Data Science

Các khoá học về nền tảng, công nghệ và kiến trúc, triển khai Big Data

Chương trình đào tạo Machine Learning Ứng Dụng phối hợp cùng VicoHub
DellEMC
Foundations
Open Technology
Các khóa Big Data khác
Artificial Intelligent