In Ho Chi Minh City

Quý 4/2021
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 02-07-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 11-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
3 13-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
4 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 24-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Data Center & Cloud Management
5 27-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
6 24-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
7 Analyzing Data with Power BI 09-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
8 Microsoft Azure Administrator 18-07-2022
40h Liên hệ
9 Administering a SQL Database Infrastructure 23-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
10 Đào tạo MCSA cấp tốc 30-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
11 Microsoft 365 Identity and Services 30-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
12 Querying Microsoft SQL Server 01-08-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
13 Data Science and Big Data Analytics 27-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
14 Certified Information Systems Auditor (CISA) 23-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
15 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 01-08-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
16 06-08-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
17 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 11-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
18 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 25-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
19 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 20-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
ISC (2)
20 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 23-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
21 Project Management Professional - PMP 04-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
22 25-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Cloud
23 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 08-08-2022
40h Liên Hệ
Big Data
24 Lập Trình Python Cơ Bản 25-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Security
25 04-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
26 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 11-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
27 Phân tích mã độc căn bản 16-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
28 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 24-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
29 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 06-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
IT Management
30 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 11-07-2022 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
31 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 25-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
32 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 06-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
33 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 19-09-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
Linux
34 Linux LPI 2 16-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
35 06-08-2022
80h Liên hệ
AWS
36 Architecting on AWS 25-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
37 CompTIA Security+ 06-08-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên hệ
38 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 08-08-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Foundation
39 DevOps Foundation® 09-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ