In Ho Chi Minh City

Quý II/2023
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 03-08-2024
40h Liên hệ
2 12-08-2024
40h Liên hệ
3 17-08-2024
40h Liên hệ
4 24-08-2024
40h Liên hệ
5 14-09-2024
40h Liên hệ
Microsoft
6 Administering a SQL Database Infrastructure 10-08-2024
40h Liên hệ
7 17-08-2024
48h Liên hệ
8 20-08-2024
32h Liên hệ
9 Microsoft Azure Administrator 24-08-2024
40h Liên hệ
10 26-08-2024
32h Liên hệ
11 07-09-2024
32h Liên hệ
12 08-09-2024
40h Liên hệ
DellEMC
13 Data Science and Big Data Analytics 14-09-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Cisco
14 12-08-2024
60h Liên hệ
15 24-08-2024
60h Liên hệ
16 31-08-2024
60h Liên hệ
Oracle
17 05-08-2024
80h Liên hệ
ISACA
18 Certified In The Governance Of Enterprise IT (CGEIT) 10-08-2024
32h Liên hệ
19 17-08-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
20 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 24-08-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
21 Certified Information Systems Auditor (CISA) 25-08-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
22 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 10-08-2024
56h Liên hệ
23 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 10-08-2024
40h Liên hệ
24 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 19-08-2024
40h Liên hệ
25 09-09-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
ISC (2)
26 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 10-08-2024 8h30 - 17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên Hệ
27 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 12-08-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
28 Project Management Professional - PMP 15-08-2024
40h Liên hệ
Cloud
29 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 05-08-2024
40h Liên Hệ
Big Data
30 Lập Trình Python Cơ Bản 14-09-2024
40h Liên hệ
Security
31 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 24-08-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
32 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 07-09-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
33 07-09-2024
40h Liên hệ
34 Phân tích mã độc căn bản 16-09-2024
32h Liên hệ
Data Center M&E
35 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 17-08-2024
24h Liên hệ
36 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 24-08-2024
16h Liên hệ
IT Management
37 12-08-2024
24h Liên hệ
38 15-08-2024
32h Liên hệ
39 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 17-08-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
40 24-08-2024
24h Liên hệ
41 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 09-09-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Linux
42 Linux LPI 2 12-08-2024
40h Liên hệ
43 Linux LPI 1 24-08-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
AWS
44 Architecting on AWS 20-08-2024
32h Liên hệ
CompTIA
45 CompTIA Security+ 19-08-2024
48h Liên hệ
46 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 31-08-2024
40h Liên hệ
DevOps Foundation
47 10-08-2024
40h Liên hệ
48 26-08-2024
40h Liên hệ
49 07-09-2024
40h Liên hệ
50 14-09-2024
32h Liên hệ
51 28-09-2024
40h Liên hệ
52 30-09-2024
24h Liên hệ
53 15-08-2024
30h Liên hệ