Giới thiệu về AWS

I. Tổng quan

Khóa học giới thiệu cho học viên cách sử dụng dịch vụ điện toán đám mây AWS, hiểu các biện pháp bảo mật, lưu trữ và tùy chọn cơ sở dữ liệu của AWS và dịch vụ web như RDS và EBS

II. Thời lượng: 08h
III. Mục tiêu:
 • Hiểu các khái niệm cơ bản của nền tảng AWS và điện toán đám mây
 • Xác định các khái niệm, thuật ngữ, lợi ích và tùy chọn triển khai AWS để đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp.
 • Xác định các tùy chọn triển khai và mạng trong AWS
IV. Đối tượng tham gia:
 • Chuyên gia CNTT
 • Chuyên gia tài chính ngân hàng
 • Giám đốc tiếp thị
 • Quản lý mạng lưới chuỗi cung ứng
 • Người mới bắt đầu trong lĩnh vực kỹ thuật dữ liệu
 • Sinh viên các ngành kinh tế
V. Nội dung khóa học:
 • Phần 01 - Introduction to Cloud Computing
 • Phần 02 - Introduction to AWS
 • Phần 03 - Storage and Content Delivery
 • Phần 04 - Compute Services and Networking
 • Phần 05 - AWS Managed Services and Databases
 • Phần 06 - Deployment and Management
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác