PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)

I. TỔNG QUAN:

            PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) là chứng chỉ có tốc độ phát triển nhanh nhất trong trọn bộ chứng chỉ của PMI. Những tổ chức có tính linh hoạt cao và khả năng thích ứng nhanh với môi trường kinh doanh năng động có thể gia tăng 75% mức độ thành công của dự án (theo kết quả khảo sát của PMI vào năm 2015 trong báo cáo Pulse of the Profession).

II. THỜI LƯỢNG:

-        3 ngày

III. ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU:
 • Doanh nghiệp muốn đầu tư cho nhân viên để qualified PMI-ACP, hiệu quả về thời gian và chi phí
 • Những ai quan tâm và có định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý dự án theo mô hình Agile
IV. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT:
 • 12 tháng kinh nghiệm làm quản lý dự án chung trong vòng 05 năm qua hoặc sở hữu chứng chỉ PMP/PgMP
 • 08 tháng kinh nghiệm làm quản lý dự án theo mô hình Agile trong vòng 03 năm qua
V. MỤC TIÊU:
 • Nắm vững tư duy và các nguyên tắc - giá trị cốt lõi của Agile
 • Các phương pháp thực hành Agile thông dụng và phổ biến nhất, bao gồm nhưng không giới hạn: Scrum, Kanban, Lean, XP (extreme programming) và TDD (test-driven development), ScrumBan, v.v.
VI. ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC:

1.   Agile Mindset and Principles

 • History of Agile
 • 4 Values
 • 12 Principles
 • PM in Agile

2.   Scrum

 • 3 Pillars
 • 5 Fundamental Values
 • 3 Roles
 • 4 Events
 • 3 Artifacts

3.   Value Driven Delivery

 • Addressing Value
 • Prioritize Value
 • Deliver Value
  • Minimum Viable Product
  • Kanban
  • Agile Contracting
  • Agile Testing

4.   Adaptive Planning

 • User story
 • Story point & planning poker
 • Adaptive Planning
  • High-level Planning
  • Release Planning
  • Iteration Planning

5.   Team Performance

 • Concept
 • Roles
 • Agile Team & High-performing Team
 • Models of Team Development
 • Monitor Team Performance

 

 

 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác