Schedules

In Ho Chi Minh City View more
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 22-06-2024
40h Liên hệ
2 22-06-2024
40h Liên hệ
3 29-06-2024
40h Liên hệ
4 01-07-2024
40h Liên hệ
5 06-07-2024
40h Liên hệ
Microsoft
6 Microsoft Azure Administrator 17-06-2024
40h Liên hệ
7 22-06-2024
40h Liên hệ
8 29-06-2024
32h Liên hệ
9 Administering a SQL Database Infrastructure 06-07-2024
40h Liên hệ
10 06-07-2024
48h Liên hệ
11 08-07-2024
32h Liên hệ
12 16-07-2024
32h Liên hệ
DellEMC
13 Data Science and Big Data Analytics 27-07-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Cisco
14 24-06-2024
60h Liên hệ
15 20-07-2024
60h Liên hệ
16 27-07-2024
60h Liên hệ
Oracle
17 22-07-2024
80h Liên hệ
ISACA
18 Certified Information Systems Auditor (CISA) 06-07-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
19 20-07-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
20 Certified In The Governance Of Enterprise IT (CGEIT) 10-08-2024
32h Liên hệ
EC-Council
21 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 24-06-2024
56h Liên hệ
22 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 15-07-2024
40h Liên hệ
23 29-07-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
24 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 10-08-2024
40h Liên hệ
ISC (2)
25 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 29-06-2024 8h30 - 17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên Hệ
26 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 06-07-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Cloud
27 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 05-08-2024
40h Liên Hệ
Big Data
28 Lập Trình Python Cơ Bản 03-08-2024
40h Liên hệ
Security
29 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 29-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
30 Phân tích mã độc căn bản 29-07-2024
32h Liên hệ
31 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 03-08-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
32 17-08-2024
40h Liên hệ
Data Center M&E
33 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 06-07-2024
24h Liên hệ
Project Management
34 20-07-2024
24h Liên hệ
IT Management
35 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 18-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
36 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 08-07-2024
24h Liên hệ
37 16-07-2024
32h Liên hệ
38 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 20-07-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
Linux
39 Linux LPI 1 24-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
40 Linux LPI 2 01-07-2024
40h Liên hệ
AWS
41 Architecting on AWS 08-07-2024
32h Liên hệ
CompTIA
42 CompTIA Security+ 17-06-2024
48h Liên hệ
43 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 20-07-2024
40h Liên hệ
DevOps Foundation
44 06-07-2024
40h Liên hệ
45 15-07-2024
40h Liên hệ
46 22-07-2024
40h Liên hệ
47 05-08-2024
24h Liên hệ
48 31-08-2024
40h Liên hệ
49 09-07-2024
30h Liên hệ
In Ha Noi View more
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 22-06-2024
Liên hệ
2 29-06-2024
Liên Hệ
3 29-06-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
4 01-07-2024
Liên hệ
Red Hat
5 29-06-2024
Liên hệ
Microsoft
6 29-06-2024
Liên Hệ
7 Administering a SQL Database Infrastructure 29-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
8 Microsoft Azure Administrator 01-07-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
9 06-07-2024
Liên hệ
DellEMC
10 Data Science and Big Data Analytics 29-06-2024 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN - Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
11 24-06-2024
Liên hệ
ISACA
12 29-06-2024
Liên hệ
13 Certified Information Systems Auditor (CISA) 09-07-2024 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
14 11-07-2024
Liên hệ
EC-Council
15 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 29-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
16 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 29-06-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
17 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 06-07-2024
Liên Hệ
ISC (2)
18 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 06-07-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
19 Project Management Professional - PMP 29-06-2024
Liên hệ
Cloud
20 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 08-07-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
IT Management
21 27-06-2024
Liên hệ
22 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 13-07-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
Linux
23 Linux LPI 2 24-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
24 Linux LPI 1 29-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
AWS
25 Architecting on AWS 24-06-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
26 06-07-2024
Liên hệ
CompTIA
27 CompTIA Security+ 29-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng trực tuyến View more
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 22-06-2024
Liên hệ
2 22-06-2024
Liên hệ
3 22-06-2024
Liên Hệ
4 29-06-2024
Liên hệ
5 01-07-2024
Liên hệ
6 06-07-2024
Red Hat
7 29-06-2024
Liên hệ
Microsoft
8 Microsoft Azure Administrator 17-06-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
9 22-06-2024
Liên Hệ
10 29-06-2024
Liên hệ
11 Administering a SQL Database Infrastructure 06-07-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
12 06-07-2024
Liên hệ
13 08-07-2024
Liên Hệ
14 08-07-2024
Liên hệ
15 16-07-2024
Liên hệ
DellEMC
16 Data Science and Big Data Analytics 27-07-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Cisco
17 24-06-2024
Liên hệ
18 20-07-2024
Liên Hệ
19 27-07-2024
Liên hệ
Oracle
20 22-07-2024
Liên hệ
ISACA
21 Certified Information Systems Auditor (CISA) 06-07-2024 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 5, 6, 7 Tuần 2: Thứ 6, 7
40h Việt Nam Liên hệ
22 20-07-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
23 Certified In The Governance Of Enterprise IT (CGEIT) 10-08-2024
Liên Hệ
EC-Council
24 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 24-06-2024
Liên Hệ
25 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 15-07-2024
Liên Hệ
26 29-07-2024
Liên Hệ
27 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 10-08-2024
Liên Hệ
ISC (2)
28 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 29-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
29 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 06-07-2024
Liên Hệ
PMI
30 Project Management Professional - PMP 25-06-2024
Liên hệ
Cloud
31 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 05-08-2024
Liên hệ
Big Data
32 Lập Trình Python Cơ Bản 03-08-2024
Liên Hệ
Security
33 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 29-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
34 Phân tích mã độc căn bản 29-07-2024
Liên Hệ
35 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 03-08-2024
Liên hệ
36 17-08-2024
Liên Hệ
Data Center M&E
37 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 27-07-2024
Liên Hệ
Project Management
38 20-07-2024 08h30 - 17h30
Thứ 5, 6, 7
24h Việt Nam Liên hệ
IT Management
39 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 18-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
40 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 22-06-2024
Liên hệ
41 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 08-07-2024
Liên Hệ
42 16-07-2024
Liên hệ
43 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 20-07-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
Linux
44 Linux LPI 1 24-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
60h Việt Nam Liên Hệ
45 Linux LPI 2 01-07-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
AWS
46 Architecting on AWS 08-07-2024
Liên hệ
47 27-07-2024
Liên hệ
Veeam
48 06-07-2024
Liên hệ
CompTIA
49 CompTIA Security+ 17-06-2024
Liên hệ
50 CompTIA Security+ 29-06-2024
Liên Hệ
51 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 20-07-2024
Liên Hệ
DevOps Foundation
52 06-07-2024
Liên hệ
53 07-07-2024
Liên hệ
54 15-07-2024
Liên Hệ
55 22-07-2024
Liên hệ
56 20-07-2024
Liên hệ
57 20-07-2024
Liên hệ
58 09-07-2024
Liên hệ