Artificial Intelligent

Các chương trình đào tạo nhắm tới việc nâng cao nhận thức và tư duy hệ thống về ứng dụng AI cho doanh nghiệp.