Schedules

In Ho Chi Minh City View more
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 13-07-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
2 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 01-08-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
3 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 08-08-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
4 Chuẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 10-08-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
5 VMware vSphere: Design Workshop [V6.5] 18-08-2020 18h15-21h15
Thứ 3-5
24h Việt Nam Liên hệ
Red Hat
6 Red Hat System Administration I (RH124) 08-08-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
7 Red Hat System Administration II (RH134) 17-08-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
8 Microsoft 365 Identity and Services 18-07-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
9 Đào tạo MCSE 25-07-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
10 Microsoft Azure Administrator 25-07-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
11 Querying Microsoft SQL Server 27-07-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
12 Administering Microsoft Exchange Server 2016 01-08-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
13 Administering a SQL Database Infrastructure 08-08-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
14 Analyzing Data with Power BI 22-08-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
15 Đào tạo MCSA cấp tốc 29-08-2020 8h30-17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
16 Data Science and Big Data Analytics 18-07-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
17 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 20-07-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
18 Certified Information Systems Auditor (CISA) 25-07-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
19 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 04-08-2020 18h15-21h15
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên hệ
20 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 17-08-2020
60h Liên hệ
21 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 24-08-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
ISC (2)
22 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 08-08-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
23 Project Management Professional - PMP 03-08-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Cloud
24 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 29-08-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Big Data
25 Máy học với Python 11-07-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
26 Lập Trình Python Cơ Bản 27-07-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
36h Việt Nam Liên hệ
Security
27 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 25-07-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
28 Phân tích mã độc căn bản 22-08-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
29 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 12-09-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
30 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 22-08-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
31 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 29-08-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
Project Management
32 Agile Project Management Professional 22-08-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
IT Management
33 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 20-07-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
34 IT HelpDesk Professional 20-07-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên Hệ
35 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 01-08-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
36 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 08-08-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
37 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 12-09-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
Linux
38 Linux LPI 1 06-07-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam Liên hệ
39 Linux LPI 2 25-07-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
40 Linux LPI 2 24-08-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam Liên Hệ
AWS
41 AWS Technical Essentials 18-07-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
8h Việt Nam Liên hệ
42 Architecting on AWS 25-07-2020
24h Liên hệ
Veeam
43 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 07-09-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
44 CompTIA Security+ 03-08-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
48h Việt Nam Liên hệ
45 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 07-09-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps
46 DevOps Foundation® 25-07-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
47 Internet of Things (IOT) căn bản 03-08-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
48h Việt Nam Liên hệ
In Ha Noi View more
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 Chuẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 25-07-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 10-08-2020 18h00-21h00
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
3 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 21-09-2020 18h00-21h00
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Red Hat
4 Red Hat System Administration II (RH134) 25-07-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
5 Đào tạo MCSA cấp tốc 04-07-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
6 Analyzing Data with Power BI 18-07-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
7 Administering Microsoft Exchange Server 2016 25-07-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
8 Microsoft Azure Administrator 25-07-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
9 Administering a SQL Database Infrastructure 25-07-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
10 Data Science and Big Data Analytics 18-07-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
11 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 11-07-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
12 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 23-07-2020 8h30 - 17h30
Trong tuần
24h Việt Nam Liên hệ
13 Certified Information Systems Auditor (CISA) 04-09-2020 8h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 6,7, CN Tuần 2: Thứ 7,CN
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
14 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 04-07-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
15 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 25-07-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
16 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 08-08-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
17 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 05-09-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
ISC (2)
18 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 29-08-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
19 Project Management Professional - PMP 15-08-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Cloud
20 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 05-09-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
IT Management
21 IT HelpDesk Professional 07-08-2020 8h30 - 17h30
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
22 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 20-08-2020 8h30 - 17h30
Thứ 5,6,7,CN
32h Việt Nam Liên hệ
23 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 24-08-2020 18h00-21h00
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên Hệ
Linux
24 Linux LPI 1 25-07-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
AWS
25 AWS Technical Essentials 18-07-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
8h Việt Nam Liên Hệ
26 Architecting on AWS 24-07-2020 8h30 - 17h30
Thứ 6, 7, chủ nhật
24h Việt Nam Liên hệ
Veeam
27 The Veeam Certified Engineer (VMCE) v9.5 27-07-2020 18h00 - 21h00
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên Hệ
CompTIA
28 CompTIA Security+ 22-08-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps
29 DevOps Foundation® 25-07-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng trực tuyến View more
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí