 6 bao gồm:

 • 05 nhóm quy trình: nhóm quy trình bắt đầu dự án, nhóm quy trình lập kế hoạch, nhóm quy trình thực thi dự án, nhóm quy trình giám sát & kiểm soát dự án và nhóm quy trình kết thúc dự án

 • 10 lĩnh vực giúp quản lý dự án hiệu quả: quản lý phạm vi/yêu cầu của dự án, quản lý thời gian, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, quản lý rủi ro, quản lý truyền thông, quản lý nguồn nhân lực, quản lý mua sắm, quản lý tích hợp, quản lý người liên quan.

 • 49 quy trình quản lý dự án thuộc về 10 lĩnh vực kiến thức và 5 nhóm quy trình

 • Các tài liệu đầu vào, đầu ra, và công cụ kỹ thuật cho các quy trình cụ thể trong quản lý dự án giúp nhà quản lý biết cách vận dụng các tài liệu, công cụ phù hợp trong quản lý dự án.

 Thời lượng

40 giờ

Hình thức đào tạo

Giảng dạy trực tiếp tại lớp học

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn tất khóa học này, học viên có thể:

 • Học viên được cập nhật các kiến thức mới nhất theo tiêu chuẩn quốc tế về quản lý dự án.

 • Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, thực thi, kiểm soát dự án một cách chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế.

 • Có cách nhìn tổng quát và đầy đủ khi triển khai dự án.

 • Được cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý dự án.

 • Thực hành trên dự án thực tế.

Nội dung khóa học

1. Giới thiệu những khái niệm cơ bản và các quy trình trong quản lý dự án:

 • Những người liên quan đến dự án

 • Quản lý những người liên quan đến dự án

 • Cấu trúc tổ chức để quản lý dự án

 • Các ràng buộc dự án

 • Bài học kinh nghiệm và thông tin lịch sử

 • Định nghĩa dự án

 • Định nghĩa về quản lý dự án

 • Định nghĩa danh mục dự án

 • Văn phòng quản lý dự án

 • Vòng đời sản phẩm

 • Vòng đời dự án

 • Thứ tự thực hiện các quy trình trong quản lý dự án

 • Các quy trình quản lý dự án

 • Nhóm quy trình quản lý dự án

 • Tương tác giữa các quy trình

 • Vai trò của một người quản lý dự án

 • Năng lực và kiến thức cần có của một người quản lý dự án

 • Đạo đức PMI

2. Quản lý tích hợp:

 • Xây dựng bản tuyên bố chính thức về dự án

 • Xây dựng kế hoạch quản lý dự án

 • Hướng dẫn và quản lý công việc dự án

 • Quản lý kiến thức dự án

 • Giám sát và kiểm soát công việc dự án

 • Thực hiện kiểm soát thay đổi tích hợp

 • Kết thúc dự án / giai đoạn dự án

3. Quản lý phạm vi:

 • Lập kế hoạch quản lý phạm vi

 • Thu thập yêu cầu

 • Xác định phạm vi

 • Tạo WBS

 • Xác nhận phạm vi

 • Kiểm soát phạm vi

4. Quản lý thời gian:

 • Lập kế hoạch quản lý tiến độ

 • Xác định các công việc

 • Lập thứ tự công việc

 • Ước đoán thời gian cho công việc

 • Lập tiến độ 

 • Kiểm soát tiến độ 

5. Quản lý chi phí:

 • Lập kế hoạch quản lý chi phí

 • Ước đoán chi phí

 • Xác định ngân sách

 • Kiểm soát chi phí

6. Quản lý chất lượng:

 • Lập kế hoạch chất lượng

 • Thực hiện đảm bảo chất lượng

 • Thực hiện kiểm soát chất lượng

7. Quản lý nguồn nhân lực:

 • Lập kế hoạch nguồn lực

 • Ước tính nguồn lực cho công việc

 • Lấy được nguồn lực

 • Phát triển nhóm dự án

 • Quản lý nhóm dự án

 • Kiểm soát nguồn lực

8. Quản lý truyền thông:

 • Lập kế hoạch truyền thông

 • Quản lý truyền thông

 • Giám sát truyền thông

9. Người liên quan:

 • Nhận diện người liên quan

 • Lập kế hoạch gắn kết người liên quan

 • Quản lý sự gắn kết người liên quan

 • Giám sát sự gắn kết người liên quan

10. Quản lý rủi ro:

 • Lập kế hoạch quản lý rủi ro

 • Nhận diện rủi ro

 • Thực hiện phân tích rủi ro định tính

 • Thực hiện phân tích rủi ro định lượng

 • Lập kế hoạch đáp ứng rủi ro

 • Thực hiện kế hoạch đáp ứng rủi ro

 • Giám sát rủi ro

11. Quản lý thầu:

 • Lập kế hoạch quản lý mua sắm

 • Quản lý mua sắm

 • Kiểm soát mua sắm

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 10-07-2021
 • Giờ học : 8h30-17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 40h
 • Học phí : Liên Hệ

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 31-07-2021
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 40h
 • Học phí : Liên Hệ

 • Học trực tuyến


Chứng chỉ
Các khóa học khác