VMware Cloud Foundation: Management and Operations [V4.X]

I. Tổng quan

Khóa học kéo dài ba ngày này sẽ cung cấp cho học viên về các chức năng của VMware Cloud Foundation ™ để quản lý và vận hành cơ sở hạ tầng đám mây, bao gồm tùy chỉnh và quản lý. Khóa học cung cấp kiến thức về kiến trúc của VMware Cloud Foundation và giới thiệu cách thức cấp phép, chứng chỉ, lưu trữ và quản lý mạng có chữ ký số. Khóa học cũng giới thiệu các workload domain, Multiple-domain, Multiple-cloud với nhiều tính sẵn sàng, quản lý vòng đời và khắc phục sự cố trong mạng NSX-T.

Các sản phẩm được liên kết:

•  VMware Cloud Foundation 4.x

•  VMware vSphere 7.x

•  VMware NSX-T™ Data Center 3.x

II. Thời lượng  

03 ngày.

III. Mục tiêu khóa học

Kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể đạt được các mục tiêu sau:

 1. Mô tả kiến ​​trúc VMware Cloud Foundation
 2. Sử dụng Trình quản lý SDDC để thực hiện các nhiệm vụ vận hành
 3. Mô tả vai trò của người dùng trong VMware Cloud Foundation và VMware vSphere®
 4. Quản lý người dùng và mật khẩu bằng VMware Cloud Foundation
 5. Quản lý việc cấp lại chứng chỉ cho các thành phần của VMware Cloud Foundation
 6. Sử dụng tích hợp Active Directory để tự động hóa việc tạo và cấp lại chứng chỉ.
 7. Mô tả Workload Domains “các miền khối lượng công việc”.
 8. Quản lý Workload Domains “miền khối lượng công việc” trong VMware Cloud Foundation
 9. Quản lý Bảo mật mạng ảo VMware NSX-T ™ cho VMware Cloud Foundation
 10. Mô tả các trường hợp sử dụng cho Mạng ảo ứng dụng (AVN)
 11. Đáp ứng vSphere với các yêu cầu của Tanzu
 12. Triển khai vSphere Workload domains hỗ trợ VMware Tanzu ™
 13. Quản lý bộ nhớ VMware vSAN ™ trong miền Workload domains.
 14. Tạo chính sách lưu trữ vSAN trong mô hình vSphere và Cloud.
 15. Mô tả lưu trữ Cloud Native
 16. Mô tả tầm quan trọng của các biện pháp bảo vệ dữ lệu và vận hành an toàn trong VMware Cloud Foundation
 17. Lập kế hoạch sao lưu và khôi phục quy trình công việc phù hợp cho các thành phần của VMware Cloud Foundation
 18. Triển khai khối lượng công việc các cụm Site trong các miền dịc vụ của VMware Cloud Foundation.
IV. Đối tượng tham gia

Quản trị viên hệ thống có kinh nghiệm, nhà tích hợp hệ thống và nhà tư vấn chịu trách nhiệm triển khai và quản lý VMware Cloud Foundation.

V. Điều kiện tham gia

Lớp này yêu cầu kinh nghiệm quản trị hệ thống với triển khai VMware vSphere hoặc hoàn thành một trong các khóa học sau:

 1. VMware vSphere: Cài đặt, Cấu hình, Quản lý
 2. VMware vSphere: Optimize and Scale
 VI. Nội dung khóa học

1.  Giới thiệu khóa học

 • Introductions and course logistics
 • Course objectives.

2.  Tổng quan về VMware Cloud Foundation

 • Mô tả giải pháp VMware Cloud Foundation 4
 • Mô tả kiến trúc VMware Cloud Foundation 4
 • Xác định các thành phần của VMware Cloud Foundation 4
 • Mô tả cấu trúc liên kết VMware Cloud Foundation 4
 • Định nghĩa thuật ngữ VMware Cloud Foundation 4.

 3.  Hoạt động sau triển khai

 • Tích hợp VMware Cloud Foundation với VMware vCenter® Đăng nhập một lần
 • Cấu hình tài khoản người dùng trong VMware Cloud Foundation
 • Quản lý mật khẩu trong VMware Cloud Foundation
 • Mô tả hai vai trò trong VMware Cloud Foundation.

 4. Licensing

 • Thêm khóa cấp phép vào VMware Cloud Foundation
 • Gán các khóa cấp phép
 • Xóa khóa cấp phép
 • Thay thế các giấy phép hết hạn

 5.  Quản lý Workload Domains

 • Xác định workload domain
 • Tạo, chia tỉ lệ và xóa các workload domains
 • Mô tả các trường hợp sử dụng cho nhiều cụm trong workload domain
 • Quản lý các tùy chọn lưu trữ cho workload domains
 • Lập kế hoạch và triển khai các nhóm network để  sử dụng theo các workload domains
 • So sánh nhiều workload domains và các tùy chọn multi-cluster.

 6.  VMware Cloud Foundation Networking with NSX-T

 • Thảo luận về tự động hóa NSX-T trong VMware Cloud Foundation
 • Thảo luận về NSX-T trong Miền quản lý
 • Tìm hiểu về Mạng Ảo Ứng dụng (AVN)
 • Sử dụng AVN trong Bảng thông số triển khai
 • Tìm hiểu các cách sử dụng AVN khác
 • Sử dụng Trình quản lý SDDC để tự động triển khai cụm cạnh NSX

 7.  Kubernetes Enabled Workload Domains

 • Mô tả vSphere bằng Tanzu
 • Mô tả vSphere với vùng chứa Tanzu, nhóm và cụm người giám sát
 • Cấu hình Namespaces
 • Triển khai vSphere với Tanzu trong workload domain của VMware Cloud Foundation.

 8.  Quản lý lưu trữ nền tảng đám mây VMware

 • Xác định kiến trúc vSAN và các thành phần
 • Thảo luận về cách mở rộng quy mô các cụm vSAN trong VMware Cloud Foundation
 • Giải thích cách chính sách lưu trữ hoạt động với các cụm vSAN của VMware Cloud Foundation
 • Thảo luận về bộ nhớ ngoài như bộ nhớ bổ sung
 • Mô tả bộ nhớ gốc trên đám mây
 • Mô tả vSphere với Tanzu để sử dụng Cloud Native Storage

 9.  Quản lý chứng chỉ VMware Cloud Foundation

 • Mô tả trạng thái triển khai ban đầu của chứng chỉ
 • Quản lý luân phiên chứng chỉ SDDC
 • Mô tả các tùy chọn tạo chứng chỉ
 • Mô tả xoay vòng chứng chỉ bằng Active Directory
 • Sử dụng Trình quản lý SDDC để tạo Yêu cầu ký chứng chỉ (CSR)

 10.  Quản lý vòng đời

 • Mô tả vai trò của SDDC Manager trong quản lý vòng đời
 • Mô tả các tùy chọn LCM khác nhau có sẵn trong VMware Cloud Foundation 4
 • Mô tả các điều kiện tiên quyết nâng cấp và quy trình kiểm tra trước nâng cấp
 • Nâng cấp phần mềm và thành phần VMware Cloud Foundation
 • Mô tả vai trò của VMware vRealize® Suite Lifecycle Manager ™

 

11.  Khắc phục sự cố VMware Cloud Foundation

 1. Sử dụng các lệnh SOS để thực hiện kiểm tra tình trạng và ghi các hoạt động gói.
 2. Tạo yêu cầu dịch vụ bằng cách sử dụng các phương pháp hay nhất
 3. Khắc phục sự cố quy trình làm việc không thành công bằng cách sử dụng tệp nhật ký và ID mã thông báo
 4. Khởi động lại các dịch vụ bằng cách sử dụng đúng quy trình
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác