Schedules

In Ho Chi Minh City View more
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 18-04-2020
40h Liên hệ
2 09-05-2020
40h Liên hệ
3 25-05-2020
40h Liên hệ
4 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 13-06-2020
40h Liên Hệ
Red Hat
5 Red Hat System Administration I (RH124) 02-05-2020
40h Liên hệ
6 Red Hat System Administration II (RH134) 11-05-2020
32h Liên hệ
Microsoft
7 18-04-2020
40h Liên hệ
8 09-05-2020
16h Liên hệ
9 09-05-2020
24h Liên hệ
10 16-05-2020
56h Liên hệ
11 25-05-2020
40h Liên Hệ
12 30-05-2020
40h Liên hệ
13 20-06-2020
40h Liên hệ
14 25-07-2020
40h Liên hệ
EMC
15 30-05-2020
40h Liên Hệ
ISACA
16 11-05-2020
24h Liên hệ
17 27-06-2020
40h Liên Hệ
EC-Council
18 04-05-2020
40h Liên hệ
19 26-05-2020
40h Liên hệ
20 08-06-2020
60h Liên hệ
21 22-06-2020
24h Liên hệ
PMI
22 09-05-2020
40h Liên Hệ
Cloud
23 09-05-2020
40h Liên hệ
Big Data
24 25-04-2020
40h Liên hệ
25 04-05-2020
40h Liên hệ
26 16-05-2020
40h Liên hệ
27 30-05-2020
40h Liên hệ
28 08-06-2020
32h Liên hệ
29 22-06-2020
32h Liên hệ
Security
30 04-05-2020
40h Liên hệ
31 30-05-2020
40h Liên hệ
32 06-06-2020
32h Liên hệ
Data Center M&E
33 09-05-2020
16h Liên hệ
Project Management
34 09-05-2020
24h Liên hệ
IT Management
35 18-04-2020
24h Liên hệ
36 09-05-2020
24h Liên hệ
37 18-05-2020
32h Liên hệ
38 25-05-2020
24h Liên Hệ
39 30-05-2020
40h Liên hệ
Linux
40 09-05-2020
60h Liên hệ
41 18-05-2020
60h Liên Hệ
42 25-04-2020
8h Liên hệ
43 16-05-2020
24h Liên hệ
CompTIA
44 25-04-2020
48h Liên hệ
45 30-05-2020
48h Liên hệ
46 30-05-2020
16h Liên hệ
47 25-05-2020
48h Liên hệ
In Ha Noi View more
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 13-04-2020
Liên hệ
2 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 27-04-2020
Liên Hệ
3 09-05-2020
Liên hệ
Red Hat
4 Red Hat System Administration II (RH134) 23-05-2020
Liên Hệ
Microsoft
5 25-04-2020
Liên hệ
6 09-05-2020
Liên hệ
7 16-05-2020
Liên hệ
8 23-05-2020
Liên hệ
9 30-05-2020
Liên hệ
10 30-05-2020
Liên hệ
EMC
11 15-05-2020
Liên hệ
Oracle
12 25-04-2020
Liên hệ
ISACA
13 21-05-2020
Liên hệ
14 05-06-2020
Liên Hệ
EC-Council
15 09-05-2020
Liên hệ
16 18-05-2020
Liên Hệ
17 04-07-2020
Liên Hệ
PMI
18 09-05-2020
Liên Hệ
Cloud
19 25-04-2020
Liên hệ
IT Management
20 04-05-2020
Liên Hệ
21 18-06-2020
Liên hệ
22 26-06-2020
Liên Hệ
Linux
23 09-05-2020
Liên hệ
24 25-04-2020
Liên Hệ
25 16-05-2020
Liên hệ
CompTIA
26 30-05-2020
Liên hệ
27 23-05-2020
Liên hệ
Lịch khai giảng trực tuyến View more
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 13-04-2020
Liên Hệ
2 09-05-2020
Liên Hệ
Microsoft
3 18-04-2020
Liên Hệ
EC-Council
4 09-05-2020
Liên Hệ
5 12-05-2020
Liên Hệ