Quản trị công nghệ thông tin

Bao gồm các khoá đào tạo về kỹ năng, quy trình, khung công việc trong quản lý và quản trị CNTT như COBIT, TOGAF, ITSM

ITIL
Intermediate
TOGAF
ISACA
Cobit
ITMS