Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tại TP.HCM Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 08-05-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Chuẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere 10-05-2021 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 17-05-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
4 VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V8.x] 25-05-2021 18h15 - 21h15
Thứ 3 - 5
40h Việt Nam Liên Hệ
Red Hat
5 Red Hat System Administration I (RH124) 08-05-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
6 Red Hat System Administration II (RH134) 31-05-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
7 Microsoft Azure Administrator 24-04-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
8 Microsoft 365 Identity and Services 15-05-2021 08h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
9 Querying Microsoft SQL Server 17-05-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
10 Administering a SQL Database Infrastructure 17-05-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
11 Analyzing Data with Power BI 22-05-2021 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
12 Đào tạo MCSA cấp tốc 29-05-2021 8h30-17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
13 Administering Microsoft Exchange Server 2016 31-05-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
14 Data Science and Big Data Analytics 05-06-2021 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
15 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 17-05-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
16 Certified Information Security Manager (CISM) 19-06-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
17 Certified Information Systems Auditor (CISA) 21-06-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
18 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 22-05-2021 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
19 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 25-05-2021 18h15 - 21h15
Thứ 3 - 5
40h Việt Nam Liên hệ
20 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 05-06-2021 8h30-17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
21 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 15-05-2021 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
22 Project Management Professional - PMP 15-05-2021 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
23 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 21-06-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Data Science
24 Lập Trình Python Cơ Bản 08-05-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
25 Phân tích mã độc căn bản 15-05-2021 08h30-17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
26 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 31-05-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
27 Đánh giá bảo mật ứng dụng Web theo tiêu chuẩn OWASP 07-06-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
28 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 26-06-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
29 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 10-05-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên Hệ
30 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 19-06-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
31 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 24-04-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
32 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 08-05-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
33 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 10-05-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
34 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 15-05-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
Linux
35 Linux LPI 1 19-04-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam Liên hệ
36 Linux LPI 2 08-05-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
AWS
37 Architecting on AWS 24-04-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
38 CompTIA Security+ 14-06-2021 18h15-21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên hệ
39 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 26-06-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Institute
40 DevOps Foundation® 22-05-2021 8h30-17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
Công nghệ 4.0
41 Internet of Things (IOT) 24-04-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng tại Hà Nội Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 19-04-2021 18h00-21h00
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Chuẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere 15-05-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 14-06-2021 18h00 -21h00
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Red Hat
4 Red Hat System Administration I (RH124) 24-04-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
5 Red Hat System Administration II (RH134) 01-05-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
6 Đào tạo MCSA cấp tốc 22-05-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
7 Microsoft Azure Administrator 22-05-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
8 Analyzing Data with Power BI 22-05-2021 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
9 Administering a SQL Database Infrastructure 22-05-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
10 Administering Microsoft Exchange Server 2016 12-06-2021 08h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
11 Data Science and Big Data Analytics 07-05-2021 8h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 6,7,CN; Tuần 2: Thứ 7,CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
12 Oracle 12c: Introduction to SQL Ed 1.1 10-05-2021 18h00 -21h00
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
13 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 22-05-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
14 Oracle Database 12c: RAC Administration Ed 1.1 24-05-2021 18h00 -21h00
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
15 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 28-05-2021 8h30 - 17h30
Thứ 6, 7, chủ nhật
24h Việt Nam Liên hệ
16 Certified Information Systems Auditor (CISA) 04-06-2021 8h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 6, 7, CN Tuần 2: Thứ 7,CN
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
17 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 17-04-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
18 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 15-05-2021 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
19 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 22-05-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
20 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 24-04-2021 8h30 -17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
21 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 08-05-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
22 Project Management Professional - PMP 08-05-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
23 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 10-05-2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Quản lý dự án
24 Agile Project Management Professional 07-06-2021 18h00 -21h00
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
25 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 07-05-2021 8h30 - 17h30
Thứ 6, 7, CN
24h Việt Nam Liên Hệ
26 IT HelpDesk Professional 20-05-2021 8h30 - 17h30
Thứ 5,6,7
24h Việt Nam Liên Hệ
27 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 22-05-2021 8h30 - 17h30
Thứ 5,6,7,CN
32h Việt Nam Liên hệ
28 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 04-06-2021 18h00 - 21h00
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Linux
29 Linux LPI 1 24-04-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
30 Linux LPI 2 22-05-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
AWS
31 Architecting on AWS 08-05-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
32 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 13-04-2021 18h00 -21h00
Thứ 3 - 5
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
33 CompTIA Security+ 08-05-2021 8h30 -17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Institute
34 DevOps Foundation® 21-05-2021 8h30-17h30
Thứ 6, 7
16h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng trực tuyến Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 19-04-2021 18h00-21h00
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Chuẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere 15-05-2021 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 14-06-2021 18h00-21h00
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
4 Certified Information Systems Auditor (CISA) 04-06-2021 8h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 6, 7, CN Tuần 2: Thứ 7,CN
40H Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
5 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 24-04-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Điện toán đám mây
6 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 10-05-2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 -6
40h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
7 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 22-05-2021 8h30 - 17h30
Thứ 5,6,7,CN
32H Việt Nam Liên Hệ
Linux
8 Linux LPI 1 19-04-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
60H Việt Nam Liên Hệ
Veeam
9 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 13-04-2021 18h - 21h
Thứ 3-5
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
10 CompTIA Security+ 08-05-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
48H Việt Nam Liên Hệ