Schedules

In Ho Chi Minh City View more
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 05-10-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Chuẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 26-10-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
3 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 02-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
4 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 14-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
5 28-11-2020
40h Liên Hệ
Red Hat
6 Red Hat System Administration I (RH124) 23-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
7 Đào tạo MCSA cấp tốc 10-10-2020 8h30-17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
8 Analyzing Data with Power BI 10-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
9 Microsoft Azure Administrator 12-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
10 Microsoft 365 Identity and Services 17-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
11 Đào tạo MCSE 19-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
12 Administering Microsoft Exchange Server 2016 19-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
13 Querying Microsoft SQL Server 31-10-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
14 Administering a SQL Database Infrastructure 31-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
15 Microsoft Azure Administrator 07-11-2020
40h Liên Hệ
DellEMC
16 Data Science and Big Data Analytics 31-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
17 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 19-10-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
18 Certified Information Systems Auditor (CISA) 07-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
19 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 20-10-2020 18h15-21h15
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên hệ
20 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 24-10-2020 8h30-17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
21 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 30-11-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
ISC (2)
22 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 21-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
23 Project Management Professional - PMP 12-10-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Cloud
24 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 07-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Big Data
25 Lập Trình Python Cơ Bản 26-10-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
Security
26 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 10-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
27 Phân tích mã độc căn bản 17-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
28 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 07-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
29 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 31-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
Project Management
30 Agile Project Management Professional 07-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
IT Management
31 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 03-10-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
32 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 31-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
33 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 07-11-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
34 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 14-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
35 IT HelpDesk Professional 23-11-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên Hệ
Linux
36 Linux LPI 2 07-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
37 Linux LPI 1 14-11-2020
60h Liên Hệ
AWS
38 Architecting on AWS 10-10-2020
24h Liên hệ
CompTIA
39 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 19-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
40 CompTIA Security+ 02-11-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps
41 DevOps Foundation® 28-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
42 Internet of Things (IOT) căn bản 31-10-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
In Ha Noi View more
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 Chuẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 03-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 13-10-2020 18h00-21h00
Thứ 3-5-7
40h Việt Nam Liên hệ
3 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 07-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
4 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 12-12-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Red Hat
5 Red Hat System Administration I (RH124) 21-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
6 Đào tạo MCSA cấp tốc 24-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
7 Microsoft Azure Administrator 24-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
8 Analyzing Data with Power BI 31-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
9 Administering Microsoft Exchange Server 2016 07-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
10 Administering a SQL Database Infrastructure 07-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
11 Data Science and Big Data Analytics 14-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
12 12-10-2020 18h00-21h00
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
13 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 31-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
14 28-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
15 Certified Information Systems Auditor (CISA) 13-11-2020 8h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 6,7, CN Tuần 2: Thứ 7,CN
40h Việt Nam Liên hệ
16 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 20-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 6, 7, chủ nhật
24h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
17 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 10-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
18 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 31-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
19 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 19-12-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISC (2)
20 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 17-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
21 Project Management Professional - PMP 03-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Cloud
22 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 24-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
IT Management
23 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 29-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 5,6,7,CN
32h Việt Nam Liên hệ
24 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 07-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
25 IT HelpDesk Professional 03-12-2020 8h30 - 17h30
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
Linux
26 Linux LPI 1 21-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
AWS
27 AWS Technical Essentials 21-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
8h Việt Nam Liên Hệ
28 Architecting on AWS 28-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 6, 7, chủ nhật
24h Việt Nam Liên hệ
Veeam
29 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 26-10-2020 18h00-21h00
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
30 CompTIA Security+ 28-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng trực tuyến View more
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 17-10-2020 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 17-10-2020
Liên hệ
Veeam
3 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 05-10-2020 18h00-21h00
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
4 CompTIA Security+ 28-11-2020
Liên Hệ