Hybrid Cloud

Giới thiệu khóa học

Microsoft Azure (trước đây là Windows Azure) là một nền tảng điện toán đám mây, được phát triển bởi Microsoft. Doanh nghiệp có thể xây dựng, triển khai và quản lý các ứng dụng và dịch vụ dựa trên mạng lưới trung tâm dữ liệu toàn cầu của Microsoft. Azure cung cấp cả dịch vụ PaaS và IaaS và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Thời lượng: 05 ngày (40 giờ)
Mục tiêu khóa học:

Hoàn tất chương trình, học viên đủ khả năng :
- Xây dựng và quản lý Network trên Azure và kế nối với môi trường on-premises
- Lên kế hoạch và tạo máy ảo trên Azure
- Tối ưu tính sẵn sàng cao các máy ảo trên Azure và tăng cường độ tin cậy
- Triển khai, quản lý và giám sát giải pháp lưu trữ trên Azure
- Lên kế hoạch và triển khai dịch vụ data dựa vào SQL Database
- Triển khai và cấu hình Website trên Azure
- Triển khai, cấu hình, và quản lý dịch vụ cloud
- Xuất bản các nội dung thông qua CDNs và xuất bản video bằng cách sử dụng phương tiện truyền thông dịch vụ
- Tạo và quản lý thư mục Azure Active Directory, và cấu hình tích hợp ứng dụng với Azure Active Directory
- Tích hợp on-premises Windows AD và Azure AD
- Tự động hoá các hoạt động trong Azure bằng cách sử dụng PowerShell runbooks

Điều kiện tiên quyết 

- Đã học MCSA 2008/MCSA 2012 hoặc có kiến thức tương đương.

Nội dung khóa học

Phần 1 - Introduction to Azure

 • Cloud Technology Overview
 • Microsoft Azure
 • Azure Portals
 • Managing Azure with Windows PowerShell
 • Lab : Introduction to Azure
 • Navigating the Portals
 • Installing and Using Windows Azure PowerShell
 • Planning Hosting in Azure

Phần 2 - Implementing and Managing Virtual Networks

 •  Planning Virtual Networks
 • Administering Virtual Networks
 • Inter-Site Connectivity
 • Lab : Implementing and Managing Virtual Networks
 • Designing the Sub-Nets
 • Creating the Virtual Network
 • Connecting the Virtual Network
 • Validating Connectivity
 • Configuring a Point-to-Site VPN

Phần 3 - Implement Virtual Machines

 • Planning Virtual Machine Workloads
 • Using the Microsoft Assessment and Planning Toolkit for Azure
 • Creating Virtual Machines
 • Lab : Implementing Virtual Machines
 • Planning Virtual Machines
 • Deploying Windows Virtual Machines
 • Deploying Linux Virtual Machines

Phần 4 - Managing Virtual Machines

 • Configuring Virtual Machines
 • Managing and Monitoring Virtual Machines
 • Lab : Managing Virtual Machines
 • Configuring Virtual Machine Storage
 • Exploring Availability

Phần 5 - Implementing Websites

 • Planning for Website Deployment
 • Deploying Websites
 • Configuring Websites
 • Monitoring Websites and WebJobs
 • Traffic Manager
 • Lab : Implementing Websites
 • Creating Websites
 • Deploying a Website
 • Managing Websites
 • Implementing Traffic Manager

Phần 6 - Planning and Implementing Storage

 • Planning Storage
 • Implementing and Managing Storage
 • Backing up and Monitoring Storage
 • Lab : Planning and Implementing Storage
 • Creating and Configuring Storage
 • Using Azure File Storage
 • Protecting Data with Azure Backup

Phần 7 - Planning and Implementing Data Services

 • Data Services in Microsoft Azure
 • Implementing Azure SQL Database
 • Managing Azure SQL Database Security
 • Monitoring Azure SQL Database
 • Managing Azure SQL Database Business Continuity
 • Lab : Planning and Implementing Data Services
 • Configuring Azure SQL Database
 • Migrating a Database to SQL Database
 • Restoring a Database

Phần 8 - Implementing Cloud Services and Mobile Services

 • Planning for Cloud Service Deployment
 • Deploying Packages
 • Configuring Cloud Services
 • Implementing Mobile Services
 • Monitoring and Diagnostics
 • Lab : Implementing Cloud Services
 • Deploying a Cloud Service
 • Configuring Cloud Services Networking
 • Monitoring Cloud Services

Phần 9 - Implementing Content Delivery Networks and Media Services

 • Implementing Azure Content Delivery Networks
 • Publishing Content with Azure Media Services
 • Lab : Implementing Content Delivery Networks and Cloud Services
 • Configuring a Content Delivery Network
 • Adding Content to the Source Service
 • Creating a Media Services Account and Upload Content
 • Publishing and Scaling Media Content
 • Accessing Content Delivery Network and Media Services Content

Phần 10 - Implementing Azure Active Directory

 • Creating and Managing Azure Directories
 • Configuring Application Integration with Azure Active Directory
 • Overview of Azure Active Directory Premium
 • Lab : Implementing Azure Active Directory
 • Administering Active Directory
 • Configuring Single Sign-On

Phần 11 - Managing Active Directory in a Hybrid Environment

 • Extending On-Premises Active Directory into Azure
 • Directory Synchronization
 • Implementing Federation
 • Lab : Managing an Active Directory Hybrid Environment
 • Determining Integration Requirements
 • Synchronizing Directories

Phần 12 - Implementing Automation

 • Overview of Automation Components
 • PowerShell Workflows
 • Managing Automation
 • Lab : Implementing Automation
 • Configuring Automation Accounts
 • Creating Runbooks
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác