Data Science

Các khoá học về nền tảng, công nghệ và kiến trúc, triển khai Big Data

Chương trình đào tạo Applied Machine Learning 6 tháng
DellEMC
Foundations
Open Technology
Các khóa Big Data khác
Artificial Intelligent