Lịch khai giảng tại Hà Nội

Quý 1/2019
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 08-06-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Chẩn đoán và Khắc phục lỗi VMware vSphere 01-07-2019 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 27-07-2019 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
4 Administering Microsoft Exchange Server 2016 01-07-2019 18h-21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
5 Analyzing Data with Power BI 20-07-2019 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
6 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 22-07-2019 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
7 Administering Microsoft SQL Server Databases 12-08-2019 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
8 Đào tạo MCSA cấp tốc 24-08-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
9 Data Science and Big Data Analytics 14-06-2019 08h30 - 17h30
Thứ 6,7,CN & 7,CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
10 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 01-07-2019 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
11 Certified Information Systems Auditor (CISA) 13-07-2019 08h30-17h30
thứ 7, CN và 5, 6 & 7
40h Việt Nam Liên Hệ
12 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 15-08-2019 8h30 - 17h30
Thứ 5,6,7
24h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
13 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 29-05-2019 8h30 - 17h30
Thứ 4-5-6-7-CN
40h Việt Nam Liên Hệ
14 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 22-07-2019 8h30 - 17h30
Trong tuần
60h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
15 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 22-07-2019 8h30 - 17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
16 Project Management Professional - PMP 22-06-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
17 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 28-06-2019 8h30 -17h30
Thứ 6,7,CN & 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
18 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 28-06-2019 8h30 -17h30
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
19 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.1 18-07-2019 8h30 - 17h30
Thứ 5,6,7,CN
32h Việt Nam Liên hệ
Linux
20 Linux LPI 1 10-06-2019 18h-21h
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
21 CompTIA Security+ 29-06-2019 8h30-17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ