Lịch khai giảng tại TP.HCM

Quý I/2023
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 01-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 03-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere 22-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
4 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 06-05-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Network Virtualization
5 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.2] 24-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
6 Microsoft Azure Administrator 25-03-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
7 Administering a SQL Database Infrastructure 25-03-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
8 Microsoft 365 Mobility and Security 28-03-2023 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên hệ
9 PL-300T00 Microsoft Power BI Data Analyst 08-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
10 MCSA – Windows Server Hybrid Administrator Associate 15-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
80h Việt Nam Liên hệ
11 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 17-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
12 Windows Server 2019 Administration 08-05-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
13 Querying Microsoft SQL Server 08-05-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
14 Data Science and Big Data Analytics 15-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Oracle
15 Oracle database 19c: RAC Administration Workshop 06-05-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
16 Certified Information Security Manager (CISM) 22-04-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
17 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 08-05-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
18 Certified Information Systems Auditor (CISA) 20-05-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
19 Certified Ethical Hacker version 12 (CEH v12) 10-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
48h Việt Nam Liên hệ
20 Computer Hacking Forensic Investigator v10 (CHFI v10) 10-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
21 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 22-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
22 Certified Network Defender (CND) 15-05-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
23 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 08-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
24 Project Management Professional - PMP 25-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên hệ
Điện toán đám mây
25 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 24-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Data Science
26 Lập Trình Python Cơ Bản 01-04-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
27 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 08-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
28 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 22-04-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
29 Phân tích mã độc căn bản 24-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
30 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 22-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
31 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 06-05-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
32 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 25-03-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
33 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 03-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
34 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 15-04-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
35 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 06-05-2023 8h30 -17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Linux
36 LINUX LPI1(101-102) & LPI2(201-202) 25-03-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
72h Việt Nam Liên hệ
AWS
37 Architecting on AWS 11-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
32h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
38 CompTIA Security+ 08-04-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
39 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 10-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên hệ
40 CompTIA IT Fundamentals (ITF+) 18-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
24h Việt Nam Liên hệ
DevOps Institute
41 DevOps Foundation® 25-03-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
42 Certified Kubernetes Administrator 18-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 3 - 5
40h Việt Nam Liên hệ
SAP
43 System Administration I of SAP S4HANA and SAP Business Suite 22-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
44 SAP S/4HANA Overview 24-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ