Lịch khai giảng tại TP.HCM

Quý 2/2021
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 08-05-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Chuẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere 10-05-2021 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 17-05-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
4 VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V8.x] 25-05-2021 18h15 - 21h15
Thứ 3 - 5
40h Việt Nam Liên Hệ
Red Hat
5 Red Hat System Administration I (RH124) 08-05-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
6 Red Hat System Administration II (RH134) 31-05-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
7 Microsoft Azure Administrator 24-04-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
8 Microsoft 365 Identity and Services 15-05-2021 08h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
9 Querying Microsoft SQL Server 17-05-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
10 Administering a SQL Database Infrastructure 17-05-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
11 Analyzing Data with Power BI 22-05-2021 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
12 Đào tạo MCSA cấp tốc 29-05-2021 8h30-17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
13 Administering Microsoft Exchange Server 2016 31-05-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
14 Data Science and Big Data Analytics 05-06-2021 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
15 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 17-05-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
16 Certified Information Security Manager (CISM) 19-06-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
17 Certified Information Systems Auditor (CISA) 21-06-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
18 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 22-05-2021 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
19 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 25-05-2021 18h15 - 21h15
Thứ 3 - 5
40h Việt Nam Liên hệ
20 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 05-06-2021 8h30-17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
21 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 15-05-2021 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
22 Project Management Professional - PMP 15-05-2021 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
23 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 21-06-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Data Science
24 Lập Trình Python Cơ Bản 08-05-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
25 Phân tích mã độc căn bản 15-05-2021 08h30-17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
26 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 31-05-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
27 Đánh giá bảo mật ứng dụng Web theo tiêu chuẩn OWASP 07-06-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
28 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 26-06-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
29 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 10-05-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên Hệ
30 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 19-06-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
31 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 24-04-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
32 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 08-05-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
33 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 10-05-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
34 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 15-05-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
Linux
35 Linux LPI 1 19-04-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam Liên hệ
36 Linux LPI 2 08-05-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
AWS
37 Architecting on AWS 24-04-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
38 CompTIA Security+ 14-06-2021 18h15-21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên hệ
39 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 26-06-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Institute
40 DevOps Foundation® 22-05-2021 8h30-17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
Công nghệ 4.0
41 Internet of Things (IOT) 24-04-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ