Big Data

Các khoá học về nền tảng, công nghệ và kiến trúc, triển khai Big Data

DellEMC
Foundations
Open Technology
Cloudera
Administrator
Data Scientist
Data Analyst
Developer
Các khóa Big Data khác