Phát triển Big data trên AWS

I. Tổng quan

Trong khóa học này, học viên sẽ làm quen với các khái niệm điện toán đám mây, cách triển khai các ứng dụng Big Data dựa trên nền tảng AWS như Amazon EMR, Kinesis, QuickSight,….

II. Thời lượng: 32h
III. Mục tiêu:
 • Tìm hiểu cách sử dụng Amazon EMR để xử lý dữ liệu bằng các công cụ hệ sinh thái Hadoop
 • Tìm hiểu cách sử dụng Amazon Kinesis để xử lý dữ liệu lớn trong thời gian thực
 • Phân tích và chuyển đổi dữ liệu lớn bằng Kinesis Streams
 • Trực quan hóa dữ liệu và thực hiện truy vấn bằng Amazon QuickSight
IV. Đối tượng tham gia:
 • Chuyên gia CNTT
 • Chuyên gia tài chính ngân hàng
 • Giám đốc tiếp thị
 • Quản lý mạng lưới chuỗi cung ứng
 • Người mới bắt đầu trong lĩnh vực kỹ thuật dữ liệu
 • Sinh viên các ngành kinh tế
V. Nội dung khóa học:
 • Phần 1- AWS in Big Data Introduction
 • Phần 2 - Collection
 • Phần 3 - Storage
 • Phần 4 - Processing I
 • Phần 5 - Processing II
 • Phần 6 - Analysis I
 • Phần 7 - Analysis II
 • Phần 8 - Visualisation
 • Phần 9 - Security
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác