In Ha Noi

Quý II/2023
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 09-10-2023
Liên hệ
2 21-10-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
3 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 21-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
4 28-10-2023
Liên Hệ
Data Center & Cloud Management
5 09-10-2023
Liên Hệ
Red Hat
6 21-10-2023
Liên hệ
Microsoft
7 07-10-2023
Liên Hệ
8 07-10-2023
Liên hệ
9 14-10-2023
Liên Hệ
10 Administering a SQL Database Infrastructure 21-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
11 Microsoft Azure Administrator 23-10-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
12 Data Science and Big Data Analytics 04-11-2023 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN - Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
13 04-11-2023
Liên Hệ
14 11-11-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
15 19-10-2023
Liên hệ
16 Certified Information Systems Auditor (CISA) 24-10-2023 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
17 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 14-10-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
18 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 28-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
19 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 28-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISC (2)
20 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 14-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Cloud
21 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 16-10-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
22 21-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
45h Việt Nam Liên hệ
Project Management
23 05-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 5 - 6 - 7
24h Việt Nam Liên Hệ
IT Management
24 05-10-2023
Liên hệ
25 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 14-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
26 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 26-10-2023
Liên Hệ
27 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 26-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Linux
28 21-10-2023
Liên hệ
AWS
29 Architecting on AWS 23-10-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
30 14-10-2023
Liên hệ
CompTIA
31 CompTIA Security+ 21-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Foundation
32 DevOps Foundation® 14-10-2023
Liên hệ
DevOps
33 30-09-2023
Liên hệ