Ảo hóa

Các khoá đào tạo về kiến trúc, triển khai Ảo hoá hạ tầng CNTT, Ảo hoá lưu trữ, Ảo hoá Network...

VMWare
Foundation
vSphere
NSX
DellEMC
Open Technology
Microsoft
Citrix