Microsoft 365 Messaging

I.  Giới thiệu khóa học:

      Khóa học sẽ tập trung vào các yếu tố chính của Microsoft 365 messaging administration, bao gồm message transport và mail flow, messaging security, hygiene, và compliance, messaging infrastructure, và hybrid messaging.

      Quản trị viên Exchange online lập kế hoạch, triển khai, đặt cấu hình, khắc phục sự cố và bảo mật mail trong môi trường hybrid và cloud.

      Bạn sẽ học cách quản lý recipients, mailboxes, transport, mail flow, administrative roles, threat protection, compliance, migrations, và client connectivity.

      Khóa học giới thiệu về các loại xác thực, cấp phép và tích hợp với các ứng dụng Microsoft 365.

II. Thời lượng: 05 ngày (40 giờ)
III. Mục tiêu khóa học:

      Khóa học Microsoft 365 Administrator được thiết kế dành cho những người mong muốn trở thành Quản trị viên Microsoft 365 Messaging Administrator.

IV. Đối tượng tham gia khóa học:

      Để tham gia khóa học này, học viên phải có:

 • Hiểu biết thành thạo về DNS và có hiểu biết các chức năng cơ bản trong Microsoft 365.
 • Kiến thức về CNTT nói chung.
 • Kiến thức làm việc về PowerShell.
V.  Nội dung khóa học:

1.      Learning Path 1: Lập kế hoạch và quản lý mail flow trong Microsoft 365

 • Module 1: Quản lý mail flow
 • Module 2: Khắc phục sự cố mail flow
 • Module 3: Quản lý mail flow rules
 • Exercise 1: Tạo Connectors
 • Exercise 2: Tạo Mail Flow Rules

2.      Learning Path 2: Quản Lý message security trong Microsoft 365

 • Module 1: Lập kế hoạch Message Security
 • Module 2: Quản lý Anti-Malware and Anti-Spam Policies
 • Module 3: Tìm hiểu về Threat Protection trong Microsoft 365 Defender
 • Exercise 1: Tạo Hygiene Filters

3.      Learning Path 3: Quản lý tuân thủ trong Microsoft 365

 • Module 1: Tìm hiểu Messaging Compliance trong Microsoft 365
 • Module 2: Tìm hiểu Messaging Compliance trong Exchange
 • Module 3: Quản lý Exchange Online Archiving và Auditing
 • Module 4: Quản lý Content Search
 •  Exercise 1: Quản lý Message Compliance

4.      Learning Path 4: Quản lý môi trường Microsoft 365 Messaging

 • Module 1: Quản lý xác thực cho Messaging
 • Module 2: Quản lý Organizational Settings
 • Module 3: Cấu hình Organizational Sharing

5.      Learning Path 5: Quản lý quyền dựa trên vai trò trong Microsoft 365

 • Module 1: Quản lý Administrator Roles
 • Module 2: Quản lý User Roles
 • Module 3: Phân tích quyền dựa trên vai trò
 • Exercise 1: Quản lý Roles và Permission Policies

6.      Learning Path 6: Quản lý recipient objects và resources trong Microsoft 365

 • Module 1: Tìm hiểu các loại Exchange Recipients
 • Module 2: Tạo và quản lý Exchange Recipients
 • Module 3: Quản lý Email Addresses, Lists, và Resources
 • Exercises 1: Tạo và quản lý Public Folders
 • Exercises 2: Tạo Exchange Recipients
 • Exercises 3: Tạo Group

7.      Learning Path 7: Quản lý cài đặt và di chuyển Exchange Hybrid

 • Module 1: Tìm hiểu các yêu cầu triển khai Exchange Hybrid
 • Module 2: Lập kế hoạch và cấu hình Hybrid Deployment dùng Hybrid Configuration Wizard
 • Module 3: Lập kế hoạch Mailbox Migrations
 • Module 4: Thực hiện Mailbox Migrations
 • Module 5: Khắc phục sự cố triển khai Hybrid
 • Exercise 1: Chuẩn bị Azure AD cho Hybrid Deployment
 • Exercise 2: Cấu hình Hybrid Deployment
 • Exercise 3: Kiểm tra Hybrid Deployment
 • Exercise 4: lập kế hoạch Mail Migration đến Microsoft 365
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác