Certifications

Bây giờ là thời gian để thúc đẩy chiến lược ảo hóa của công ty của bạn với các khóa học và các chứng chỉ VMware, chẳng hạn như VMware Certified Professional - Datacenter Virtualization (VCP-DCV), VMware Certified Professional - Cloud (VCP-Cloud), VMware Certified Professional 5 - Desktop (VCP- DT), và VMware Certified Professional nâng cao (VCAP). VMware đào tạo có thẩm quyền là cách duy nhất để chuẩn bị cho các chứng chỉ có uy tín.