Lịch khai giảng tại TP.HCM

Quý 1/2021
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 15-03-2021 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 27-03-2021 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
3 VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V7.x] 20-04-2021 18h15 - 21h15
Thứ 3 - 5
40h Việt Nam Liên Hệ
4 Chuẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 26-04-2021 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
5 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 08-05-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Network Virtualization & Security
6 VMware NSX: Install, Configure, Manage [V6.4] 10-04-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Red Hat
7 Red Hat System Administration I (RH124) 24-04-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
8 Red Hat System Administration II (RH134) 26-04-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
9 Microsoft Azure Administrator 20-03-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
10 Analyzing Data with Power BI 27-03-2021 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
11 Microsoft 365 Identity and Services 03-04-2021 08h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
12 Administering a SQL Database Infrastructure 12-04-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
13 Administering Microsoft Exchange Server 2016 19-04-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
14 Querying Microsoft SQL Server 19-04-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
15 Data Science and Big Data Analytics 03-04-2021 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
16 Certified Information Systems Auditor (CISA) 06-03-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
17 Certified Information Security Manager (CISM) 24-04-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
18 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 26-04-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
19 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 10-03-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam Liên hệ
20 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 27-03-2021 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
21 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 24-04-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
22 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 06-03-2021 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
23 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 08-05-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Nước ngoài Liên Hệ
PMI
24 Project Management Professional - PMP 06-03-2021 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
25 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 26-04-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Data Science
26 Lập Trình Python Cơ Bản 24-04-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
27 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 27-03-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
28 Phân tích mã độc căn bản 10-04-2021 08h30-17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
29 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 26-04-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
30 Đánh giá bảo mật ứng dụng Web theo tiêu chuẩn OWASP 07-06-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
Data Center M&E
31 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 03-04-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
32 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 10-05-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
33 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 20-03-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
34 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 17-04-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
35 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 19-04-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
36 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 24-04-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
Linux
37 Linux LPI 1 22-03-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam Liên hệ
38 Linux LPI 2 03-04-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
AWS
39 Architecting on AWS 17-04-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
40 CompTIA Security+ 23-03-2021 18h15-21h15
Thứ 3-5
48h Việt Nam Liên hệ
41 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 24-04-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps
42 DevOps Foundation® 24-04-2021 8h30-17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
Công nghệ 4.0
43 Internet of Things (IOT) 24-04-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ