Lịch khai giảng tại TP.HCM

Quý 3, 4/2017
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 04-11-2017 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 11-11-2017 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
3 Chẩn đoán và Khắc phục lỗi VMware vSphere 24-11-2017 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
4 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 18-12-2017 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
5 Querying Microsoft SQL Server 24-11-2017 18h-21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
6 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 25-11-2017 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
7 Enabling and Managing Office 365 27-11-2017 18h-21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
8 Điều chỉnh SharePoint 2010 cho hiệu suất cao 09-12-2017 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
9 Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 11-12-2017 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
10 Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 11-12-2017 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
11 Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 16-12-2017 8h30-17h
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
12 Data Science and Big Data Analytics 28-10-2017 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Oracle
13 Oracle Database 12c: RAC Administration Ed 1.1 21-10-2017 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
14 Oracle Database 11g: SQL Tuning Workshop Release 2 25-11-2017 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
15 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 14-11-2017 18h - 21h
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên Hệ
16 Certified Ethical Hacker version 9 (CEH v9) 02-12-2017 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
17 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 25-11-2017 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
18 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 27-11-2017 9h-17h
Trong tuần
40h Nước ngoài Liên Hệ
19 Systems Security Certified Practitioner (SSCP) 04-12-2017 9h-17h
Trong tuần
40h Nước ngoài Liên Hệ
PMI
20 Project Management Professional - PMP 15-11-2017 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
21 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 27-11-2017 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
22 Phân tích mã độc căn bản 25-11-2017 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
23 Đánh giá bảo mật ứng dụng Web theo tiêu chuẩn OWASP 25-11-2017 08h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
24 Phân tích mã độc nâng cao 06-01-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
25 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 25-11-2017 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
26 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 04-12-2017 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Linux
27 Linux LPI 1 30-10-2017 18h30 - 21h30
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam Liên Hệ
28 Linux LPI 2 25-11-2017 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
Các khóa đào tạo khác
29 Công nghệ Blockchain qua ứng dụng minh họa Bitcoin 25-11-2017 8h30 - 17h30
Thứ 7
8h Việt Nam Liên hệ