Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tại TP.HCM Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 25-06-2018 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 07-07-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
3 Chẩn đoán và Khắc phục lỗi VMware vSphere 07-07-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
4 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 25-08-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
5 Đào tạo MCSA cấp tốc 14-07-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên Hệ
6 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 14-07-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
7 Administering Microsoft SQL Server Databases 21-07-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
8 Querying Microsoft SQL Server 30-07-2018 18h-21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
9 Enabling and Managing Office 365 11-08-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
10 Data Science and Big Data Analytics 28-07-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
11 Certified Information Systems Auditor (CISA) 21-07-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
12 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 23-07-2018 18h-21h
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam
13 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 28-07-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
14 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 25-06-2018 9h-17h
Trong tuần
40h Nước ngoài Liên Hệ
15 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 04-08-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
16 Project Management Professional - PMP 30-06-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
17 Phân tích mã độc nâng cao 28-07-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
18 Phân tích mã độc căn bản 30-07-2018 18h - 21h
Thứ 2 - 4 -6
32h Việt Nam Liên Hệ
19 Đánh giá bảo mật ứng dụng Web theo tiêu chuẩn OWASP 07-08-2018 18h - 21h
Thứ 3; 5
40h Việt Nam Liên Hệ
Data Center M&E
20 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 28-07-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
21 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 04-08-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
Lập trình di động
22 Lập trình iOS cơ bản 25-06-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
23 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 07-07-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
24 IT HelpDesk Professional 21-07-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
25 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 09-08-2018 8h30 - 17h30
Thứ 5 - 6 - 7
24h Việt Nam Liên hệ
Linux
26 Linux LPI 1 23-07-2018 18h - 21h
Thứ 2 - 4 -6
60h Việt Nam Liên Hệ
27 Linux LPI 2 06-08-2018 18h - 21h
Thứ 2 - 4 -6
60h Việt Nam Liên Hệ
Công nghệ Blockchain
28 Công nghệ Blockchain qua ứng dụng minh họa Bitcoin 14-07-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
8h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
29 CompTIA Security+ 03-07-2018 18h - 21h
Thứ 3-5
48h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng tại Hà Nội Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 14-07-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 06-08-2018 08h30 - 17h30
Thứ 2-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
3 Administering Microsoft SQL Server Databases 25-06-2018 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
4 Administering Microsoft Exchange Server 2016 02-07-2018 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
5 Planning and Administering SharePoint 2016 02-07-2018 8h30 - 17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
6 Data Science and Big Data Analytics 07-09-2018 8h30 - 17h30
Thứ 6-7-CN
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
7 Certified Information Systems Auditor (CISA) 25-06-2018 08h30-17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
8 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 04-08-2018 8h30-17h30
Thứ 7
60h Việt Nam
9 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 04-08-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
10 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 09-07-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
11 Project Management Professional - PMP 14-07-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Data Center M&E
12 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 25-08-2018 08h30-17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
13 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 06-07-2018 8h30 - 17h30
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
14 IT HelpDesk Professional 07-09-2018 8h30 - 17h30
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
Công nghệ Blockchain
15 Công nghệ Blockchain qua ứng dụng minh họa Bitcoin 25-08-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
8h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng trực tuyến Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí