Lịch khai giảng tại Hà Nội

Quý 3-4/2019
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v6.7] 23-09-2019 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 28-09-2019 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
3 Chẩn đoán và Khắc phục lỗi VMware vSphere 30-09-2019 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
4 Đào tạo MCSA cấp tốc 28-09-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
5 Power BI căn bản 28-09-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
6 Administering Microsoft Exchange Server 2016 30-09-2019 18h-21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
7 Microsoft Azure Administrator 30-09-2019 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
8 Administering Microsoft SQL Server 2014 Databases 30-09-2019 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
9 Analyzing Data with Power BI 19-10-2019 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
10 Data Science and Big Data Analytics 26-10-2019 8h30 -17h30
Thứ 7,CN và 6,7,CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
11 Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop Ed 2 12-10-2019 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
12 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 26-10-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
13 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 26-09-2019 8h30 - 17h30
Thứ 5,6,7
24h Việt Nam Liên hệ
14 Certified Information Systems Auditor (CISA) 02-11-2019 08h30-17h30
thứ 7, CN và 5, 6 & 7
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
15 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 06-11-2019 8h30 - 17h30
Thứ 4-5-6-7-CN
40h Việt Nam Liên Hệ
16 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 09-11-2019 8h30-17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
17 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 23-09-2019 8h30 -17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
18 Project Management Professional - PMP 28-09-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
19 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 25-09-2019 18h -21h
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
20 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 10-10-2019 8h30 -17h30
Thứ 5,6,7,CN
32h Việt Nam Liên hệ
21 IT HelpDesk Professional 18-10-2019 8h30 - 17h30
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
22 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 15-11-2019 8h30 -17h30
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
Linux
23 Linux LPI 1 30-09-2019 18h-21h
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
24 CompTIA Security+ 28-09-2019 8h30 -17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ