Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tại TP.HCM Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v6.7] 19-10-2019 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v6.7] 21-10-2019 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 26-11-2019 18h15-21h15
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên Hệ
Red Hat
4 Red Hat System Administration I (RH124) 23-11-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
5 Automation with Ansible I (DO407) 25-11-2019 8h30-17h30
Trong tuần
32h Nước ngoài Liên hệ
Microsoft
6 Administering a SQL Database Infrastructure 19-10-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
7 Power BI căn bản 09-11-2019 8h30-17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
8 Đào tạo MCSA cấp tốc 18-11-2019 18h00 - 21h00
Thứ 2-4-6
56h Việt Nam Liên Hệ
9 Microsoft Azure Administrator 18-11-2019 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
10 Enabling and Managing Office 365 23-11-2019 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
11 Analyzing Data with Power BI 30-11-2019 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
12 Querying Microsoft SQL Server 07-12-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
13 Data Science and Big Data Analytics 16-11-2019 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
14 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 25-11-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
15 Certified Information Systems Auditor (CISA) 30-11-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
16 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 09-11-2019 8h30-17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
17 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 25-11-2019 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
18 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 09-11-2019 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
19 Project Management Professional - PMP 28-10-2019 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
20 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 04-11-2019 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
21 Phân tích mã độc căn bản 30-10-2019 8h30-17h30
Trong tuần
32h Việt Nam Liên Hệ
22 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 25-11-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Quản lý dự án
23 Quản trị dự án chuyên nghiệp với Microsoft Project 2013 16-11-2019 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
24 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 18-11-2019 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
25 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 30-11-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
26 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 09-12-2019 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
27 IT HelpDesk Professional 16-12-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên Hệ
Linux
28 Linux LPI 1 11-11-2019 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam Liên Hệ
29 Linux LPI 2 16-11-2019 8h30-17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
AWS
30 AWS Technical Essentials 09-11-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
8h Việt Nam Liên hệ
31 Architecting on AWS 18-11-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
32 CompTIA Security+ 22-10-2019 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
48h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng tại Hà Nội Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v6.7] 02-11-2019 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 Chẩn đoán và Khắc phục lỗi VMware vSphere 18-11-2019 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 30-11-2019 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
4 Đào tạo MCSA cấp tốc 26-10-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
5 Power BI căn bản 26-10-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
6 Administering Microsoft Exchange Server 2016 28-10-2019 18h-21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
7 Microsoft Azure Administrator 04-11-2019 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
8 Analyzing Data with Power BI 30-11-2019 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
9 Data Science and Big Data Analytics 16-11-2019 8h30 -17h30
Thứ 7,CN và 6,7,CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
10 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 26-10-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
11 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 31-10-2019 8h30 - 17h30
Thứ 5,6,7
24h Việt Nam Liên hệ
12 Certified Information Systems Auditor (CISA) 02-11-2019 08h30-17h30
thứ 7, CN và 5, 6 & 7
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
13 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 06-11-2019 8h30 - 17h30
Thứ 4-5-6-7-CN
40h Việt Nam Liên Hệ
14 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 09-11-2019 8h30-17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
15 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 16-11-2019 8h30 -17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
16 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 30-11-2019 8h30 -17h30
Thứ 7 – CN & Thứ 5 – 6 - 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
17 Project Management Professional - PMP 26-10-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
18 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 11-11-2019 18h -21h
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
19 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 15-11-2019 8h30 -17h30
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
20 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 21-11-2019 8h30 -17h30
Thứ 5,6,7,CN
32h Việt Nam Liên hệ
21 IT HelpDesk Professional 29-11-2019 8h30 - 17h30
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
Linux
22 Linux LPI 1 25-11-2019 18h-21h
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
23 CompTIA Security+ 26-10-2019 8h30 -17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng trực tuyến Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí