Giải pháp chuyển đổi số

I. Tổng quan:

Chương trình Giải pháp chuyển đổi số được xây dựng dựa trên Khung hướng dẫn thực hành chuyển đổi số DPBOK (Digital Practitioner Body of Knowledge) vừa được OpenGroup (Mỹ) giới thiệu đầu năm 2020, kết hợp với những báo cáo công nghệ cập nhật (Strategic Technology Trends) của Deloitte (Anh) trong giai đoạn 2010 - 2020.

DPBOK là sự tích hợp của nhiều khung hướng dẫn trước đó ở các cấp độ và lĩnh vực quản lý khác nhau trong tổ chức, doanh nghiệp. Có thể khái quát sự kết hợp này trong quá trình chuyển đổi số của tổ chức, doanh nghiệp như sau: “Lập kế hoạch với TOGAF, xây dựng với PMBOK, vận hành với ITIL và quản trị với COBIT”. Với DPBOK, người học có thể hình dung ra toàn bộ quá trình chuyển đổi số từ xây dựng chiến lược đến thực thi các dự án cụ thể phù hợp với quy mô và lĩnh vực của tổ chức, doanh nghiệp mình. Đây là quá trình phát triển tăng dần, mang tính dẫn dắt đi từ trạng thái trưởng thành thấp, quy mô nhỏ đến trạng thái trưởng thành cao, quy mô lớn.

Đồng thời, các báo cáo về công nghệ của Deloitte cung cấp cho người học cái nhìn toàn cảnh của sự phát triển và ứng dụng công nghệ toàn cầu trong giai đoạn hiện tại và tương lai, nhất là công nghệ số, công nghệ thông tin, công nghệ điện tử, công nghệ tự động... Những hiểu biết này giúp tổ chức, doanh nghiệp có được những khuyến nghị cần thiết khi xác định giải pháp công nghệ cho quá trình chuyển đổi số các mặt hoạt động của mình.

Từ những kiến thức và kỹ năng được trang bị, người học có khả năng chủ động trong việc xác định và giải bài toán chuyển đổi số cho tổ chức, doanh nghiệp của mình với giá trị kỳ vọng đáng giá và rủi ro được giảm thiểu.

II. Thời lượng:

03 ngày (24 giờ)

III. Hình thức đào tạo:
 • Đào tạo trực tiếp tại lớp học hoặc đào tạo tại văn phòng khách hàng theo yêu cầu
IV. Mục tiêu khóa học:

Chương trình đào tạo hướng đến trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng liên quan đến xây dựng và thực thi giải pháp chuyển đổi số bao gồm:

Kiến thức:

 • Định nghĩa và mô tả các thành phần và nguyên tắc của chiến lược chuyển đổi số;
 • Định nghĩa và mô tả các trạng thái chuyển đổi số;
 • Định nghĩa và mô tả ngữ cảnh khởi đầu;
 • Định nghĩa và mô tả ngữ cảnh xây dựng năng lực thực thi;
 • Định nghĩa và mô tả ngữ cảnh xây dựng năng lực chiến lược;
 • Định nghĩa và mô tả ngữ cảnh xây dựng năng lực phát triển bền vững.

Kỹ năng:

 • Rà soát chiến lược và xây dựng nguyên tắc chuyển đổi số của tổ chức, doanh nghiệp;
 • Xác định các hoạt động chuyển đổi số trong giai đoạn đầu;
 • Xây dựng kịch bản và kế hoạch chuyển đổi số dựa trên năng lực thực thi và năng lực chiến lược;
 • Xác định yêu cầu đảm bảo sự bền vững trong hoạt động chuyển đổi số của tổ chức, doanh nghiệp.
V. Nội dung khóa học:

Nội dung chi tiết của chương trình bao gồm:

Chủ đề 1: Chiến lược và nguyên tắc chuyển đổi số

 • Chiến lược chuyển đổi số;
 • Đòn bẩy cho chuyển đổi số;
 • Các nguyên tắc định hướng quá trình chuyển đổi số.

Hoạt động 1: Rà soát chiến lược và xây dựng nguyên tắc chuyển đổi số

Chủ đề 2: Các ngữ cảnh chuyển đổi số

 • Cấu trúc chuyển đổi số;
 • Lộ trình chuyển đổi số;
 • Thành phần chuyển đổi số;
 • Ngữ cảnh chuyển đổi số tổng thể và từng giai đoạn thành phần.

Chủ đề 3: Ngữ cảnh khởi đầu

 • Xây dựng nền tảng số;
 • Xây dựng hạ tầng số;
 • Xây dựng năng lực cung cấp dịch vụ số;
 • Công nghệ và giải pháp tiêu biểu: Tự động hóa, số hóa nghiệp vụ; Hạ tầng tính toán, lưu trữ, truyền dẫn; Ảo hóa; Điện toán đám mây; Phát triển phần mềm linh hoạt (Agile software development); Kết hợp phát triển và vận hành phần mềm (DevOps); Giao diện lập trình ứng dụng (APIs), Dịch vụ nhỏ (Microservices).
 • Chủ đề thảo luận: Lực lượng lao động không cổ cồn (No-collar workforce); Tái cấu trúc công nghệ (Reengineering technology).

Hoạt động 2: Xác định các hoạt động chuyển đổi số ban đầu

Chủ đề 4: Ngữ cảnh xây dựng năng lực thực thi

 • Quản lý sản xuất;
 • Quản lý công việc;
 • Quản lý hoạt động;
 • Công nghệ và giải pháp tiêu biểu: Quản lý CNTT hướng sản phẩm (Product based IT management); Khung tri thức phân tích nghiệp vụ (Business Analysis Body of Knowledge); Phát triển sản phẩm linh hoạt và tinh gọn (Agile and lean product development); Scrum; Lean UX, Quản lý vòng đời sản phẩm (Product lifecycle management); Quy trình khép kín tăng cường phản hồi (Feedback reinforcing closed loop); Cung cấp và giám sát dịch vụ (Service provision and monitoring); Quản lý năng lực, hiệu năng và truyền thông (Capacity, performance and communication management); Quản lý dịch vụ CNTT (IT service management).
 • Chủ đề thảo luận: Bản sao số: Cầu nối thế giới vật lý và thế giới số (Digital twins: Bridging the physical and digital); Hệ thống lõi mới (New core).

Hoạt động 3: Xây dựng kịch bản chuyển đổi số năng lực thực thi

Chủ đề 5: Ngữ cảnh xây dựng năng lực chiến lược

 • Quản lý quy trình;
 • Quản lý đầu tư và dự án;
 • Quản lý tổ chức và văn hóa;
 • Công nghệ và giải pháp tiêu biểu: Quản lý quy trình nghiệp vụ và CNTT (Business and IT process management); Cải tiến quy trình liên tục (Continuous process improvement); Quản lý dự án, chương trình và danh mục CNTT (IT project, program and portfolio management); Quản lý tài chính và ngân sách CNTT (IT financial and budget management); Quản lý nguồn lực số (Digital resources management); Thuê ngoài CNTT (IT outsourcing); Quản lý dịch vụ và hợp đồng CNTT (IT service and contract management); Danh mục dịch vụ và ứng dụng CNTT (IT service and application catalog); Trí tuệ nhân tạo trong tự động hóa dịch vụ (AI in service automation); Tích hợp và quản lý dịch vụ CNTT trên nền tảng đám mây (Cloud-based IT service integration and management); Tổ chức và chức năng CNTT (IT organization and function); Văn hóa, động lực và trưởng thành về CNTT (IT culture, motivation and maturity).
 • Chủ đề thảo luận: Công nghệ đạo đức và tin tưởng (Ethical technology and trust); Tài chính và tương lai của CNTT (Finance and future of IT).

Hoạt động 4: Xây dựng kịch bản chuyển đổi số năng lực chiến lược

Chủ đề 6: Ngữ cảnh xây dựng năng lực phát triển bền vững

Quản trị rủi ro và tuân thủ;

Quản lý thông tin;

Quản lý kiến trúc;

Công nghệ và giải pháp tiêu biểu: Quản trị CNTT tổng thể (Enterprise IT governance); Chu kỳ sáng tạo; Quản lý an toàn và rủi ro; Quản lý thông tin doanh nghiệp (Enterprise information management; Phân tích dữ liệu (Data analysis); Kho dữ liệu (Data warehouse); Trí thông minh doanh nghiệp (Business intelligence); Quản lý dữ liệu tổng thể (Master data management); SMAC; Dữ liệu lớn (Big data); Kiến trúc tổng thể (Enterprise architecture); Quản lý tri thức (Knowledge management); Mô hình doanh nghiệp thích ứng (Adaptive enterprise model).

Chủ đề thảo luận: Sự thức tỉnh của kiến trúc (Architecture awakens); Kết hợp phát triển và vận hành an toàn thông tin và kiểm soát không gian ảo (DevSecOps and the cyber imperative).

Hoạt động 5: Xác định yêu cầu của chuyển đổi số bền vững

Hoạt động 6: Ôn tập và kiểm tra trắc nghiệm cuối khóa

VI. Tài liệu tham khảo:
 • Digital Practitioner Body of Knowledge, Open Group, 2020
 • Strategic Technology Trends, Deloitte, 2010 - 2020
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác