Virtual Reality

Các chương trình đào tạo dựa trên các công cụ phần mềm mô phỏng, các kịch bản mô phỏng với thực tế.