Nhận thức về chuyển đổi số

I. Tổng quan:

Chương trình Nhận thức về chuyển đổi số tập trung vào 3 trọng tâm là:

 • Tổng quan về chuyển đổi số: Cung cấp nhận thức từ góc nhìn thị trường về giai đoạn mà tổ chức, doanh nghiệp phải chuyển đổi số cho sự tồn tại và phát triển của mình.
 • Mô hình chuyển đổi số: Giới thiệu những đặc điểm cơ bản của tổ chức, doanh nghiệp số kèm các điển hình thành công.
 • Lộ trình chuyển đổi số và các khuyến nghị triển khai: Trang bị những mặt quan tâm chính trên lộ trình chuyển đổi số của tổ chức, doanh nghiệp.
II. Thời lượng:

01 ngày (08 giờ)

III. Hình thức đào tạo:
 • Đào tạo trực tiếp tại lớp học hoặc đào tạo tại văn phòng khách hàng theo yêu cầu
IV. Mục tiêu khóa học:

Chương trình đào tạo hướng đến trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng liên quan đến xây dựng chiến lược và triển khai chuyển đổi số bao gồm:

Kiến thức:

 • Định nghĩa và mô tả sức ép thay đổi và vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số;
 • Định nghĩa và mô tả về đặc điểm của doanh nghiệp số;
 • Định nghĩa và mô tả các giai đoạn và ngữ cảnh trong lộ trình chuyển đổi số;
 • Định nghĩa và mô tả trọng tâm và các khuyến nghị của hoạt động chuyển đổi số.

Kỹ năng:

 • Đánh giá năng lực và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của tổ chức, doanh nghiệp;
 • Lựa chọn mô hình và xác định các bước chuyển đổi số cơ bản;
 • Đánh giá kết quả và mức độ trưởng thành chuyển đổi số của tổ chức, doanh nghiệp.
V. Nội dung khóa học:

Nội dung chi tiết của chương trình bao gồm:

Chủ đề 0: Giới thiệu về chương trình đào tạo

Chủ đề 1: Tổng quan về chuyển đổi số

 • Sức ép thay đổi
 • Vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số
 • Trở ngại trong quá trình chuyển đổi số

Hoạt động 1: Đánh giá sẵn sàng chuyển đổi số

Chủ đề 2: Mô hình chuyển đổi số

 • Đặc điểm doanh nghiệp số
 • Câu chuyện chuyển đổi số thành công
 • Những nhận định sai về chuyển đổi số

Chủ đề 3: Lộ trình chuyển đổi số và các khuyến nghị triển khai

 • Lộ trình chuyển đổi số và trạng thái trưởng thành
 • Khuyến nghị triển khai chuyển đổi số

Hoạt động 2: Đánh giá trưởng thành chuyển đổi số

Hoạt động 3: Ôn tập, trao đổi, thảo luận

 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác