Linux LPI 2

Giới thiệu khóa học:

Chương trình 2 học kỳ này được xây dựng bởi Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị trên hầu hết các phiên bản khác nhau của Linux. Chương trình này đáp ứng cho các chuyên viên CNTT muốn lấy chứng chỉ Quản trị Viên Hệ thống Linux cấp 2 (LPI Level 2), cung cấp kiến thức liên quan đến các thành phần chính của HĐH : Quá trình khởi động hệ thống, Biên dịch kernel, Bảo trì hệ thống, Quản lý Mạng và xử lý sự cố. Những công nghệ để triển khai các dịch vụ cốt lõi của Internet như Bảo mật, Email (Sendmail), DNS (BIND), Web (Apache), Proxy, NFS, SAMBA, … Các công nghệ liên quan đến phần cứng như LVM, RAID, UPS, … cũng nằm trong nội dung của chương trình này.

Thời lượng:

60 giờ

Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được tất cả các kiến thức và kỹ năng yêu cầu của chứng chỉ LPI level 2, bao gồm:

-       Vận hành hệ thống: cài đặt, cấu hình, quản trị, xử lý sự cố..

-       Vận hành hệ thống Linux trong môi trường mạng : cài đặt, cấu hình mạng, máy in, sử dụng thành thạo các công cụ quản trị mạng, cấu hình kernel, DFS, lập kế hoạch cho việc sao lưu và phục hồi dữ liệu, TCP/IP, DHCP, cấu hình các thiết bị, …

-       Kỹ năng chuyên sâu liên quan đến Internet: kết nối, e-mail, bảo mật, DNS, Apache, Squid, Web, Firewall …

Đối tượng tham gia khóa học:

Chương trình Quản trị Viên Hệ thống Linux dành cho:

-       Những người ham thích Linux, muốn có được hiểu biết sâu hơn về Linux.

-       Các nhà quản trị hệ thống, cung cấp dịch vụ cài đặt, bảo trì, xử lý sự cố trên hệ thống Linux.

-       Các chuyên viên Linux muốn hệ thống hóa kiến thức và thi lấy chứng chỉ LPI –Level 2.

Nội dung khóa học:

1.     LPI 201:

 • The Linux Kernel
 • Hardware Management
 • Linux System Startup
 • Linux Filesystem
 • RAID and LVM
 • File Sharing and Services – NFS
 • File Sharing and Services – Samba
 • Recovering a Linux System
 • Regular Expression
 • Basic Perl Language
 • System Logging Automation
 • Troubleshooting

2.     LPI 202:

 • Networking Configuration
 • Network Troubleshooting
 • DNS
 • Mail Service
 • Webservice: HTTPD + Proxy Server
 • Network Client Management: DHCP + NIS + LDAP + PAM Authentication
 • System Security - Configuring a router - Iptables - Securing FTP servers - Secure shell (OpenSSH) -TCP_wrappers
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác