Lập trình Android cơ bản

Tổng quan về khoá học

Khoá học được xây dựng nhằm cung cấp đầy đủ các kiến thức cơ bản, các công cụ và các API cần thiết để học viên có thể xây dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng trên nền tảng hệ điều hành Android.

Thời lượng khóa học:

40 giờ

Hình thức đào tạo:

Giảng dạy trực tiếp tại lớp học.

Mục tiêu khóa học

-       Cung cấp các kiến thức cơ bản về hệ điều hành Android và kiến trúc các ứng dụng trên nền tảng Android.

-       Thiết kế giao diện người dùng và lập trình hướng sự kiện trên môi trường Android.

-       Sử dụng thành thạo các công cụ và các thư viện lập trình để xây dựng một ứng dụng Android tuỳ biến.

-       Xây dựng được ứng dụng hỗ trợ nhiều thiết bị Android khác nhau và xuất bản lên kho ứng dụng Google Play.

Đối tượng tham gia khóa học:

Khoá học dành cho tất cả các đối tượng là học sinh, sinh viên, chuyên viên công nghệ thông tin yêu thích lập trình ứng dụng trên thiết bị di dộng, cụ thể là trên môi trường hệ điều hành Android.

Yêu cầu đầu vào của học viên:

-       Biết sử dụng vi tính cơ bản

-       Biết sử dụng Internet cơ bản

-       Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh cơ bản

Nội dung chi tiết khóa học:

1.     Môi trường phát triển ứng dụng Android (8 giờ)

 • Giới thiệu Android và một số hệ điều hành mobile khác
 • Kiến trúc hệ điều hành Android
 • Android SDK
 • Thiết lập môi trường lập trình ứng dụng
 • Xây dựng ứng dụng Android đầu tiên
 • Máy ảo Android (emulator)
 • Cơ chế debug trong Android

2.     Lập trình ứng dụng người dùng trên Android (16 giờ)

 • Activity life cycle
 • Xây dựng các activities
 • Tổng quan về giao diện người dùng trên Android & lập trình hướng sự kiện
 • Sử dụng XML layout
 • Các selection widgets
 • Sử dụng Fragments, ActionBar, TabHost
 • Sử dụng menu
 • Sử dụng Font
 • Sử dụng Webview và WebKit browser
 • Sử dụng dialog: AlertDialog & Toast
 • Truy xuất các tài nguyên ứng dụng (resources)
 • Custom view

3.     Intent và các services (4 giờ)

 • Làm việc với Intent
 • Xây dựng và sử dụng các services
 • Alarm & Notification

4.     Làm việc với dữ liệu (2 giờ)

 • Sử dụng preferences
 • Sử dụng filesystem

5.     Animation (8 giờ)

 • Giới thiệu animation
 • Các animations phổ biến

6.     Xuất bản ứng dụng (2 giờ)

 • Xây dựng ứng dụng hỗ trợ đa kích thước màn hình
 • Xuất bản ứng dụng lên kho ứng dụng Google Play
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác