Điện toán đám mây

Các khoá đào tạo giúp hoạch định, xây dựng kiến trúc, lên kế hoạch và triển khai giải pháp Cloud, IaaS.

DellEMC
Foundation
Open Technology
OpenStack
Microsoft
Office 365
Microsoft Azure
AWS
Architecting
VMware
Google Cloud