Lịch khai giảng tại TP.HCM

Quý 1/2019
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 06-05-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 25-05-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 01-06-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
4 Chẩn đoán và Khắc phục lỗi VMware vSphere 17-06-2019 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Network Virtualization & Security
5 VMware NSX: Install, Configure, Manage [V6.2] 14-05-2019 18h15 - 21h15
Thứ 3 -5
40h Việt Nam Liên Hệ
Red Hat
6 Red Hat System Administration I (RH124) 04-05-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
7 Automation with Ansible I (DO407) 24-06-2019 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
32h Nước ngoài Liên hệ
Microsoft
8 Đào tạo MCSA cấp tốc 11-05-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên Hệ
9 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 25-05-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
10 Analyzing Data with Power BI 01-06-2019 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
11 Administering Microsoft SQL Server Databases 08-06-2019 8h30 - 17h30
thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
12 Enabling and Managing Office 365 10-06-2019 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
13 Administering Microsoft Exchange Server 2016 15-06-2019 8h30 - 17h30 Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
14 Querying Microsoft SQL Server 22-06-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
15 Power BI căn bản 29-06-2019 8h30-17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
16 Data Science and Big Data Analytics 11-05-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
17 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 23-05-2019 08h30 - 17h30
Trong tuần
24h Việt Nam Liên hệ
18 Certified Information Systems Auditor (CISA) 08-06-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
19 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 06-05-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam Liên hệ
20 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 14-05-2019 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
21 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 24-06-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
22 Project Management Professional - PMP 13-05-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
23 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 27-05-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
24 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 06-05-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
25 Phân tích mã độc căn bản 27-05-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên Hệ
26 Đào tạo Phân tích giám sát vận hành trung tâm an ninh 22-07-2019 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Quản lý dự án
27 Quản trị dự án chuyên nghiệp với Microsoft Project 2013 08-06-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
28 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 18-05-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
29 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 18-05-2019 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
30 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 25-05-2019 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
31 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.1 03-06-2019 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
32 IT HelpDesk Professional 17-06-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên Hệ
Linux
33 Linux LPI 2 20-05-2019 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
60h Việt Nam Liên Hệ
34 Linux LPI 1 01-06-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
CompTIA
35 CompTIA Security+ 28-05-2019 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
48h Việt Nam Liên hệ