Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8]

Tổng quan khóa học:

Khóa học kéo dài 05 ngày, đào tạo thực hành chuyên sâu, tập trung vào cài đặt, cấu hình và quản lý VMware vSphere 8, bao gồm VMware ESXi™ 8 và VMware vCenter® 8. Khóa học này trang bị cho bạn khả năng quản trị cơ sở hạ tầng vSphere cho một tổ chức có quy mô bất kỳ.

Khóa học này là nền tảng cho hầu hết các công nghệ VMware trong trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm.

Thời lượng:  05 ngày (40 giờ)
Mục tiêu:

Đến cuối khóa học, bạn sẽ có thể đáp ứng các mục tiêu sau:

 • Cài đặt và cấu hình máy chủ ESXi
 • Triển khai và cấu hình vCenter
 • Sử dụng vSphere Client để tạo vCenter và gán quyền cho người dùng vCenter
 • Tạo mạng ảo sử dụng switch tiêu chuẩn vSphere và switch phân tán
 • Tạo và cấu hình kho dữ liệu bằng các công nghệ lưu trữ được hỗ trợ bởi vSphere
 • Sử dụng vSphere® Client™ để tạo máy ảo, Templates, nhân bản và Snapshots
 • Tạo thư viện nội dung để quản lý Templates và triển khai máy ảo
 • Quản lý cấp phát tài nguyên máy ảo
 • Di chuyển máy ảo với VMware vSphere® vMotion® và VMware vSphere® Storage vMotion®
 • Tạo và cấu hình cụm vSphere được bật với VMware vSphere® High Availability và VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™
 • Quản lý vòng đời của vSphere để luôn cập nhật vCenter, máy chủ ESXi và máy ảo
Đối tượng tham gia:
 • Người quản trị hệ thống
 • Kỹ sư hệ thống
Điều kiện tiên quyết:

Khóa học này có các điều kiện cần thiết sau đây:

 • Học viên phải có kinh nghiệm quản trị hệ thống trên hệ điều hành Microsoft Windows hoặc Linux
Nội dung khóa học:

1.       Giới thiệu khóa học

 • Giới thiệu và trình bày khóa học
 • Mục tiêu khóa học

2.       Tổng quan vSphere và ảo hóa

 • Giải thích các khái niệm ảo hóa cơ bản
 • Mô tả cách vSphere phù hợp với trung tâm dữ liệu do phần mềm xác định và cơ sở hạ tầng đám mây
 • Nhận dạng người dùng để truy cập vSphere
 • Giải thích cách vSphere tương tác với CPU, bộ nhớ, mạng, bộ lưu trữ và GPU

3.       Cài đặt và cấu hình ESXi

 • Cài đặt máy chủ ESXi
 • Nhận biết các phương pháp hay nhất về tài khoản người dùng ESXi
 • Cấu hình cài đặt máy chủ ESXi bằng DCUI và VMware Host Clientt

4.       Triển khai và cấu hình vCenter

 • Nhận biết cách các máy chủ ESXi giao tiếp với vCenter
 • Triển khai Thiết bị máy chủ vCenter
 • Cấu hình cài đặt vCenter
 • Sử dụng vSphere Client để thêm và quản lý khóa cấp phép
 • Tạo và sắp xếp các đối tượng kiểm kê vCenter
 • Nhận biết các quy tắc áp dụng quyền vCenter
 • Xem nhật ký và sự kiện vCenter

5.       Cấu hình mạng vSphere

 • Cấu hình và xem cấu hình chuyển đổi tiêu chuẩn
 • Định cấu hình và xem cấu hình chuyển đổi phân tán
 • Nhận biết sự khác biệt giữa switch tiêu chuẩn và switch phân tán
 • Giải thích cách đặt chính sách mạng trên các thiết bị switch tiêu chuẩn và phân tán

6.       Cấu hình lưu trữ vSphere

 • Nhận biết các công nghệ lưu trữ vSphere
 • Xác định các loại kho dữ liệu vSphere
 • Mô tả các thành phần và địa chỉ của Fibre Channel
 • Mô tả các thành phần iSCSI và địa chỉ
 • Định cấu hình lưu trữ iSCSI trên ESXi
 • Tạo và quản lý kho dữ liệu VMFS
 • Cấu hình và quản lý kho dữ liệu NFS

7.       Triển khai máy ảo

 • Tạo và cung cấp máy ảo
 • Giải thích tầm quan trọng của VMware Tools
 • Xác định các tệp tạo nên VM
 • Nhận biết các thành phần của VM
 • Điều hướng vSphere Client và kiểm tra các tùy chọn và cài đặt VM
 • Sửa đổi máy ảo bằng cách tự động tăng tài nguyên
 • Tạo các Template máy ảo và triển khai máy ảo từ Template
 • Nhân bản máy ảo
 • Tạo thông số kỹ thuật tùy chỉnh cho hệ điều hành khách
 • Tạo thư viện nội dung cục bộ, xuất bản và đăng ký
 • Triển khai máy ảo từ thư viện nội dung
 • Quản lý nhiều phiên bản mẫu VM trong thư viện nội dung

8.       Quản trị máy ảo

 • Tìm hiểu các cách di chuyển máy ảo mà bạn có thể thực hiện trong phiên bản vCenter và trên các phiên bản vCenter
 • Di chuyển máy ảo bằng vSphere vMotion
 • Mô tả về khả năng tương thích của vMotion nâng cao trong quá trình di chuyển
 • Di chuyển máy ảo bằng vSphere Storage vMotion
 • Snapshot máy ảo
 • Quản lý, hợp nhất và xóa snapshot
 • Mô tả khái niệm CPU và bộ nhớ liên quan đến môi trường ảo hóa
 • Mô tả cách các máy ảo phân chia tài nguyên
 • Xác định cách chia sẻ, dự trữ và giới hạn CPU, bộ nhớ

9.       Triển khai và cấu hình vSphere Clusters

 • Tạo một cụm vSphere được kích hoạt vSphere DRS và vSphere HA
 • Xem thông tin về một cụm vSphere
 • Giải thích cách vSphere DRS xác định vị trí VM trên các máy chủ trong cụm
 • Nhận biết các trường hợp sử dụng cho cài đặt vSphere DRS
 • Theo dõi cụm vSphere DRS
 • Mô tả cách vSphere HA phản ứng với các loại lỗi khác nhau
 • Xác định các tùy chọn để định cấu hình dự phòng mạng trong cụm vSphere HA
 • Nhận biết các cân nhắc về thiết kế vSphere HA
 • Nhận biết các trường hợp sử dụng cho các cài đặt vSphere HA khác nhau
 • Định cấu hình cụm vSphere HA
 • Nhận biết khi nào nên sử dụng vSphere Fault Tolerance

10.   Quản lý vòng đời của vSphere

 • Bật vSphere Lifecycle Manager trong cụm vSphere
 • Mô tả các tính năng của vCenter Update Planner
 • Chạy kiểm tra trước nâng cấp vCenter và báo cáo khả năng tương tác
 • Nhận biết các tính năng của VMware vSphere® Lifecycle Manager™
 • Phân biệt giữa quản lý máy chủ sử dụng đường cơ sở và quản lý máy chủ sử dụng hình ảnh
 • Mô tả cách cập nhật máy chủ bằng đường cơ sở
 • Mô tả hình ảnh ESXi
 • Xác thực việc tuân thủ máy chủ ESXi dựa trên hình ảnh cụm và cập nhật máy chủ ESXi
 • Cập nhật máy chủ ESXi bằng vSphere Lifecycle Manager
 • Mô tả các đề xuất tự động của vSphere Lifecycle Manager
 • Sử dụng vSphere Lifecycle Manager để nâng cấp VMware Tools và phần cứng VM
 • Học trực tuyến

 • Ngày khai giảng : 22-06-2024
 • Giờ học : 08h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 40h
 • Học phí : Liên hệ
 • Ngày khai giảng : 01-07-2024
 • Giờ học : 18h30 - 21h30
 • Ngày học : Thứ 2 - 4 - 6
 • Thời lượng : 40h
 • Học phí : Liên hệ

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 22-06-2024
 • Giờ học : 08h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 40h
 • Học phí : Liên hệ

 • Ngày khai giảng : 01-07-2024
 • Giờ học : 18h30 - 21h30
 • Ngày học : Thứ 2 - 4 - 6
 • Thời lượng : 40h
 • Học phí : Liên hệ

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 29-06-2024
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 40h
 • Học phí : Liên Hệ
 • Ngày khai giảng : 01-07-2024
 • Giờ học : 18h30 - 21h30
 • Ngày học : Thứ 2 - 4 - 6
 • Thời lượng : 40h
 • Học phí : Liên hệ


Các khóa học khác