Khoa học dữ liệu với R

I.    Tổng quan

Khóa học này giúp học viên sử dụng công cụ lập trình R trong phân tích và khoa học dữ liệu.

II.   Thời lượng: 32h
III.  Mục tiêu:
 • Có được sự hiểu biết cơ bản về phân tích kinh doanh
 • Cài đặt R, R-studio và tìm hiểu về các gói R khác nhau
 • Thành thạo lập trình R và hiểu cách các câu lệnh được thực thi trong R
 • Hiểu về cấu trúc dữ liệu được sử dụng trong R và học cách nhập / xuất dữ liệu trong R
 • Hiểu và sử dụng các công cụ trong R để trực quan hóa dữ liệu
 • Hiểu cơ bản các khái niệm thống kê và áp dụng nó trong phân tích dữ liệu
 • Hiểu và sử dụng phương pháp kiểm tra giả thuyết để đưa ra các quyết định kinh doanh
 • Hiểu và học cách sử dụng các mô hình hồi quy tuyến tính, phi tuyến tính và các kỹ thuật phân loại để phân tích dữ liệu
 • Tìm hiểu và sử dụng các phương pháp phân cụm bao gồm K-means, DBSCAN và phân cụm phân cấp
IV.  Đối tượng tham gia:
 • Chuyên gia CNTT
 • Chuyên gia tài chính ngân hàng
 • Giám đốc tiếp thị
 • Quản lý mạng lưới chuỗi cung ứng
 • Người mới bắt đầu trong lĩnh vực kỹ thuật dữ liệu
 • Sinh viên các ngành kinh tế
V.   Nội dung khóa học:

Phần 1 - Introduction to Business Analytics

Phần 2 - Introduction to R Programming

Phần 3 - Data Structures

Phần 4 - Data Visualization

Phần 5 - Statistics for Data Science-I

Phần 6 - Statistics for Data Science-II

Phần 7 - Regression Analysis

Phần 8 - Classification

Phần 9 - Clustering

Phần 10 – Association

 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác