SQL cơ bản

I.    Tổng quan

Khóa học này cung cấp cho học viên kiến thức cần thiết để làm việc với cơ sở dữ liệu SQL và sử dụng cơ sở dữ liệu trong các ứng dụng. Học viên sẽ được thực hành truy vấn, trích xuất dữ liệu từ hệ cơ sở dữ liệu sử dụng ngôn ngữ SQL

II.   Thời lượng: 16h
III.  Mục tiêu:
  • Hiểu được hệ cơ sở dữ liệu và các mối quan hệ
  • Thực hành truy vấn dữ liệu sử dụng ngôn ngữ SQL
  IV.  Đối tượng tham gia:
  • Chuyên gia CNTT
  • Chuyên gia tài chính ngân hàng
  • Giám đốc tiếp thị
  • Quản lý mạng lưới chuỗi cung ứng
  • Người mới bắt đầu trong lĩnh vực kỹ thuật dữ liệu
  • Sinh viên các ngành kinh tế
  V.   Nội dung khóa học:

  Phần 1 - Fundamentals SQL Statements

  Phần 2 - Restore and Back-up

  Phần 3 - Selection Commands: Filtering

  Phần 4 - Selection Commands: Ordering

  Phần 5 - Alias

  Phần 6 - Aggregate Commands

  Phần 7 - Group By Commands

  Phần 8 - Conditional Statement

  Phần 9 - Joins

  Phần 10 - Subqueries

  Phần 11 - Views and Index

  Phần 12 - String Functions

  Phần 13 - Mathematical Functions

  Phần 14-Date - Time Functions

  Phần 15-Pattern (String) Matching

  Phần 16-User Access Control Functions

  • Học trực tuyến

  • Học tại Hồ Chí Minh

  • Học tại Hà Nội


  Các khóa học khác