Lịch khai giảng tại TP.HCM

Quý III/2022
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 03-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 05-12-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 17-12-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
4 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 17-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Network Virtualization
5 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.2] 03-12-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
6 Windows Server Hybrid Administrator Associate (MCSA) 05-12-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
56h Việt Nam Liên hệ
7 Microsoft 365 Identity and Services 05-12-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
8 Analyzing Data with Power BI 10-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
9 Administering a SQL Database Infrastructure 10-12-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
10 Microsoft 365 Mobility and Security 10-12-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
11 Microsoft Azure Administrator 12-12-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
12 Querying Microsoft SQL Server 12-12-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
13 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 19-12-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
14 Data Science and Big Data Analytics 03-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
15 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 28-11-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
16 Certified Information Systems Auditor (CISA) 17-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
17 Certified Information Security Manager (CISM) 17-12-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
18 Computer Hacking Forensic Investigator v10 (CHFI v10) 05-12-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
19 Certified Ethical Hacker version 12 (CEH v12) 10-12-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
20 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 10-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
21 Project Management Professional - PMP 10-12-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
22 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 28-11-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Data Science
23 Lập Trình Python Cơ Bản 28-11-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
24 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 03-12-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
25 Phân tích mã độc căn bản 03-12-2022 08h30-17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
26 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 10-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
27 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 10-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
28 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 10-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
29 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 05-12-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
30 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 10-12-2022 8h30 -17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
31 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 10-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
32 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 17-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
Linux
33 LINUX LPI1(101-102) & LPI2(201-202) 03-12-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
80h Việt Nam Liên hệ
AWS
34 Architecting on AWS 12-12-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
35 CompTIA Security+ 05-12-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
48h Việt Nam Liên hệ
36 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 10-12-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps
37 DevOps Foundation® 03-12-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ