Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tại TP.HCM Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 06-09-2019 8h30 - 17h30
Thứ 6-7-CN & Thứ 6-7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v6.7] 21-09-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
3 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v6.7] 23-09-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
4 Chẩn đoán và Khắc phục lỗi VMware vSphere 28-09-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Network Virtualization & Security
5 VMware NSX: Install, Configure, Manage [V6.2] 28-09-2019 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Red Hat
6 Red Hat System Administration I (RH124) 19-10-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
7 Automation with Ansible I (DO407) 28-10-2019 8h30-17h30
Trong tuần
32h Nước ngoài Liên hệ
Microsoft
8 Power BI căn bản 24-08-2019 8h30-17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
9 Đào tạo MCSA cấp tốc 07-09-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên Hệ
10 Microsoft Azure Administrator 14-09-2019 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
11 Enabling and Managing Office 365 28-09-2019 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
12 Administering a SQL Database Infrastructure 28-09-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
13 Analyzing Data with Power BI 28-09-2019 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
14 Administering Microsoft Exchange Server 2016 05-10-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
15 Querying Microsoft SQL Server 19-10-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
16 Data Science and Big Data Analytics 05-10-2019 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
17 Certified Information Systems Auditor (CISA) 21-09-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
18 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 14-10-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
19 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 09-09-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam Liên hệ
20 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 19-10-2019 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
21 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 26-10-2019 08h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
22 Project Management Professional - PMP 30-09-2019 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
23 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 16-09-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
24 Phân tích mã độc căn bản 16-09-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên Hệ
25 Đào tạo Phân tích giám sát vận hành trung tâm an ninh 07-10-2019 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
26 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 14-10-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Quản lý dự án
27 Quản trị dự án chuyên nghiệp với Microsoft Project 2013 05-10-2019 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
28 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 07-09-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
29 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 14-09-2019 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
30 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 23-09-2019 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
31 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 28-09-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
32 IT HelpDesk Professional 30-09-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên Hệ
Linux
33 Linux LPI 1 07-09-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
34 Linux LPI 2 16-09-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
60h Việt Nam Liên Hệ
AWS
35 AWS Technical Essentials 28-09-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
8h Việt Nam Liên hệ
36 Architecting on AWS 30-09-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
37 CompTIA Security+ 22-10-2019 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps
38 DevOps Foundation® 20-09-2019 8h30-17h30
Thứ 6 & 7
16h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng tại Hà Nội Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v6.7] 09-09-2019 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 28-09-2019 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
3 Chẩn đoán và Khắc phục lỗi VMware vSphere 30-09-2019 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
4 Power BI căn bản 07-09-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
5 Administering Microsoft Exchange Server 2016 09-09-2019 18h-21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
6 Đào tạo MCSA cấp tốc 28-09-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
7 Analyzing Data with Power BI 28-09-2019 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
8 Microsoft Azure Administrator 30-09-2019 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
9 Administering Microsoft SQL Server 2014 Databases 30-09-2019 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
10 Data Science and Big Data Analytics 06-09-2019 08h30 - 17h30
Thứ 6,7,CN & Thứ 7,CN
40h Việt Nam Liên hệ
11 Data Science and Big Data Analytics 26-10-2019 8h30 -17h30
Thứ 7,CN và 6,7,CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
12 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 26-10-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
13 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 26-09-2019 8h30 - 17h30
Thứ 5,6,7
24h Việt Nam Liên hệ
14 Certified Information Systems Auditor (CISA) 02-11-2019 08h30-17h30
thứ 7, CN và 5, 6 & 7
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
15 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 07-09-2019 8h30-17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
16 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 18-09-2019 8h30 - 17h30
Thứ 4-5-6-7-CN
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
17 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 23-09-2019 8h30 -17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
18 Project Management Professional - PMP 28-09-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
19 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 25-09-2019 18h -21h
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
20 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 06-09-2019 8h30 -17h30
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
21 IT HelpDesk Professional 13-09-2019 8h30 - 17h30
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
22 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 10-10-2019 8h30 -17h30
Thứ 5,6,7,CN
32h Việt Nam Liên hệ
Linux
23 Linux LPI 1 09-09-2019 18h-21h
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
24 CompTIA Security+ 28-09-2019 8h30 -17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng trực tuyến Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí