In Ha Noi

Quý 4/2021
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 10-04-2023
Liên hệ
2 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 06-05-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
3 08-05-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
4 08-04-2023
Liên Hệ
5 08-04-2023
Liên hệ
6 Microsoft Azure Administrator 10-04-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
7 Administering a SQL Database Infrastructure 15-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
8 Data Science and Big Data Analytics 13-05-2023 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN - Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
9 15-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
10 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 06-05-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
11 Certified Information Systems Auditor (CISA) 18-05-2023 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
12 18-05-2023
Liên hệ
13 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 18-05-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
14 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 01-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
15 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 15-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
16 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 22-04-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
ISC (2)
17 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 27-05-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
18 Project Management Professional - PMP 01-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Cloud
19 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 10-04-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
20 13-05-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
45h Việt Nam Liên hệ
Project Management
21 13-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 5 - 6 - 7
24h Việt Nam Liên Hệ
IT Management
22 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 08-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
23 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 20-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
24 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 20-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Linux
25 01-04-2023
Liên hệ
AWS
26 Architecting on AWS 08-05-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
27 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 27-03-2023 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5
24h Việt Nam Liên hệ
28 22-04-2023
Liên hệ
CompTIA
29 CompTIA Security+ 06-05-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Foundation
30 DevOps Foundation® 06-05-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ