Lịch khai giảng trực tuyến

Quý 4/2021
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 01-04-2023
Liên hệ
2 03-04-2023
Liên hệ
3 22-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
4 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 06-05-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
5 24-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Red Hat
6 25-03-2023
Liên hệ
Microsoft
7 Microsoft Azure Administrator 25-03-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
8 Administering a SQL Database Infrastructure 25-03-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
9 Microsoft 365 Identity and Services 27-03-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
10 28-03-2023
Liên Hệ
11 08-04-2023
Liên hệ
12 15-04-2023
Liên hệ
13 17-04-2023
Liên hệ
14 Querying Microsoft SQL Server 08-05-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
15 Data Science and Big Data Analytics 15-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
16 06-05-2023
Liên hệ
ISACA
17 22-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
18 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 08-05-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
19 Certified Information Systems Auditor (CISA) 20-05-2023 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 5, 6, 7 Tuần 2: Thứ 6, 7
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
20 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 10-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên Hệ
21 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 10-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
22 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 22-04-2023
Liên hệ
23 15-05-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
Liên hệ
PMI
24 Project Management Professional - PMP 20-05-2023
Liên Hệ
Cloud
25 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 24-04-2023
Liên hệ
Big Data
26 Lập Trình Python Cơ Bản 01-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Security
27 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 22-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
28 Phân tích mã độc căn bản 24-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
29 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 22-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
30 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 06-05-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
IT Management
31 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 25-03-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
32 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 03-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
33 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 15-04-2023
Liên hệ
34 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 06-05-2023 08h30 - 17h30
Thứ 5, 6, 7, CN
32H Việt Nam Liên Hệ
Linux
35 25-03-2023
Liên hệ
AWS
36 Architecting on AWS 11-04-2023
Liên hệ
Veeam
37 22-04-2023
Liên hệ
CompTIA
38 CompTIA Security+ 08-04-2023
Liên hệ
39 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 10-04-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên hệ
40 18-04-2023
Liên hệ
DevOps Foundation
41 DevOps Foundation® 25-03-2023
Liên Hệ
42 16-04-2023
Liên hệ
43 18-04-2023
Liên hệ