Schedules

In Ho Chi Minh City View more
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 21-03-2020
40h Liên hệ
2 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 18-04-2020
40h Liên Hệ
3 09-05-2020
40h Liên hệ
Red Hat
4 Red Hat System Administration I (RH124) 02-05-2020
40h Liên hệ
5 Red Hat System Administration II (RH134) 11-05-2020
32h Liên hệ
Microsoft
6 07-03-2020
40h Liên hệ
7 21-03-2020
56h Liên hệ
8 28-03-2020
16h Liên hệ
9 06-04-2020
40h Liên Hệ
10 11-04-2020
40h Liên hệ
11 18-04-2020
24h Liên hệ
12 18-04-2020
40h Liên hệ
13 16-05-2020
40h Liên hệ
14 20-06-2020
40h Liên hệ
EMC
15 11-04-2020
40h Liên Hệ
ISACA
16 11-04-2020
40h Liên Hệ
17 11-05-2020
24h Liên hệ
EC-Council
18 28-02-2020
60h Liên hệ
19 24-03-2020
40h Liên hệ
20 04-05-2020
40h Liên hệ
21 08-06-2020
24h Liên hệ
22 22-06-2020
24h Liên hệ
PMI
23 09-03-2020
40h Liên Hệ
Cloud
24 09-05-2020
40h Liên hệ
Big Data
25 25-04-2020
40h Liên hệ
26 04-05-2020
40h Liên hệ
27 16-05-2020
40h Liên hệ
28 30-05-2020
40h Liên hệ
29 08-06-2020
32h Liên hệ
30 22-06-2020
32h Liên hệ
Security
31 18-04-2020
32h Liên hệ
32 04-05-2020
40h Liên hệ
33 30-05-2020
40h Liên hệ
Data Center M&E
34 09-05-2020
16h Liên hệ
Project Management
35 09-05-2020
24h Liên hệ
IT Management
36 23-03-2020
24h Liên hệ
37 18-04-2020
40h Liên hệ
38 09-05-2020
24h Liên hệ
39 18-05-2020
32h Liên hệ
40 25-05-2020
24h Liên Hệ
Linux
41 14-03-2020
60h Liên hệ
42 23-03-2020
60h Liên Hệ
43 25-04-2020
8h Liên hệ
44 16-05-2020
24h Liên hệ
CompTIA
45 11-04-2020
48h Liên hệ
46 30-05-2020
48h Liên hệ
47 11-04-2020
16h Liên hệ
48 25-05-2020
48h Liên hệ
In Ha Noi View more
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 09-03-2020
Liên hệ
2 06-04-2020
Liên hệ
3 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 25-04-2020
Liên Hệ
Red Hat
4 Red Hat System Administration II (RH134) 25-04-2020
Liên Hệ
Microsoft
5 21-03-2020
Liên hệ
6 04-04-2020
Liên hệ
7 04-04-2020
Liên hệ
8 11-04-2020
Liên hệ
9 25-04-2020
Liên hệ
EMC
10 10-04-2020
Liên hệ
Oracle
11 28-03-2020
Liên hệ
ISACA
12 06-04-2020
Liên Hệ
13 21-05-2020
Liên hệ
EC-Council
14 07-03-2020
Liên hệ
15 28-03-2020
Liên Hệ
16 25-04-2020
Liên Hệ
PMI
17 28-03-2020
Liên Hệ
Cloud
18 16-03-2020
Liên hệ
IT Management
19 27-03-2020
Liên Hệ
20 30-03-2020
Liên Hệ
21 08-04-2020
Liên hệ
Linux
22 06-04-2020
Liên hệ
23 25-04-2020
Liên Hệ
24 16-05-2020
Liên hệ
CompTIA
25 30-05-2020
Liên hệ
26 20-04-2020
Liên hệ
Lịch khai giảng trực tuyến View more
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí