Schedules

In Ho Chi Minh City View more
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 01-04-2023
40h Liên hệ
2 03-04-2023
40h Liên hệ
3 22-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
4 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 06-05-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
5 24-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
6 Microsoft Azure Administrator 25-03-2023
40h Liên hệ
7 Administering a SQL Database Infrastructure 25-03-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
8 28-03-2023
40h Liên hệ
9 08-04-2023
32h Liên hệ
10 15-04-2023
80h Liên hệ
11 17-04-2023
32h Liên hệ
12 Windows Server 2019 Administration 08-05-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
13 Querying Microsoft SQL Server 08-05-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
14 Data Science and Big Data Analytics 15-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Oracle
15 06-05-2023
40h Liên hệ
ISACA
16 22-04-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
17 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 08-05-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
18 Certified Information Systems Auditor (CISA) 20-05-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
19 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 10-04-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
20 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 10-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
21 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 22-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
22 15-05-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
ISC (2)
23 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 08-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
24 Project Management Professional - PMP 25-04-2023
40h Liên hệ
Cloud
25 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 24-04-2023
40h Liên Hệ
Big Data
26 Lập Trình Python Cơ Bản 01-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Security
27 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 08-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
28 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 22-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
29 Phân tích mã độc căn bản 24-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
30 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 22-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
31 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 06-05-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
IT Management
32 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 25-03-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
33 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 03-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
34 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 15-04-2023
24h Liên hệ
35 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 06-05-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
Linux
36 25-03-2023
72h Liên hệ
AWS
37 Architecting on AWS 11-04-2023
32h Liên hệ
CompTIA
38 CompTIA Security+ 08-04-2023
48h Liên hệ
39 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 10-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên hệ
40 18-04-2023
24h Liên hệ
DevOps Foundation
41 DevOps Foundation® 25-03-2023
16h Liên hệ
42 18-04-2023
40h Liên hệ
43 22-04-2023
40h Liên hệ
44 24-04-2023
24h Liên hệ
In Ha Noi View more
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 10-04-2023
Liên hệ
2 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 06-05-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
3 08-05-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Red Hat
4 25-03-2023
Liên hệ
Microsoft
5 08-04-2023
Liên Hệ
6 08-04-2023
Liên hệ
7 Microsoft Azure Administrator 10-04-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
8 Administering a SQL Database Infrastructure 15-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
9 Data Science and Big Data Analytics 13-05-2023 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN - Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
10 15-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
11 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 06-05-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
12 Certified Information Systems Auditor (CISA) 18-05-2023 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
13 18-05-2023
Liên hệ
14 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 18-05-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
15 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 01-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
16 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 15-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
17 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 22-04-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
ISC (2)
18 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 27-05-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
19 Project Management Professional - PMP 01-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Cloud
20 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 10-04-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
21 13-05-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
45h Việt Nam Liên hệ
Project Management
22 13-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 5 - 6 - 7
24h Việt Nam Liên Hệ
IT Management
23 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 08-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
24 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 20-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
25 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 20-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Linux
26 Linux LPI 2 25-03-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
27 01-04-2023
Liên hệ
AWS
28 Architecting on AWS 08-05-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
29 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 27-03-2023 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5
24h Việt Nam Liên hệ
30 22-04-2023
Liên hệ
CompTIA
31 CompTIA Security+ 06-05-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Foundation
32 DevOps Foundation® 06-05-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng trực tuyến View more
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 01-04-2023
Liên hệ
2 03-04-2023
Liên hệ
3 22-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
4 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 06-05-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
5 24-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Red Hat
6 25-03-2023
Liên hệ
Microsoft
7 Microsoft Azure Administrator 25-03-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
8 Administering a SQL Database Infrastructure 25-03-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
9 Microsoft 365 Identity and Services 27-03-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
10 28-03-2023
Liên Hệ
11 08-04-2023
Liên hệ
12 15-04-2023
Liên hệ
13 17-04-2023
Liên hệ
14 Querying Microsoft SQL Server 08-05-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
15 Data Science and Big Data Analytics 15-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
16 06-05-2023
Liên hệ
ISACA
17 22-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
18 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 08-05-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
19 Certified Information Systems Auditor (CISA) 20-05-2023 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 5, 6, 7 Tuần 2: Thứ 6, 7
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
20 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 10-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên Hệ
21 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 22-04-2023
Liên hệ
22 15-05-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
Liên hệ
PMI
23 Project Management Professional - PMP 20-05-2023
Liên Hệ
Cloud
24 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 24-04-2023
Liên hệ
Big Data
25 Lập Trình Python Cơ Bản 01-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Security
26 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 22-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
27 Phân tích mã độc căn bản 24-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
28 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 22-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
29 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 06-05-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
IT Management
30 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 25-03-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
31 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 03-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
32 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 15-04-2023
Liên hệ
33 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 06-05-2023 08h30 - 17h30
Thứ 5, 6, 7, CN
32H Việt Nam Liên Hệ
Linux
34 25-03-2023
Liên hệ
AWS
35 Architecting on AWS 11-04-2023
Liên hệ
Veeam
36 22-04-2023
Liên hệ
CompTIA
37 CompTIA Security+ 08-04-2023
Liên hệ
38 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 10-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên hệ
39 18-04-2023
Liên hệ
DevOps Foundation
40 DevOps Foundation® 25-03-2023
Liên Hệ
41 16-04-2023
Liên hệ
42 18-04-2023
Liên hệ