(ISC)²

Robusta là đối tác uỷ quyền đào tạo các chương trình CISSP, CCSP, SSCP tại Việt Nam.