Schedules

In Ho Chi Minh City View more
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 14-02-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 26-02-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
3 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 05-03-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
4 09-04-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
5 23-04-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Red Hat
6 Red Hat System Administration I (RH124) 28-03-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
7 Red Hat System Administration II (RH134) 16-04-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
8 Đào tạo MCSA cấp tốc 19-02-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
9 Microsoft Azure Administrator 12-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
10 Administering a SQL Database Infrastructure 19-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
11 Microsoft 365 Identity and Services 26-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
12 Analyzing Data with Power BI 26-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
13 Querying Microsoft SQL Server 28-03-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
14 Windows Server 2019 Administration 04-04-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
15 Data Science and Big Data Analytics 02-04-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
16 Certified Information Systems Auditor (CISA) 19-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
17 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 04-04-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
18 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 05-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
19 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 21-03-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
20 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 09-04-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
ISC (2)
21 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 12-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
22 Project Management Professional - PMP 07-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
23 18-04-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Cloud
24 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 25-04-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Big Data
25 Lập Trình Python Cơ Bản 18-02-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Security
26 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 26-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
27 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 04-04-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
28 11-04-2022
40h Liên Hệ
29 Phân tích mã độc căn bản 23-04-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
30 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 07-05-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
31 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 28-05-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
IT Management
32 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 14-03-2022 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
33 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 09-04-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
34 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 18-04-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
35 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 09-05-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
Linux
36 Linux LPI 2 19-02-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
37 Linux LPI 1 14-03-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
60h Việt Nam Liên hệ
AWS
38 Architecting on AWS 26-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
39 CompTIA Security+ 28-02-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên hệ
40 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 25-04-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Foundation
41 DevOps Foundation® 09-04-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
In Ha Noi View more
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 14-02-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 26-02-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
3 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 05-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
4 23-04-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Red Hat
5 Red Hat System Administration I (RH124) 28-03-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
6 Red Hat System Administration II (RH134) 16-04-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
7 Microsoft Azure Administrator 12-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
8 Administering a SQL Database Infrastructure 19-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
9 Microsoft 365 Identity and Services 26-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
10 Analyzing Data with Power BI 26-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
11 Windows Server 2019 Administration 04-04-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
12 Đào tạo MCSA cấp tốc 16-04-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
13 Data Science and Big Data Analytics 02-04-2022 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN - Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
14 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 19-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
15 19-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
16 04-04-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
17 Certified Information Systems Auditor (CISA) 19-03-2022 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
18 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 04-04-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
19 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 05-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
20 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 21-03-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
21 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 09-04-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISC (2)
22 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 12-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
23 Project Management Professional - PMP 05-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Cloud
24 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 25-04-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
25 28-05-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
45h Việt Nam Liên hệ
Project Management
26 Agile Project Management Professional 18-04-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên Hệ
27 18-04-2022 08h30 - 17h30
Thứ 5 - 6 - 7
24h Việt Nam Liên Hệ
IT Management
28 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 19-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
29 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 09-04-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
30 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 05-05-2022 08h30 - 17h30
Thứ 5, 6, 7, CN
32h Việt Nam Liên hệ
Linux
31 Linux LPI 1 14-03-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
60h Việt Nam Liên hệ
32 Linux LPI 2 09-04-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
AWS
33 Architecting on AWS 26-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
34 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 12-04-2022 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
35 CompTIA Security+ 26-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Foundation
36 DevOps Foundation® 09-04-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng trực tuyến View more
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 21-02-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 26-02-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
3 Đào tạo MCSA cấp tốc 19-02-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
56h Việt Nam Liên hệ
4 Microsoft Azure Administrator 12-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
5 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 05-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên Hệ
PMI
6 Project Management Professional - PMP 07-03-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Viêt Nam Liên hệ
IT Management
7 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 14-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
Linux
8 Linux LPI 1 19-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
9 Linux LPI 2 19-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
10 CompTIA Security+ 28-02-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên Hệ