Program Management Professional – PgMP

Giới thiệu khóa học

Khóa học được phát triển dựa trên tài liệu The Standard for Program Management Fourth Edition (SPM4) của PMI.

Bên cạnh việc quản lý dự án chuyên nghiệp theo khung chuẩn mực, PMI cũng đã phát triển thêm quy chuẩn cho việc quản lý Chương trình một cách chuyên nghiệp. Việc quản lý Chương trình này sẽ giúp cho chúng ta thu được lợi ích theo công thức “1+1>2”. Khi quản lý Chương trình gồm nhiều thành phần con (Dự án,  Chương trình con) sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn khi các Dự án và Chương trình con này được quản lý một cách riêng lẻ.

Nội dung của SPM4 bao gồm 5 lĩnh vực thực thi chính:

 • Căn chỉnh Chiến lược
 • Quản lý Lợi ich
 • Gắn kết các Bên liên quan
 • Quản trị
 • Quản lý Vòng đời
 Thời lượng

40 giờ

Hình thức đào tạo

Giảng dạy trực tiếp tại lớp học

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn tất khóa học này, học viên có thể:

 • Học viên được cập nhật các kiến thức mới nhất theo tiêu chuẩn quốc tế về quản lý Chương trình.
 • Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, thực thi, kiểm soát Chương trình một cách chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế.
 • Có cách nhìn chiến lược và tập trung vào lợi ích mà Chương trình mang lại.
 • Được cung cấp các biểu mẫu cần thiết cho việc quàn lý Chương trình.
 • Thực hành trên Chương trình thực tế.
Nội dung khóa học

1. Giới thiệu:

 • Chương trình và Quản lý Chương trình là gì
 • Mối quan hệ giữa Danh mục đầu tư, Chương trình và Dự án
 • Mối quan hệ giữa Chiến lược tổ chức, Quản lý Chương trình và Quản lý Vận hành
 • Giá trị Kinh doanh
 • Vai trò của Người quản lý Chương trình, Nhà tài trợ và Văn phòng quản lý dự án
 • Sự liên kết giữa Chiến lược tổ chức, Quản lý Danh mục đầu tư và Quản lý Chương trình
 • Sự khác biệt giữa Danh mục đầu tư và Chương trình
 • Sự khác biệt giữa Chương trình và Dự án

2. Căn chỉnh Chiến lược:

 • Đề án Kinh doanh
 • Điều lệ Chương trình
 • Lộ trình
 • Đánh giá Môi trường
 • Chiến lược quản lý Rủi ro

3. Quản lý Lợi ích :

 • Nhận diện Lợi ích
 • Phân tích và Lập kế hoạch cho các Lợi ích
 • Phân phối Lợi ích
 • Chuyển giao Lợi ích
 • Duy trì và kéo dài Lợi ích

4. Quản trị:

 • Thực tiễn Quản trị
 • Các vai trò trong Quản trị
 • Thiết kế và Thực thi Quản trị
  • Kế hoạch Quản trị
  • Quản trị-Tầm nhìn-Mục đích
  • Chấp thuận-Xác thực-Định nghĩa
  • Tiêu chuẩn thành công
  • Giám sát, Báo cáo và Kiểm soát
  • Quản trị Rủi ro và Vấn đề
  • Quản trị Chất lượng
  • Quản trị Thay đổi
  • Xét duyệt
  • Kiểm tra sức khỏe định kỳ
  • Khởi tạo và chuyển giao các thành phần
  • Đóng Chương trình
  • Nhà tài trợ
  • Ban chỉ đạo
  • Quản lý Chương trình
  • Quản lý Dự án
  • Các Bên liên quan khác

5. Quản lý Vòng đời:

 • Vòng đời
 • Các Hoạt động và Quản lý Tích hợp
  • Sơ lược các Giai đoạn trong Vòng đời
  • Giai đoạn Định nghĩa
  • Giai đoạn Phân phối
  • Giai đoạn Kết thúc
  • Sơ lược các Hoạt động
  • Quản lý Tích họp
  • Sắp xếp tương ứng các Hoạt động với các Giai đoạn

6. Các Hoạt động:

 • Các Hoạt động trong giai đoạn Định nghĩa
 • Các Hoạt động trong giai đoạn Phân phối
 • Các Hoạt động trong giai đoạn Kết thúc
  • Hoạt động Thành lập Chương trình
  • Hoạt động Lập kế hoạch Chương trình
  • Giám sát và Kiểm soát Thay đổi
  • Quản lý Truyền thông
  • Quản lý Tài chính
  • Quản lý Thông tin
  • Quản lý Mua sắm
  • Kiểm soát và đảm bảo Chất lượng
  • Quản lý Nguồn lực
  • Giám sát và Kiểm soát Rủi ro
  • Giám sát và Kiểm soát Tiến độ
  • Giám sát và Kiểm soát Phạm vi
  • Kết thúc Tài chính
  • Lưu trữ và Chuyển giao Thông tin
  • Kết thúc Mua sắm
  • Chuyển giao Nguồn lực
  • Chuyển giao Quản lý Rủi ro
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác