Schedules

In Ho Chi Minh City View more
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 16-03-2024
40h Liên hệ
2 23-03-2024
40h Liên hệ
3 01-04-2024
40h Liên hệ
4 04-05-2024
40h Liên hệ
5 11-05-2024
40h Liên hệ
Microsoft
6 Microsoft Azure Administrator 04-03-2024
40h Liên hệ
7 16-03-2024
40h Liên hệ
8 19-03-2024
32h Liên hệ
9 25-03-2024
48h Liên hệ
10 30-03-2024
80h Liên hệ
11 09-04-2024
32h Liên hệ
12 15-04-2024
32h Liên hệ
DellEMC
13 Data Science and Big Data Analytics 30-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Cisco
14 18-03-2024
60h Liên hệ
15 06-04-2024
60h Liên hệ
Oracle
16 23-03-2024
80h Liên hệ
ISACA
17 09-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
18 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 12-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
19 Certified Information Systems Auditor (CISA) 16-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
20 Certified In The Governance Of Enterprise IT (CGEIT) 23-03-2024
32h Liên hệ
EC-Council
21 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 09-03-2024
56h Liên hệ
22 25-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
23 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 25-03-2024
40h Liên hệ
24 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 06-04-2024
40h Liên hệ
ISC (2)
25 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 23-03-2024 8h30 - 17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên Hệ
26 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 23-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
27 Project Management Professional - PMP 26-03-2024
40h Liên hệ
Cloud
28 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 25-03-2024
40h Liên Hệ
Big Data
29 Lập Trình Python Cơ Bản 20-04-2024
40h Liên hệ
Security
30 Phân tích mã độc căn bản 18-03-2024
40h Liên hệ
31 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 23-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
32 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 20-04-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
33 27-04-2024
40h Liên hệ
Data Center M&E
34 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 16-03-2024
24h Liên hệ
IT Management
35 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 18-03-2024
24h Liên hệ
36 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 25-03-2024
24h Liên hệ
37 25-03-2024
32h Liên hệ
38 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 08-04-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Linux
39 Linux LPI 1 23-03-2024
40h Liên hệ
40 Linux LPI 2 20-04-2024
40h Liên hệ
AWS
41 Architecting on AWS 25-03-2024
32h Liên hệ
CompTIA
42 CompTIA Security+ 09-03-2024
48h Liên hệ
43 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 30-03-2024
40h Liên hệ
44 14-05-2024
24h Liên hệ
DevOps Foundation
45 30-03-2024
40h Liên hệ
46 06-04-2024
40h Liên hệ
47 22-04-2024
40h Liên hệ
48 22-04-2024
32h Liên hệ
49 22-04-2024
24h Liên hệ
50 04-05-2024
40h Liên hệ
In Ha Noi View more
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 16-03-2024
Liên Hệ
2 18-03-2024
Liên hệ
3 23-03-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
4 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 30-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Red Hat
5 30-03-2024
Liên hệ
Microsoft
6 23-03-2024
Liên hệ
7 Microsoft Azure Administrator 25-03-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
8 Administering a SQL Database Infrastructure 06-04-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
9 13-04-2024
Liên Hệ
DellEMC
10 Data Science and Big Data Analytics 23-03-2024 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN - Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
11 23-03-2024
Liên Hệ
ISACA
12 Certified Information Systems Auditor (CISA) 12-03-2024 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
13 28-03-2024
Liên hệ
EC-Council
14 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 16-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
15 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 16-03-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
16 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 23-03-2024
Liên Hệ
ISC (2)
17 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 09-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
18 Project Management Professional - PMP 16-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Cloud
19 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 01-04-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Project Management
20 23-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 5 - 6 - 7
24h Việt Nam Liên Hệ
IT Management
21 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 16-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
22 28-03-2024
Liên hệ
Linux
23 Linux LPI 2 11-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
24 30-03-2024
Liên hệ
25 Linux LPI 1 30-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
AWS
26 Architecting on AWS 18-03-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
27 30-03-2024
Liên hệ
CompTIA
28 CompTIA Security+ 23-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Foundation
29 DevOps Foundation® 09-03-2024
Liên hệ
DevOps
30 09-03-2024
Liên hệ
Lịch khai giảng trực tuyến View more
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 16-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 23-03-2024
Liên hệ
3 01-04-2024
Liên hệ
4 04-05-2024
Liên Hệ
5 11-05-2024
Liên Hệ
Microsoft
6 Microsoft Azure Administrator 04-03-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
7 Administering a SQL Database Infrastructure 12-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
8 16-03-2024
Liên Hệ
9 19-03-2024
Liên hệ
10 25-03-2024
Liên hệ
11 30-03-2024
Liên hệ
12 09-04-2024
Liên hệ
13 15-04-2024
Liên hệ
DellEMC
14 Data Science and Big Data Analytics 30-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Cisco
15 18-03-2024
Liên hệ
16 06-04-2024
Liên hệ
Oracle
17 23-03-2024
Liên hệ
ISACA
18 09-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
19 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 12-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
20 Certified Information Systems Auditor (CISA) 16-03-2024 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 5, 6, 7 Tuần 2: Thứ 6, 7
40h Việt Nam Liên hệ
21 Certified In The Governance Of Enterprise IT (CGEIT) 23-03-2024
Liên Hệ
EC-Council
22 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 09-03-2024
Liên Hệ
23 25-03-2024
Liên Hệ
24 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 25-03-2024
Liên Hệ
25 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 06-04-2024
Liên Hệ
ISC (2)
26 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 23-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
27 Project Management Professional - PMP 16-03-2024
Liên hệ
Cloud
28 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 25-03-2024
Liên hệ
Big Data
29 Lập Trình Python Cơ Bản 20-04-2024
Liên Hệ
Security
30 Phân tích mã độc căn bản 18-03-2024
Liên Hệ
31 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 23-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
32 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 20-04-2024
Liên hệ
33 27-04-2024
Liên Hệ
Data Center M&E
34 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 30-03-2024
Liên Hệ
Project Management
35 23-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 5, 6, 7
24h Việt Nam Liên hệ
IT Management
36 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 18-03-2024
Liên Hệ
37 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 25-03-2024
Liên hệ
38 25-03-2024
Liên hệ
39 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 08-04-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Linux
40 Linux LPI 1 23-03-2024
Liên hệ
41 Linux LPI 2 20-04-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
AWS
42 Architecting on AWS 25-03-2024
Liên hệ
43 30-03-2024
Liên hệ
Veeam
44 30-03-2024
Liên hệ
CompTIA
45 CompTIA Security+ 09-03-2024
Liên hệ
46 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 30-03-2024
Liên Hệ
47 14-05-2024
Liên Hệ
DevOps Foundation
48 30-03-2024
Liên hệ
49 06-04-2024
Liên Hệ
50 22-04-2024
Liên hệ
51 22-04-2024
Liên hệ
52 09-03-2024
Liên hệ
53 25-03-2024
Liên hệ
54 02-04-2024
Liên Hệ