Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tại TP.HCM Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 20-08-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 05-09-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 10-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
4 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 24-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Cloud Management and Automation
5 VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V8.x] 15-10-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Network Virtualization
6 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.2] 24-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
7 Đào tạo MCSA cấp tốc 20-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
8 Microsoft 365 Identity and Services 20-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
9 Querying Microsoft SQL Server 12-09-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
10 Microsoft Azure Administrator 17-09-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
11 Analyzing Data with Power BI 24-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
12 Microsoft 365 Mobility and Security 10-10-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
13 Data Science and Big Data Analytics 17-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
14 Certified Information Systems Auditor (CISA) 10-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
15 Certified Information Security Manager (CISM) 10-09-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
16 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 19-09-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
17 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 22-08-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên hệ
18 Computer Hacking Forensic Investigator v10 (CHFI v10) 27-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
19 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 17-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
20 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 13-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
21 Project Management Professional - PMP 12-09-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
22 Program Management Professional – PgMP 26-09-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Điện toán đám mây
23 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 19-09-2022 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Data Science
24 Lập Trình Python Cơ Bản 12-09-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
25 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 19-09-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
26 Phân tích mã độc căn bản 24-09-2022 08h30-17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
27 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 24-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
28 Certified Network Defender (CND) 03-10-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
Data Center M&E
29 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 03-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
30 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 17-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
31 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 20-08-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
32 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 22-08-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
33 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 03-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
34 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 19-09-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
Linux
35 LINUX LPIC LPI1(101-102) & LPI2(201-202) 27-08-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
80h Việt Nam Liên hệ
36 Linux LPI 2 03-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
AWS
37 Architecting on AWS 05-09-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
38 CompTIA Security+ 10-09-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
39 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 15-10-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Institute
40 DevOps Foundation® 17-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng tại Hà Nội Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 10-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 12-09-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 24-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
4 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 26-09-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Red Hat
5 Red Hat System Administration I (RH124) 05-09-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
6 Red Hat System Administration II (RH134) 10-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
7 Analyzing Data with Power BI 03-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
8 Đào tạo MCSA cấp tốc 24-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
9 Data Science and Big Data Analytics 24-09-2022 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN - Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
10 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 17-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
11 Oracle Database 12c: RAC Administration Ed 1.1 17-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
12 Oracle 12c: Introduction to SQL Ed 1.1 17-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
13 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 12-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
14 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 24-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
15 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 10-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
16 Project Management Professional - PMP 27-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
17 Thiết kế và quản trị hệ thống nâng cao OpenStack 13-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
18 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 12-09-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Quản lý dự án
19 Agile Project Management Professional 05-09-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
20 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 08-10-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
Linux
21 Linux LPI 1 27-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
AWS
22 Architecting on AWS 10-10-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
23 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 06-09-2022 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
24 CompTIA Security+ 10-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Institute
25 DevOps Foundation® 08-10-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng trực tuyến Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 13-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 20-08-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 24-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Cloud Management and Automation
4 VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V8.x] 15-10-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Network Virtualization
5 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.2] 24-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
6 Đào tạo MCSA cấp tốc 20-08-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
7 Microsoft 365 Identity and Services 20-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
8 Querying Microsoft SQL Server 12-09-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
9 Administering a SQL Database Infrastructure 12-09-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
10 Analyzing Data with Power BI 24-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
11 Data Science and Big Data Analytics 27-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
12 Certified Information Security Manager (CISM) 10-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
13 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 19-09-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
Điện toán đám mây
14 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 19-09-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Data Science
15 Lập Trình Python Cơ Bản 12-09-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
16 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 19-09-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
17 Phân tích mã độc căn bản 24-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
18 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 03-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
19 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 17-09-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
20 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 20-08-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
21 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 22-08-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên Hệ
22 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 03-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
23 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 19-09-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
Linux
24 LINUX LPIC LPI1(101-102) & LPI2(201-202) 27-08-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
80 giờ Việt Nam Liên hệ
25 Linux LPI 2 03-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
AWS
26 Architecting on AWS 05-09-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
27 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 27-08-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
28 CompTIA Security+ 10-09-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên Hệ
DevOps Institute
29 DevOps Foundation® 17-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ