(ISC)²

Các khoá đào tạo với tài liệu chính hãng, giảng viên từ Mĩ của (ISC)2 tại Việt Nam. Robusta là đối tác uỷ quyền duy nhất đào tạo các chương trình CCSP, SSCP tại Việt Nam.