Lập Trình Python Cơ Bản

I.       Tổng quan

  -       Khóa học cung cấp cho học viên (HV) những kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết để có thể xây dựng các ứng dụng đơn giản bằng Python – một ngôn ngữ lập trình cấp cao, thông dịch, hướng đối tượng và đa mục đích.

  -       Rèn luyện và phát triển kỹ năng lập trình, tư duy logic.

  -       Xây dựng nền tảng cơ bản vững chắc trong ngôn ngữ lập trình Python tạo tiền đề cho việc học các kiến thức lập trình Web, Game, Desktop, Machine Learning, Data Science… phát triển nghề nghiệp.

  II.    Thời lượng:  32 giờ.
   III.  Đối tượng học:

   -       Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng

   -       HV có định hướng sẽ làm việc với Python để xây dựng ứng dụng/ Machine Learning/ Data Science

   -       Tất cả những ai muốn tìm hiểu về lập trình Python để ứng dụng trong công việc, học tập và cuộc sống.

   -       Điều kiện cần khi tham gia khóa học: HV có kiến thức tin học văn phòng và sử dụng Internet

   IV.   Mục tiêu khóa học

    Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được các kỹ năng:

    -       Sử dụng các cấu trúc trong ngôn ngữ lập trình Python để xây dựng ứng dụng

    -       Nắm vững và sử dụng các kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp để giải quyết các bài toán

    -       Sử dụng các thư viện Number, String, Date & Time để xử lý số, chuỗi và thời gian

    -       Làm việc với List, Tuple và Dictionary để lưu trữ và xử lý danh sách các phần tử.

    -       Tạo và sử dụng các phương thức, module/package giúp tái sử dụng code

    -       Làm việc với tập tin và thư mục với File I/O

    -       Nắm vững kiến thức lập trình Python nền tảng, dễ dàng tham gia các khóa học nâng cao.

    -       Dễ dàng tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình khác như Visual Basic.Net, C#, C++, PHP, Java…

    V.    Nội dung khóa học

    1.      Tổng quan lập trình Python

     • Tổng quan lập trình (LT), chương trình và ngôn ngữ lập trình (NNLT) 
     • Đặc điểm của Python
     • Cài đặt, cấu hình Python
     • Xây dựng và thực thi ứng dụng Python đầu tiên

     2.      Biến và các kiểu dữ liệu

      • Biến
      • Các kiểu dữ liệu: Integral Type, Floating-point type
      • Chuỗi - String
      • Chuyển đổi kiểu dữ liệu
      • Chú thích: #, “““…””” 
      • Nhập xuất dữ liệu trên shell

      3.      Toán tử

       • Toán tử số học, so sánh, gán, logic, định danh
       • Độ ưu tiên toán tử

       4.      Cấu trúc điều khiển

        • if, if…else
        • if…elif…else

        5.      Cấu trúc lặp

         • for, while, nest loop
         • Sử dụng break, continue và pass statement

         6.      Number, String, Date&Time

          • Mathematical function, String method, Unicode String
          • Time tuple, time module, calendar

          7.      List

          8.      Tuple

          9.      Dictionary

          10.  Phương thức

           • Xây dựng và gọi sử dụng phương thức
           • Anonymous Function (lambda)

           11.  Module

           12.  Module và Package

            • Python’s Standard Library

            13.  Xử lý ngoại lệ

             • Standard Exceptions
             • Sử dụng assert
             • Xử lý exception

             14.  File I/O

              • Làm việc với tập tin
              • Làm việc với thư mục
              • Học trực tuyến

              • Học tại Hồ Chí Minh

              • Học tại Hà Nội


              Các khóa học khác