Data Science

Các khoá học về nền tảng, công nghệ và kiến trúc, triển khai Big Data

Chương trình đào tạo Machine Learning
Chương trình đào tạo BIG DATA
Chương trình Trí Tuệ Nhân Tạo
Chương trình đào tạo Phân Tích Dữ Liệu
DellEMC
Foundations
Open Technology
Các khóa Big Data khác
Artificial Intelligent