VDI & Mobility

Các khoá đào tạo giúp triển khai giải pháp hạ tầng, bảo mật, quản trị EUC, VDI và Mobility

VMware
Foundations
Horizon View
Mirage
ThinApp