Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tại TP.HCM Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v6.7] 21-03-2020 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 18-04-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
3 Chuẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.7] 09-05-2020 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Red Hat
4 Red Hat System Administration I (RH124) 02-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
5 Red Hat System Administration II (RH134) 11-05-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
6 Enabling and Managing Office 365 07-03-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
7 Đào tạo MCSA cấp tốc 21-03-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
8 Power BI căn bản 28-03-2020 8h30-17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
9 Querying Microsoft SQL Server 06-04-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
10 Microsoft Azure Administrator 11-04-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
11 Analyzing Data with Power BI 18-04-2020 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
12 Administering a SQL Database Infrastructure 18-04-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
13 Đào tạo MCSE 16-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
14 Administering Microsoft Exchange Server 2016 20-06-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
15 Data Science and Big Data Analytics 11-04-2020 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
16 Certified Information Systems Auditor (CISA) 11-04-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
17 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 11-05-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
18 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 28-02-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam Liên hệ
19 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 24-03-2020 18h15-21h15
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên hệ
20 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 04-05-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
21 Certified Application Security Engineer .NET (CASE .NET) 08-06-2020 8h30 - 17h30
Trong tuần
24h Nước ngoài Liên hệ
22 Certified Application Security Engineer Java (CASE JAVA) 22-06-2020 8h30 - 17h30
Trong tuần
24h Nước ngoài Liên hệ
(ISC)²
23 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 21-03-2020 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
24 Project Management Professional - PMP 09-03-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
25 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 09-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Science
26 Toán và Thống kê cho Khoa Học Dữ Liệu 25-04-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
27 Lập Trình Python Cơ Bản 04-05-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
28 Máy học với Python 16-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
29 Python cho Máy Học, Khoa Học Dữ Liệu Và Trực Quan Hóa Dữ Liệu 30-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
30 Quản trị hệ thống Big Data 08-06-2020 8h30 - 17h30
Trong tuần
32h Nước ngoài Liên hệ
31 Phát triển ứng dụng Big Data với Hadoop, MapReduce và Spark 22-06-2020 8h30 - 17h30
Trong tuần
32h Nước ngoài Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
32 Phân tích mã độc căn bản 18-04-2020 08h30-17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
33 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 04-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
34 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 30-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
35 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 09-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
Quản lý dự án
36 Agile Project Management Professional 09-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
37 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 23-03-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
38 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 18-04-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
39 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 09-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
40 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 18-05-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
41 IT HelpDesk Professional 25-05-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên Hệ
Linux
42 Linux LPI 1 14-03-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
43 Linux LPI 2 23-03-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam Liên Hệ
AWS
44 AWS Technical Essentials 25-04-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
8h Việt Nam Liên hệ
45 Architecting on AWS 16-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
46 CompTIA Security+ 11-04-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
47 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 30-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps
48 DevOps Foundation® 11-04-2020 8h30-17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
Công nghệ 4.0
49 Internet of Things (IOT) căn bản 25-05-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
48h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng tại Hà Nội Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v6.7] 24-02-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Chuẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.7] 06-04-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 25-04-2020 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Red Hat
4 Red Hat System Administration II (RH134) 25-04-2020 8h30 - 17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
5 Analyzing Data with Power BI 21-03-2020 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
6 Đào tạo MCSA cấp tốc 04-04-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
7 Administering a SQL Database Infrastructure 04-04-2020 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
8 Microsoft Azure Administrator 11-04-2020 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
9 Administering Microsoft Exchange Server 2016 25-04-2020 08h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
10 Data Science and Big Data Analytics 10-04-2020 8h30 -17h30
Tuần 1: Thứ 6,7, CN Tuần 2: Thứ 7,CN"
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
11 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 28-03-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
12 Certified Information Systems Auditor (CISA) 06-04-2020 08h30-17h30
Thứ 2-3-4-5-6
40h Việt Nam Liên Hệ
13 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 21-05-2020 18h15-21h15
Thứ 5,6,7
24h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
14 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 21-03-2020 8h30-17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
15 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 28-03-2020 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
16 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 25-04-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
17 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 25-04-2020 8h30 -17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
18 Project Management Professional - PMP 28-03-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
19 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 16-03-2020 18h15 -21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
20 IT HelpDesk Professional 27-03-2020 8h30 - 17h30
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
21 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 30-03-2020 18h15 -21h15
Thứ 2,4,6
24h Việt Nam Liên Hệ
22 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 08-04-2020 18h15 - 21h15
Thứ 4,5,6,7
32h Việt Nam Liên hệ
Linux
23 Linux LPI 1 06-04-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam Liên hệ
AWS
24 AWS Technical Essentials 25-04-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
8h Việt Nam Liên Hệ
25 Architecting on AWS 16-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
26 CompTIA Security+ 30-05-2020 8h30 -17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps
27 DevOps Foundation® 20-04-2020 8h30-17h30
Trong tuần
16h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng trực tuyến Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí