In Ho Chi Minh City

Quý II/2023
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 16-03-2024
40h Liên hệ
2 23-03-2024
40h Liên hệ
3 01-04-2024
40h Liên hệ
4 04-05-2024
40h Liên hệ
5 11-05-2024
40h Liên hệ
Microsoft
6 Microsoft Azure Administrator 04-03-2024
40h Liên hệ
7 16-03-2024
40h Liên hệ
8 19-03-2024
32h Liên hệ
9 25-03-2024
48h Liên hệ
10 30-03-2024
80h Liên hệ
11 09-04-2024
32h Liên hệ
12 15-04-2024
32h Liên hệ
DellEMC
13 Data Science and Big Data Analytics 30-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Cisco
14 18-03-2024
60h Liên hệ
15 06-04-2024
60h Liên hệ
Oracle
16 23-03-2024
80h Liên hệ
ISACA
17 09-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
18 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 12-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
19 Certified Information Systems Auditor (CISA) 16-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
20 Certified In The Governance Of Enterprise IT (CGEIT) 23-03-2024
32h Liên hệ
EC-Council
21 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 09-03-2024
56h Liên hệ
22 25-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
23 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 25-03-2024
40h Liên hệ
24 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 06-04-2024
40h Liên hệ
ISC (2)
25 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 23-03-2024 8h30 - 17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên Hệ
26 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 23-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
27 Project Management Professional - PMP 26-03-2024
40h Liên hệ
Cloud
28 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 25-03-2024
40h Liên Hệ
Big Data
29 Lập Trình Python Cơ Bản 20-04-2024
40h Liên hệ
Security
30 Phân tích mã độc căn bản 18-03-2024
40h Liên hệ
31 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 23-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
32 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 20-04-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
33 27-04-2024
40h Liên hệ
Data Center M&E
34 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 16-03-2024
24h Liên hệ
IT Management
35 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 18-03-2024
24h Liên hệ
36 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 25-03-2024
24h Liên hệ
37 25-03-2024
32h Liên hệ
38 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 08-04-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Linux
39 Linux LPI 1 23-03-2024
40h Liên hệ
40 Linux LPI 2 20-04-2024
40h Liên hệ
AWS
41 Architecting on AWS 25-03-2024
32h Liên hệ
CompTIA
42 CompTIA Security+ 09-03-2024
48h Liên hệ
43 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 30-03-2024
40h Liên hệ
44 14-05-2024
24h Liên hệ
DevOps Foundation
45 30-03-2024
40h Liên hệ
46 06-04-2024
40h Liên hệ
47 22-04-2024
40h Liên hệ
48 22-04-2024
32h Liên hệ
49 22-04-2024
24h Liên hệ
50 04-05-2024
40h Liên hệ