Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tại TP.HCM Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 14-11-2020 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V7.x] 28-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
3 Chuẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 30-11-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
4 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 07-12-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
5 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 07-12-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Red Hat
6 Red Hat System Administration I (RH124) 23-11-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
7 Microsoft Azure Administrator 07-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
8 Đào tạo MCSA cấp tốc 14-11-2020 8h30-17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
9 Microsoft 365 Identity and Services 14-11-2020 08h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
10 Analyzing Data with Power BI 14-11-2020 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
11 Administering a SQL Database Infrastructure 14-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
12 Querying Microsoft SQL Server 16-11-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
13 Microsoft Azure Administrator 30-11-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
14 Đào tạo MCSE 02-12-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
15 Administering Microsoft Exchange Server 2016 14-12-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
16 Data Science and Big Data Analytics 21-11-2020 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
17 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 23-11-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
18 Certified Information Systems Auditor (CISA) 28-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
19 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 07-11-2020 8h30-17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
20 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 24-11-2020 18h15-21h15
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên hệ
21 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 30-11-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
22 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 21-11-2020 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
23 Project Management Professional - PMP 09-11-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
24 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 12-12-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Science
25 Lập Trình Python Cơ Bản 16-11-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
26 Phân tích mã độc căn bản 28-11-2020 08h30-17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
27 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 12-12-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
28 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 07-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
Quản lý dự án
29 Agile Project Management Professional 12-12-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
30 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 07-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
31 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 21-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
32 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 23-11-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
33 IT HelpDesk Professional 23-11-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên Hệ
34 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 28-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
Linux
35 Linux LPI 1 28-11-2020 8h30-17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
36 Linux LPI 2 05-12-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
AWS
37 Architecting on AWS 28-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
38 CompTIA Security+ 23-11-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
48h Việt Nam Liên hệ
39 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 23-11-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps
40 DevOps Foundation® 28-11-2020 8h30-17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
Công nghệ 4.0
41 Internet of Things (IOT) 14-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng tại Hà Nội Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 07-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 24-11-2020 18h00-21h00
Thứ 3-5-7
40h Việt Nam Liên hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 12-12-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
4 Chuẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 26-12-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Red Hat
5 Red Hat System Administration I (RH124) 21-11-2020 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
6 Microsoft Azure Administrator 07-11-2020 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
7 Analyzing Data with Power BI 07-11-2020 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
8 Đào tạo MCSA cấp tốc 28-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
9 Administering a SQL Database Infrastructure 05-12-2020 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
10 Administering Microsoft Exchange Server 2016 26-12-2020 08h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
11 Data Science and Big Data Analytics 14-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
12 Oracle Database 11g: Administration Workshop II R2 16-11-2020 18h00 -21h00
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
13 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 28-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
14 Oracle Database: Program with PL/SQL 28-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
15 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 20-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 6, 7, chủ nhật
24h Việt Nam Liên hệ
16 Certified Information Systems Auditor (CISA) 28-11-2020 8h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 6,7, CN Tuần 2: Thứ 7,CN
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
17 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 05-12-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
18 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 19-12-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
19 Project Management Professional - PMP 28-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
20 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 28-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
21 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 07-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
22 IT HelpDesk Professional 03-12-2020 8h30 - 17h30
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
Linux
23 Linux LPI 1 21-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
AWS
24 Architecting on AWS 28-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 6, 7, chủ nhật
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
25 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 09-11-2020 18h00 -21h00
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
26 CompTIA Security+ 28-11-2020 8h30 -17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng trực tuyến Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
CompTIA
1 CompTIA Security+ 28-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
24H Việt Nam Liên Hệ