Lịch khai giảng tại TP.HCM

Quý II/2022
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 02-07-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 11-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 13-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
4 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 24-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Network Virtualization
5 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.2] 24-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
6 Analyzing Data with Power BI 09-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
7 Microsoft Azure Administrator 18-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
8 Administering a SQL Database Infrastructure 23-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
9 Đào tạo MCSA cấp tốc 30-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
10 Microsoft 365 Identity and Services 30-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
11 Querying Microsoft SQL Server 01-08-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
12 Data Science and Big Data Analytics 27-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
13 Certified Information Systems Auditor (CISA) 23-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
14 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 01-08-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
15 Certified Information Security Manager (CISM) 06-08-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
16 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 11-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên hệ
17 Computer Hacking Forensic Investigator v10 (CHFI v10) 25-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
18 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 20-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
19 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 23-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
20 Project Management Professional - PMP 04-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
21 Program Management Professional – PgMP 25-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Điện toán đám mây
22 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 08-08-2022 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Data Science
23 Lập Trình Python Cơ Bản 25-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
24 Certified Network Defender (CND) 04-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
25 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 11-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
26 Phân tích mã độc căn bản 16-07-2022 08h30-17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
27 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 24-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
28 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 06-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
29 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 11-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
30 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 25-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
31 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 06-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
32 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 19-09-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
Linux
33 Linux LPI 2 16-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
34 LINUX LPIC LPI1(101-102) & LPI2(201-202) 06-08-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
80h Việt Nam Liên hệ
AWS
35 Architecting on AWS 25-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
36 CompTIA Security+ 06-08-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
37 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 08-08-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Institute
38 DevOps Foundation® 09-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ