Apache Kafka

I. Tổng quan

Khóa học Apache Kafka giúp học viên có được các kiến thức, kĩ năng liên quan đến việc hiểu kiến trúc, biết cài đặt, cấu hình và thư viện người dùng mã nguồn mở Kafka. Học viên sẽ được hướng dẫn tìm hiểu Apache ZooKeeper và phát triển các kỹ năng triển khai Kafka để truyền tải dữ liệu theo thời gian thực.

II. Thời lượng: 24h
III. Mục tiêu:
 • Mô tả tầm quan trọng của dữ liệu thời gian thực trong dữ liệu lớn
 • Mô tả các khái niệm cơ bản của Kafka
 • Mô tả kiến trúc của Kafka
 • Cài đặt và cấu hình Kafka
 • Thực hành sử dụng Kafka để truyền tải dữ liệu theo thời gian thực
IV. Đối tượng tham gia:
 • Chuyên gia CNTT
 • Chuyên gia tài chính ngân hàng
 • Giám đốc tiếp thị
 • Quản lý mạng lưới chuỗi cung ứng
 • Người mới bắt đầu trong lĩnh vực kỹ thuật dữ liệu
 • Sinh viên các ngành kinh tế
V. Nội dung khóa học:
 • Phần - Getting Started with Big Data and Apache Kafka
 • Phần 2 - Kafka Producer
 • Phần 3 - Kafka Consumer
 • Phần 4 - Kafka Operations and Performance Tuning
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác