Data Center M&E

Bao gồm các khoá đào tạo thiết kế, xây dựng hệ thống M&E như sàn nâng, cáp, lạnh, điện...và vận hành Data Center