Quản trị và phát triển MongoDB

I. Tổng quan

Học viên sẽ trở thành một nhà phát triển và quản trị viên MongoDB chuyên nghiệp bằng cách có được kiến thức chuyên sâu về NoSQL đồng thời nắm vững các kỹ năng lập mô hình hóa dữ liệu, nhập, truy vấn, phân mảnh và sao chép dữ liệu. Khóa học phù hợp nhất cho quản trị viên cơ sở dữ liệu, nhà phát triển phần mềm, quản trị viên hệ thống và chuyên gia phân tích.

II. Thời lượng: 16h
III. Mục tiêu:
 • Phát triển chuyên môn trong việc viết các ứng dụng bằng Java và NodeJS sử dụng MongoDB
 • Nắm vững các kỹ năng sao chép và phân mảnh dữ liệu trong MongoDB để tối ưu hóa hiệu suất đọc / ghi
 • Thực hiện cài đặt, cấu hình và bảo trì môi trường MongoDB
 • Có được kinh nghiệm thực tế trong việc tạo và quản lý các loại chỉ mục khác nhau trong MongoDB để thực hiện truy vấn
 • Lưu trữ thành thạo dữ liệu phi cấu trúc trong MongoDB
 • Phát triển bộ kỹ năng xử lý lượng dữ liệu khổng lồ bằng các công cụ MongoDB
 • Thành thạo cấu hình MongoDB, phương pháp sao lưu và chiến lược giám sát, vận hành
 • Có được sự hiểu biết sâu sắc về cách quản lý chỉ mục, bản sao và khái niệm master-slave.
IV. Đối tượng tham gia:
 • Chuyên gia CNTT
 • Chuyên gia tài chính ngân hàng
 • Giám đốc tiếp thị
 • Quản lý mạng lưới chuỗi cung ứng
 • Người mới bắt đầu trong lĩnh vực kỹ thuật dữ liệu
 • Sinh viên các ngành kinh tế
V. Nội dung khóa học:
 • Phần 1 - Introduction to NoSQL Databases
 • Phần 2 - MongoDB: A Database for the Modern Web
 • Phần 3 - CRUD Operations in MongoDB
 • Phần 4 - Indexing and Aggregation
 • Phần 5 - Replication and Sharding
 • Phần 6 - Developing Java and Node JS Application with MongoDB
 • Phần 7 - Administration of MongoDB Cluster Operations
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác