Thiết kế và quản trị hệ thống nâng cao OpenStack

I. Tổng quan về khoá học

 Tiếp theo khóa học Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack học viên có nhu cầu nâng cao kiến thức sẽ tham dự khóa học này với những nội dung cơ bản sau:

-  Thiết kế Tài nguyên cho hạ tầng OpenStack

-  Triển khai nâng cao các thành phần trong OpenStack:

 • Nova Compute

 • Block & Object Storage

 • Network SDN

 • Network Services: Network Router, Network Load Balancer

 • Heat Orchestration

 • Ceilometer Monitoring

- Triển khai dự phòng (High Availability) cho hạ tầng OpenStack

 • Triển khai dự phòng cho Controller Node

 • Triển khai dự phòng cho Compute Node

 • Triển khai dự phòng cho Network Node

 • Triển khai dự phòng cho Storage Node

- Bảo mật trong OpenStack:

 • Security Group

 • Network Firewall

- Xác định sự cố và giải quyết sự cố trong OpenStack

II. Thời lượng khóa học: 

40 giờ

III. Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên đạt được

-       Kiến thức nâng cao OpenStack

-       Kỹ năng sizing, thiết kế dự phòng cho hạ tầng OpenStack

-       Tự triển khai hoàn thiện hệ thống OpenStack có đầy đủ tính năng High Availability

-       Kỹ năng xử lý sự cố

IV. Đối tượng tham gia khóa học:

-       Những học viên đã tham dự khóa học Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack

-       Chuyên viên, quản trị mạng máy tính

-       Quản trị viên OpenStack

V. Nội dung chi tiết khóa học:

1. OpenStack Planning

 • Resource sizing

 • Planning for Failur

2. Advance configuration for Compute & Object Storage

 • Create an Images

 • Building & Management KVM Virtualization

 • Configure Swif

3. Advance configuration for Network

 • Software Define Network – SDN, how to design and configure.

 • Network optimization

4. Configuring for Orchestration

 • Implementing Heat Orchestrator

5. Configuring for Monitoring

 • Implementing Ceilometer

 • Configuring Monitoring metrics

6. High Availability & Load Balancing

 • How to build HA in OpenStack

 • How to build Load Balancing in OpenStack

7. Secure in OpenStack

 • Security Group

 • Network Security

8. OpenStack troubleshooting

 • How to determining problems

 • Logging and troubleshooting

 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác