Khoa học Dữ liệu và Dữ liệu lớn dành cho lãnh đạo

Tổng quan

Dữ liệu lớn (Big Data) đang trở thành một xu hướng “thời thượng” mà các doanh nghiệp đang hướng tới để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhờ việc sử dụng các thông tin được phân tích do công nghệ này mang lại. Để đạt được mục tiêu trên, ngoài các nhà khoa học dữ liệu, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cũng cần được trang bị các kiến thức trong việc nhận diện các cơ hội để giải quyết những vấn đề kinh doanh bằng các phân tích trên các cơ sở dữ liệu lớn. Khoá học cung cấp cho lãnh đạo doanh nghiệp các kĩ năng và kiến thức cần thiết để xây dựng và quản lý các dự án phân tích dữ liệu lớn hiệu quả hơn. Cụ thể, khoá học tập trung vào việc giới thiệu công nghệ dữ liệu lớn và làm thế nào để thúc đẩy kinh doanh dựa vào dữ liệu lớn, quản lý các dự án khoa học dữ liệu (Data Science), phát triển đội ngũ khoa học dữ liệu từ đó đưa ra những cải tiến kinh doanh cho doanh nghiệp. 

Hình thức đào tạo: Trực tiếp tại lớp học.
Mục tiêu khóa học:

-          Hiểu tổng quan về Big Data: khái niệm, đặc điểm, thành phần.

-          Hiểu được giá trị mà công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) mang lại cho doanh nghiệp.

-          Hiểu được các phương pháp phân tích khoa học dữ liệu và áp dụng vào việc nhận diện các cơ hội mới cho doanh nghiệp

-          Nắm bắt được các công nghệ sử dụng trong dữ liệu lớn (Big Data); cách lưu trữ, quản lý, xử lý và phân tích dữ liệu lớn phi cấu trúc để mang lại các số liệu theo yêu cầu của hoạt động doanh nghiệp.

-          Hiểu được vòng đời của dự án Big Data và quản lý dự án Big Data.

-          Phát triển và quản lý đội ngũ khoa học dữ liệu

Đối tượng tham dự:

-       Lãnh đạo doanh nghiệp

-       Trưởng, phó phòng ban quan tâm đến việc ứng dụng Big Data cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp.

Nội dung khóa học:

Module 1: Giới thiệu về Khoa học dữ liệu (Data Science)

-         Nguồn gốc của khoa học dữ liệu và tóm tắt lịch sử của cuộc cách mạng Big Data.

-         Tổng quan về Big Data

-         Dữ liệu lớn là bao nhiêu? Ý nghĩa

-         Sự khác nhau giữa Business Intelligence và Big Data.

 

Module 2: Dữ liệu là tài sản

-         Các loại dữ liệu trong doanh nghiệp, các nguồn dữ liệu

-         Mô hình 5V trong Dữ liệu lớn: Volume, Velocity, Variability, Veracity, Value.

-         Chiến lược với dữ liệu của doanh nghiệp

 

Module 3: Thúc đẩy kinh doanh sử dụng Dữ liệu lớn

-         Giá trị kinh doanh do Big Data mang lại.

-         Các ví dụ điển hình về việc áp dụng Big Data để thúc đẩy kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Module 4: Các kĩ thuật sử dụng trong công nghệ Big Data.

-         Tổng quan về lưu trữ dữ liệu lớn

-         Tổng quan về xử lý dữ liệu lớn

-         Các kĩ thuật lưu trữ dữ liệu lớn

-         Các kĩ thuật phân tích dữ liệu lớn

 

Module 5: Quản lý các dự án phân tích dữ liệu lớn

-         Tổng quan vòng đời (lifecycle) của dự án phân tích dữ liệu Big Data.

-         Chuyển đổi vấn đề của doanh nghiệp thành vấn đề của việc phân tích dữ liệu Big Data

-         4 kết quả chính trong một dự án phân tích dữ liệu Big Data

 

Module 6: Phát triển đội ngũ khoa học dữ liệu

-         Phát triển đội ngũ phân tích, các vai trò và kĩ năng cần thiết

-         4 cách tiếp cận để phát triển khả năng Khoa học dữ liệu

-         3 mô hình tổ chức cho đội ngũ Khoa học dữ liệu

  • Học trực tuyến

  • Học tại Hồ Chí Minh

  • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác