Lịch khai giảng tại TP.HCM

Quý III/2023
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 14-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 23-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere 18-11-2023 8h30 -17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Network Virtualization
4 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.2] 16-12-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
5 Microsoft 365 Mobility and Security 30-09-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
6 Microsoft SharePoint Online 30-09-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
7 MCSA – Windows Server Hybrid Administrator Associate 09-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
80h Việt Nam Liên hệ
8 Microsoft Azure Administrator 14-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
9 Windows Server 2019 Administration 16-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
10 PL-300T00 Microsoft Power BI Data Analyst 17-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
32h Việt Nam Liên hệ
11 Microsoft Azure Security Technologies 28-10-2023 8h30 -17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
12 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 28-10-2023 8h30 -17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
13 Microsoft 365 Administrator 28-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
14 Querying Microsoft SQL Server 27-11-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
15 Data Science and Big Data Analytics 11-11-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Cisco
16 Implementing and Administering Cisco Solutions – CCNA (200-301) 23-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
60h Việt Nam Liên hệ
Oracle
17 Oracle Database 19c: Administration Workshop 21-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
18 Oracle Certified Professional 19c (OCP 19c) 04-11-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
80h Việt Nam Liên hệ
ISACA
19 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 09-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
20 Certified Information Systems Auditor (CISA) 14-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
21 Certified Information Security Manager (CISM) 11-11-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
22 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 21-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
23 Certified Ethical Hacker version 12 (CEH v12) 23-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
48h Việt Nam Liên hệ
24 Certified Network Defender (CND) 30-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
25 Computer Hacking Forensic Investigator v10 (CHFI v10) 30-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
26 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 21-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
27 Project Management Professional - PMP 14-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Điện toán đám mây
28 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 11-12-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Data Science
29 Lập Trình Python Cơ Bản 21-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
30 PEN-200: Penetration Testing with Kali Linux (OSCP Certification) 23-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
31 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 28-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
32 Phân tích mã độc căn bản 30-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
33 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 04-11-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
34 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 21-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
35 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 04-11-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
36 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 16-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
37 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 16-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
38 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 21-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
39 Chiến Lược Và Kiến Trúc Tổng Thể Khi Xây Dựng Hệ Thống CNTT Cho Tổ Chức Và Doanh Nghiệp - TOGAF 10 18-11-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Linux
40 LINUX LPI1(101-102) & LPI2(201-202) 16-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
72h Việt Nam Liên hệ
AWS
41 AWS Cloud Practitioner Essentials 21-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
8h Việt Nam Liên hệ
42 Architecting on AWS 28-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
43 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 14-10-2023 8h30 -17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
44 CompTIA Security+ 21-10-2023 8h30 -17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
45 CompTIA IT Fundamentals (ITF+) 31-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
24h Việt Nam Liên hệ
DevOps Institute
46 DevOps Cơ Bản 14-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
47 Docker Foundation 06-11-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
48 Certified Kubernetes Administrator 11-11-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
SAP
49 SAP S/4HANA Overview 16-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
50 System Administration I of SAP S4HANA and SAP Business Suite 21-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ