Lịch khai giảng tại TP.HCM

Quý 1-2/2020
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v6.7] 18-04-2020 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 Chuẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 09-05-2020 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
3 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v6.7] 25-05-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
4 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 13-06-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Red Hat
5 Red Hat System Administration I (RH124) 02-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
6 Red Hat System Administration II (RH134) 11-05-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
7 Administering a SQL Database Infrastructure 18-04-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
8 Power BI căn bản 09-05-2020 8h30-17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
9 Analyzing Data with Power BI 09-05-2020 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
10 Đào tạo MCSA cấp tốc 16-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
11 Querying Microsoft SQL Server 25-05-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
12 Microsoft Azure Administrator 30-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
13 Administering Microsoft Exchange Server 2016 20-06-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
14 Đào tạo MCSE 25-07-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
15 Data Science and Big Data Analytics 30-05-2020 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
16 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 11-05-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
17 Certified Information Systems Auditor (CISA) 27-06-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
18 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 04-05-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
19 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 08-06-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
20 Certified Application Security Engineer .NET (CASE .NET) 08-06-2020 8h30 - 17h30
Trong tuần
24h Nước ngoài Liên hệ
21 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 13-06-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
22 Certified Application Security Engineer Java (CASE JAVA) 22-06-2020 8h30 - 17h30
Trong tuần
24h Nước ngoài Liên hệ
(ISC)²
23 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 25-04-2020 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
24 Project Management Professional - PMP 09-05-2020 08h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
25 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 09-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Science
26 Toán và Thống kê cho Khoa Học Dữ Liệu 25-04-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
27 Lập Trình Python Cơ Bản 04-05-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
28 Máy học với Python 16-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
29 Python cho Máy Học, Khoa Học Dữ Liệu Và Trực Quan Hóa Dữ Liệu 30-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
30 Quản trị hệ thống Big Data 08-06-2020 8h30 - 17h30
Trong tuần
32h Nước ngoài Liên hệ
31 Phát triển ứng dụng Big Data với Hadoop, MapReduce và Spark 22-06-2020 8h30 - 17h30
Trong tuần
32h Nước ngoài Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
32 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 04-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
33 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 30-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
34 Phân tích mã độc căn bản 06-06-2020 08h30-17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
35 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 09-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
Quản lý dự án
36 Agile Project Management Professional 09-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
37 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 18-04-2020 08h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
38 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 09-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
39 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 18-05-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
40 IT HelpDesk Professional 25-05-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên Hệ
41 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 30-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Linux
42 Linux LPI 1 09-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
43 Linux LPI 2 18-05-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam Liên Hệ
AWS
44 AWS Technical Essentials 25-04-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
8h Việt Nam Liên hệ
45 Architecting on AWS 16-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
46 CompTIA Security+ 25-04-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
47 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 30-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps
48 DevOps Foundation® 30-05-2020 8h30-17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
Công nghệ 4.0
49 Internet of Things (IOT) căn bản 25-05-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
48h Việt Nam Liên hệ