Lịch khai giảng trực tuyến

Quý 4/2021
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 02-07-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 11-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
3 13-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
4 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 24-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Center & Cloud Management
5 27-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
6 24-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Red Hat
7 Red Hat System Administration II (RH134) 23-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
8 Analyzing Data with Power BI 09-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
9 Microsoft Azure Administrator 18-07-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
10 Đào tạo MCSA cấp tốc 30-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
56h Việt Nam Liên hệ
11 Microsoft 365 Identity and Services 30-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
12 Querying Microsoft SQL Server 01-08-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
13 Data Science and Big Data Analytics 27-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
14 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 01-08-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
15 06-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
16 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 11-07-2022
Liên hệ
17 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 25-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
ISC (2)
18 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 23-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
19 Project Management Professional - PMP 28-08-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Viêt Nam Liên hệ
Cloud
20 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 08-08-2022
Liên hệ
Big Data
21 Lập Trình Python Cơ Bản 25-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Security
22 04-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
Liên hệ
23 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 11-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
24 Phân tích mã độc căn bản 16-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
25 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 16-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
IT Management
26 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 11-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
27 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 25-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 5, 6, 7, CN
32H Việt Nam Liên Hệ
28 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 19-09-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
Linux
29 Linux LPI 2 16-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
30 06-08-2022
Liên hệ
AWS
31 Architecting on AWS 25-07-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
32 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 05-07-2022 18h00 - 21h00
Thứ 3-5
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
33 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 08-08-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Foundation
34 DevOps Foundation® 09-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ