Lập trình và phân tích dữ liệu với Python

I.    Tổng quan

Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay, được sử dụng nhiều bởi các chuyên gia trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và phân tích dữ liệu. Trong khóa học này, học viên bước đầu được trang bị các kiến thức về lập trình, sử dụng các thủ tục và thư viện trong ngôn ngữ Python để xử lý và phân tích các loại dữ liệu khác nhau. Nội dung chi tiết bao gồm: xử lý bảng dữ liệu đa chiều với NumPy, các phân tích chuyên sâu với DataFrames trong Pandas, các thuật toán học máy cơ bản trong scikit-learning, các tính toán thống kê với SciPy, trực quan hóa dữ liệu với Matplotlib/Seaborn.

II.   Thời lượng: 32h
III.  Mục tiêu:
 • Đọc dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau
 • Chuẩn bị (data reprocessing) dữ liệu để phân tích
 • Tính toán trên mảng dữ liệu nhiều chiều
 • Thao tác Pandas DataFrame
 • Tổng hợp dữ liệu
 • Xây dựng mô hình học máy bằng cách sử dụng scikit-learning
IV.  Đối tượng tham gia:
 • Chuyên gia CNTT
 • Chuyên gia tài chính ngân hàng
 • Giám đốc tiếp thị
 • Quản lý mạng lưới chuỗi cung ứng
 • Người mới bắt đầu trong lĩnh vực kỹ thuật dữ liệu
 • Sinh viên các ngành kinh tế
V.   Nội dung khóa học:

Phần 1 Course Introduction

Phần 2 Python Environment Setup and Essentials

Phần 3 Python Programming Fundamentals

Phần 4 Data Analytics Overview

Phần 5 Statistical Computing

Phần 6 Mathematical Computing using NumPy

Phần 7 Data Manipulation with Pandas

Phần 8 Data visualization with Python

Phần 9 Intro to Model Building

Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay, được sử dụng nhiều bởi các chuyên gia trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và phân tích dữ liệu. Trong khóa học này, học viên bước đầu được trang bị các kiến thức về lập trình, sử dụng các thủ tục và thư viện trong ngôn ngữ Python để xử lý và phân tích các loại dữ liệu khác nhau. Nội dung chi tiết bao gồm: xử lý bảng dữ liệu đa chiều với NumPy, các phân tích chuyên sâu với DataFrames trong Pandas, các thuật toán học máy cơ bản trong scikit-learning, các tính toán thống kê với SciPy, trực quan hóa dữ liệu với Matplotlib/Seaborn
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác