In Ho Chi Minh City

# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 18-04-2020
40h Liên hệ
2 09-05-2020
40h Liên hệ
3 25-05-2020
40h Liên hệ
4 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 13-06-2020
40h Liên Hệ
Red Hat
5 Red Hat System Administration I (RH124) 02-05-2020
40h Liên hệ
6 Red Hat System Administration II (RH134) 11-05-2020
32h Liên hệ
Microsoft
7 18-04-2020
40h Liên hệ
8 09-05-2020
16h Liên hệ
9 09-05-2020
24h Liên hệ
10 16-05-2020
56h Liên hệ
11 25-05-2020
40h Liên Hệ
12 30-05-2020
40h Liên hệ
13 20-06-2020
40h Liên hệ
14 25-07-2020
40h Liên hệ
EMC
15 30-05-2020
40h Liên Hệ
ISACA
16 11-05-2020
24h Liên hệ
17 27-06-2020
40h Liên Hệ
EC-Council
18 04-05-2020
40h Liên hệ
19 26-05-2020
40h Liên hệ
20 08-06-2020
60h Liên hệ
21 08-06-2020
24h Liên hệ
22 22-06-2020
24h Liên hệ
PMI
23 09-05-2020
40h Liên Hệ
Cloud
24 09-05-2020
40h Liên hệ
Big Data
25 25-04-2020
40h Liên hệ
26 04-05-2020
40h Liên hệ
27 16-05-2020
40h Liên hệ
28 30-05-2020
40h Liên hệ
29 08-06-2020
32h Liên hệ
30 22-06-2020
32h Liên hệ
Security
31 04-05-2020
40h Liên hệ
32 30-05-2020
40h Liên hệ
33 06-06-2020
32h Liên hệ
Data Center M&E
34 09-05-2020
16h Liên hệ
Project Management
35 09-05-2020
24h Liên hệ
IT Management
36 18-04-2020
24h Liên hệ
37 09-05-2020
24h Liên hệ
38 18-05-2020
32h Liên hệ
39 25-05-2020
24h Liên Hệ
40 30-05-2020
40h Liên hệ
Linux
41 09-05-2020
60h Liên hệ
42 18-05-2020
60h Liên Hệ
43 25-04-2020
8h Liên hệ
44 16-05-2020
24h Liên hệ
CompTIA
45 25-04-2020
48h Liên hệ
46 30-05-2020
48h Liên hệ
47 30-05-2020
16h Liên hệ
48 25-05-2020
48h Liên hệ