Schedules

In Ho Chi Minh City View more
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 02-07-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 11-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
3 13-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
4 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 24-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Data Center & Cloud Management
5 27-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
6 24-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
7 Analyzing Data with Power BI 09-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
8 Microsoft Azure Administrator 18-07-2022
40h Liên hệ
9 Administering a SQL Database Infrastructure 23-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
10 Đào tạo MCSA cấp tốc 30-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
11 Microsoft 365 Identity and Services 30-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
12 Querying Microsoft SQL Server 01-08-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
13 Data Science and Big Data Analytics 27-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
14 Certified Information Systems Auditor (CISA) 23-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
15 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 01-08-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
16 06-08-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
17 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 11-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
18 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 25-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
19 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 20-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
ISC (2)
20 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 23-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
21 Project Management Professional - PMP 04-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
22 25-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Cloud
23 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 08-08-2022
40h Liên Hệ
Big Data
24 Lập Trình Python Cơ Bản 25-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Security
25 04-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
26 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 11-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
27 Phân tích mã độc căn bản 16-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
28 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 24-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
29 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 06-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
IT Management
30 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 11-07-2022 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
31 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 25-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
32 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 06-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
33 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 19-09-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
Linux
34 Linux LPI 2 16-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
35 06-08-2022
80h Liên hệ
AWS
36 Architecting on AWS 25-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
37 CompTIA Security+ 06-08-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên hệ
38 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 08-08-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Foundation
39 DevOps Foundation® 09-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
In Ha Noi View more
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 25-07-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
2 25-07-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 30-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
4 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 20-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Red Hat
5 Red Hat System Administration I (RH124) 18-07-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
6 Red Hat System Administration II (RH134) 23-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
7 Đào tạo MCSA cấp tốc 16-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
8 Microsoft Azure Administrator 25-07-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
9 Administering a SQL Database Infrastructure 30-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
10 Analyzing Data with Power BI 03-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
11 Data Science and Big Data Analytics 06-08-2022 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN - Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
12 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 25-07-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
13 30-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
14 30-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
15 Certified Information Systems Auditor (CISA) 25-08-2022 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
16 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 02-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
17 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 23-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISC (2)
18 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 06-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
19 Project Management Professional - PMP 23-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Cloud
20 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 25-07-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
21 30-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
45h Việt Nam Liên hệ
Project Management
22 Agile Project Management Professional 05-09-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên Hệ
IT Management
23 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 09-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
24 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 21-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Linux
25 Linux LPI 1 09-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
26 Linux LPI 2 23-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
AWS
27 Architecting on AWS 08-08-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
28 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 16-08-2022 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
29 CompTIA Security+ 30-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng trực tuyến View more
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 02-07-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 11-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
3 13-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
4 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 24-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Center & Cloud Management
5 27-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
6 24-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Red Hat
7 Red Hat System Administration II (RH134) 23-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
8 Analyzing Data with Power BI 09-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
9 Microsoft Azure Administrator 18-07-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
10 Đào tạo MCSA cấp tốc 30-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
56h Việt Nam Liên hệ
11 Microsoft 365 Identity and Services 30-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
12 Querying Microsoft SQL Server 01-08-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
13 Data Science and Big Data Analytics 27-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
14 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 01-08-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
15 06-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
16 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 11-07-2022
Liên hệ
17 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 25-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
ISC (2)
18 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 23-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
19 Project Management Professional - PMP 28-08-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Viêt Nam Liên hệ
Cloud
20 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 08-08-2022
Liên hệ
Big Data
21 Lập Trình Python Cơ Bản 25-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Security
22 04-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
Liên hệ
23 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 11-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
24 Phân tích mã độc căn bản 16-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
25 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 16-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
IT Management
26 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 11-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
27 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 25-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 5, 6, 7, CN
32H Việt Nam Liên Hệ
28 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 19-09-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
Linux
29 Linux LPI 2 16-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
30 06-08-2022
Liên hệ
AWS
31 Architecting on AWS 25-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
32 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 05-07-2022 18h00 - 21h00
Thứ 3-5
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
33 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 08-08-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Foundation
34 DevOps Foundation® 09-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ