Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tại TP.HCM Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 16-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 23-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
3 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 01-04-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
4 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere 04-05-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Network Virtualization
5 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.2] 11-05-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
6 Microsoft Azure Administrator 04-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
7 PL-500T00: Microsoft Power Automate RPA Developer 16-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
8 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 19-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 3 - 5
32h Việt Nam Liên hệ
9 Microsoft 365 Administrator 25-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
48h Việt Nam Liên hệ
10 MCSA – Windows Server Hybrid Administrator Associate 30-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
80h Việt Nam Liên hệ
11 PL-300T00 Microsoft Power BI Data Analyst 09-04-2024 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
32h Việt Nam Liên hệ
12 Microsoft Azure Security Technologies 15-04-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
13 Data Science and Big Data Analytics 30-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Cisco
14 Implementing and Administering Cisco Solutions – CCNA (200-301) 18-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
60h Việt Nam Liên hệ
15 CCNP Enterprise: Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (300-410 ENARSI) 06-04-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
Oracle
16 Oracle Certified Professional 19c (OCP 19c) 23-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
80h Việt Nam Liên hệ
ISACA
17 Certified Information Security Manager (CISM) 09-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
18 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 12-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
24h Việt Nam Liên hệ
19 Certified Information Systems Auditor (CISA) 16-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
20 Certified In The Governance Of Enterprise IT (CGEIT) 23-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
21 Certified Ethical Hacker version 12 (CEH v12) 09-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
22 Certified Network Defender (CND) 25-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
23 Computer Hacking Forensic Investigator v10 (CHFI v10) 25-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
24 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 06-04-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
25 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 23-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
26 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 23-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
27 Project Management Professional - PMP 26-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên hệ
Điện toán đám mây
28 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 25-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Data Science
29 Lập Trình Python Cơ Bản 20-04-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
30 Phân tích mã độc căn bản 18-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
31 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 23-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
32 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 20-04-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
33 PEN-200: Penetration Testing with Kali Linux (OSCP Certification) 27-04-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
34 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 16-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
35 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 18-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
36 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 25-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
37 Xây Dựng Chiến Lược Và Kiến Trúc Hệ Thống CNTT Cho Doanh Nghiệp Theo TOGAF 10 25-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
38 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 08-04-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Linux
39 LINUX LPIC 1 (101-500 & 102-500) 23-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
40 LINUX LPIC 2 (201-450 & 202-450) 20-04-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
AWS
41 Architecting on AWS 25-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
42 CompTIA Security+ 09-03-2024 8h30 -17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
43 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 30-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
44 CompTIA IT Fundamentals (ITF+) 14-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
24h Việt Nam Liên hệ
DevOps Institute
45 DevOps Cơ Bản 30-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
46 Certified Kubernetes Administrator 06-04-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
47 DevOps Nâng Cao 22-04-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
48 Docker Foundation 22-04-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
SAP
49 SAP S/4HANA Overview 22-04-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
50 System Administration I of SAP S4HANA and SAP Business Suite 04-05-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng tại Hà Nội Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 16-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 18-03-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere 23-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
4 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 30-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Red Hat
5 RHCSA Rapid Track course (RH199) 30-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
6 PL-300T00 Microsoft Power BI Data Analyst 23-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
7 Microsoft Azure Administrator 25-03-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
8 Administering a SQL Database Infrastructure 06-04-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
9 MCSA – Windows Server Hybrid Administrator Associate 13-04-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
80h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
10 Data Science and Big Data Analytics 23-03-2024 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN - Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
11 Oracle Database 19c: Administration Workshop 23-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
12 Certified Information Systems Auditor (CISA) 12-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 3-4-5-6-7
40h Việt Nam Liên hệ
13 Certified Information Security Manager (CISM) 28-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 5-6-7-CN
32h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
14 Certified Ethical Hacker version 12 (CEH v12) 16-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
15 Computer Hacking Forensic Investigator v10 (CHFI v10) 16-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
16 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 23-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
17 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 09-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
18 Project Management Professional - PMP 16-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
19 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 01-04-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Quản lý dự án
20 IT HelpDesk Professional 23-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
21 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 16-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
22 Xây Dựng Chiến Lược Và Kiến Trúc Hệ Thống CNTT Cho Doanh Nghiệp Theo TOGAF 10 28-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 5, 6, 7, CN
32h Việt Nam Liên hệ
Linux
23 LINUX LPIC 2 (201-450 & 202-450) 11-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
24 LINUX LPI1(101-102) & LPI2(201-202) 30-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
72h Việt Nam Liên hệ
25 LINUX LPIC 1 (101-500 & 102-500) 30-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
AWS
26 Architecting on AWS 18-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
27 Veeam Availability Suite v11a: Cấu hình và Quản lý 30-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
28 CompTIA Security+ 23-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Institute
29 DevOps Foundation® 09-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ
DevOps
30 DevOps Foundation® 09-03-2024 8h30 -17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng trực tuyến Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 16-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 23-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
3 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 01-04-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
4 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere 04-05-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Network Virtualization
5 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.2] 11-05-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
6 Microsoft Azure Administrator 04-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
7 Administering a SQL Database Infrastructure 12-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên hệ
8 PL-500T00: Microsoft Power Automate RPA Developer 16-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
9 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 19-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 3 - 5
32h Việt Nam Liên hệ
10 Microsoft 365 Administrator 25-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
48h Việt Nam Liên hệ
11 MCSA – Windows Server Hybrid Administrator Associate 30-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
80h Việt Nam Liên hệ
12 PL-300T00 Microsoft Power BI Data Analyst 09-04-2024 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
32h Việt Nam Liên hệ
13 Microsoft Azure Security Technologies 15-04-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
14 Data Science and Big Data Analytics 30-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Cisco
15 Implementing and Administering Cisco Solutions – CCNA (200-301) 18-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
60h Việt Nam Liên hệ
16 CCNP Enterprise: Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (300-410 ENARSI) 06-04-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
Oracle
17 Oracle Certified Professional 19c (OCP 19c) 23-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
80h Việt Nam Liên hệ
ISACA
18 Certified Information Security Manager (CISM) 09-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
19 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 12-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
24h Việt Nam Liên hệ
20 Certified Information Systems Auditor (CISA) 16-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
21 Certified In The Governance Of Enterprise IT (CGEIT) 23-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
22 Certified Ethical Hacker version 12 (CEH v12) 09-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên Hệ
23 Certified Network Defender (CND) 25-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
24 Computer Hacking Forensic Investigator v10 (CHFI v10) 25-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
25 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 06-04-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
26 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 23-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
27 Project Management Professional - PMP 16-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Điện toán đám mây
28 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 25-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Data Science
29 Lập Trình Python Cơ Bản 20-04-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
30 Phân tích mã độc căn bản 18-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
31 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 23-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
32 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 20-04-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
33 PEN-200: Penetration Testing with Kali Linux (OSCP Certification) 27-04-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Data Center M&E
34 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 30-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên Hệ
Quản lý dự án
35 IT HelpDesk Professional 23-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 5, 6, 7
24h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
36 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 18-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên Hệ
37 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 25-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
38 Xây Dựng Chiến Lược Và Kiến Trúc Hệ Thống CNTT Cho Doanh Nghiệp Theo TOGAF 10 25-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
39 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 08-04-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Linux
40 LINUX LPIC 1 (101-500 & 102-500) 23-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
41 LINUX LPIC 2 (201-450 & 202-450) 20-04-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
AWS
42 Architecting on AWS 25-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
43 AWS Cloud Practitioner Essentials 30-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
8h Việt Nam Liên hệ
Veeam
44 Veeam Availability Suite v11a: Cấu hình và Quản lý 30-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
45 CompTIA Security+ 09-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
46 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 30-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên Hệ
47 CompTIA IT Fundamentals (ITF+) 14-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
24h Việt Nam Liên Hệ
DevOps Institute
48 DevOps Cơ Bản 30-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
49 Certified Kubernetes Administrator 06-04-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
50 DevOps Nâng Cao 22-04-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
51 Docker Foundation 22-04-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
Palo Alto Networks
52 Palo Alto Networks Certified Security Engineers (PCNSE) 09-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
30h Việt Nam Liên hệ
53 Khóa học PCNSA (Palo Alto Network) - Palo Alto Networks Certified Network Security Administrator 25-03-2024 18h30 - 21h30
Thứ 2-4-6
30h Việt Nam Liên hệ
Fortinet
54 Fortinet NSE 4 (Network Security Expert 4) 02-04-2024 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
30h Việt Nam Liên Hệ