Lịch khai giảng tại TP.HCM

Quý 2-3/2019
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 05-07-2019 8h30 - 17h30
Thứ 6-7-CN & Thứ 6-7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v6.7] 20-07-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
3 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v6.7] 06-08-2019 18h15 - 21h15
Thứ 3 - 5
40h Việt Nam Liên hệ
4 Chẩn đoán và Khắc phục lỗi VMware vSphere 31-08-2019 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
5 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 31-08-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Network Virtualization & Security
6 VMware NSX: Install, Configure, Manage [V6.2] 22-07-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Red Hat
7 Automation with Ansible I (DO407) 19-08-2019 8h30-17h30
Trong tuần
32h Nước ngoài Liên hệ
8 Red Hat System Administration I (RH124) 24-08-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
9 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 29-06-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
10 Analyzing Data with Power BI 13-07-2019 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
11 Đào tạo MCSA cấp tốc 20-07-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên Hệ
12 Administering a SQL Database Infrastructure 20-07-2019 8h30 - 17h30
thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
13 Đào tạo MCSA cấp tốc 22-07-2019 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
56h Việt Nam Liên hệ
14 Power BI căn bản 27-07-2019 8h30-17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
15 Administering Microsoft Exchange Server 2016 03-08-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
16 Enabling and Managing Office 365 24-08-2019 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
17 Querying Microsoft SQL Server 31-08-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
18 Data Science and Big Data Analytics 13-07-2019 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
19 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 22-07-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
20 Certified Information Systems Auditor (CISA) 27-07-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
21 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 11-07-2019 18h15-21h15
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên hệ
22 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 13-07-2019 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
23 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 19-08-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
24 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 13-07-2019 08h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
25 Project Management Professional - PMP 29-06-2019 08h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
26 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 30-07-2019 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên Hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
27 Phân tích mã độc căn bản 08-07-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên Hệ
28 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 15-07-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
29 Đào tạo Phân tích giám sát vận hành trung tâm an ninh 22-07-2019 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Quản lý dự án
30 Quản trị dự án chuyên nghiệp với Microsoft Project 2013 05-08-2019 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
31 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.1 15-07-2019 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
32 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 20-07-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
33 IT HelpDesk Professional 22-07-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên Hệ
34 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 03-08-2019 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
35 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 12-08-2019 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
Linux
36 Linux LPI 2 29-07-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
60h Việt Nam Liên Hệ
37 Linux LPI 1 10-08-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
CompTIA
38 CompTIA Security+ 27-07-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps
39 DevOps Foundation® 19-07-2019 8h30-17h30
Thứ 6 & 7
16h Việt Nam Liên hệ