Lập trình Android nâng cao

Tổng quan về khoá học

Khoá học được xây dựng nhằm cung cấp đầy đủ các kiến thức cơ bản, các công cụ và các API cần thiết để học viên có thể xây dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng trên nền tảng hệ điều hành Android với các chủ đề nâng cao.

Thời lượng khóa học:

60 giờ

Hình thức đào tạo:

Giảng dạy trực tiếp tại lớp học.

Mục tiêu khóa học

-       Học viên có thể lập trình được ứng dụng tương tác với Cơ sở dữ liệu.

-       Xây dựng ứng dụng hỗ trợ đa phương tiện, GPS, bản đồ.

-       Xây dựng ứng dụng mạng, client-server.

-       Tích hợp mạng xã hội như: Facebook, Youtube…

Đối tượng tham gia khóa học:

Khoá học dành cho tất cả các đối tượng là học sinh, sinh viên, chuyên viên công nghệ thông tin yêu thích lập trình ứng dụng trên thiết bị di dộng, cụ thể là trên môi trường hệ điều hành Android.

Yêu cầu đầu vào của học viên:

-       Biết lập trình Android cơ bản

-       Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh cơ bản

-       Biết sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin

Nội dung chi tiết khóa học:

1.     Xây dựng ứng dụng đa phương tiện – multimedia (12 giờ)

 • Lập trình ứng dụng audio
 • Lập trình ứng dụng video
 • Lập trình ứng dụng camera

2.     Lập trình ứng dụng sử dụng cơ sở dữ liệu (8 giờ)

 • Giới thiệu CSDL SQLite
 • Lập trình ứng dụng sử dụng CSDL SQLite

3.     Location services (8 giờ)

 • Sử dụng LocationManager và LocationProvider
 • Làm việc với bản đồ Google Maps
 • Sử dụng Geocoder

4.     Mutithreading (4 giờ)

 • Giới thiệu lập trình multithread
 • Các lớp quản lý multithread

5.     Lập trình ứng dụng mạng – networking & web services (12 giờ)

 • Tổng quan về ứng dụng mạng
 • Kiểm tra tình trạng kết nối mạng
 • Giao tiếp sử dụng socket
 • Làm việc với HTTP
 • Web services

6.     Tương tác với các mạng xã hội & tích hợp quảng cáo (12 giờ)

 • Tích hợp với Youtube
 • Tích hợp với Facebook
 • Tích hợp với Google+
 • Tích hợp quảng cáo Google Admob

7.     Telephony (4 giờ)

 • Làm việc với tính năng thoại: phone
 • Làm việc với tin nhắn: SMS
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác