In Ho Chi Minh City

Quý II/2023
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 14-10-2023
40h Liên hệ
2 23-10-2023
40h Liên hệ
3 18-11-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
4 16-12-2023
40h Liên hệ
Microsoft
5 30-09-2023
40h Liên hệ
6 30-09-2023
40h Liên hệ
7 09-10-2023
80h Liên hệ
8 Microsoft Azure Administrator 14-10-2023
40h Liên hệ
9 Windows Server 2019 Administration 16-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
10 17-10-2023
32h Liên hệ
11 28-10-2023
32h Liên hệ
12 28-10-2023
32h Liên hệ
13 28-10-2023
48h Liên hệ
14 Querying Microsoft SQL Server 27-11-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
15 Data Science and Big Data Analytics 11-11-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Cisco
16 23-10-2023
60h Liên hệ
Oracle
17 21-10-2023
40h Liên hệ
18 04-11-2023
80h Liên hệ
ISACA
19 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 09-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
20 Certified Information Systems Auditor (CISA) 14-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
21 11-11-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
22 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 21-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
23 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 23-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
24 30-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
25 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 30-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
ISC (2)
26 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 21-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
27 Project Management Professional - PMP 14-10-2023
40h Liên hệ
Cloud
28 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 11-12-2023
40h Liên Hệ
Big Data
29 Lập Trình Python Cơ Bản 21-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Security
30 23-10-2023
40h Liên hệ
31 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 28-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
32 Phân tích mã độc căn bản 30-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
33 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 04-11-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
34 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 21-10-2023
16h Liên hệ
35 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 04-11-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
IT Management
36 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 16-10-2023
24h Liên hệ
37 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 16-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
38 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 21-10-2023
24h Liên hệ
39 18-11-2023
32h Liên hệ
Linux
40 16-10-2023
72h Liên hệ
AWS
41 21-10-2023
8h Liên hệ
42 Architecting on AWS 28-10-2023
32h Liên hệ
CompTIA
43 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 14-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên hệ
44 CompTIA Security+ 21-10-2023
48h Liên hệ
45 31-10-2023
24h Liên hệ
DevOps Foundation
46 14-10-2023
40h Liên hệ
47 06-11-2023
32h Liên hệ
48 11-11-2023
40h Liên hệ
49 16-10-2023
24h Liên hệ
50 21-10-2023
40h Liên hệ