Chiến lược và triển khai chuyển đổi số - 2 ngày

I. Tổng quan:

Chương trình Chiến lược và triển khai chuyển đổi số tập trung vào 2 trọng tâm là xây dựng chiến lược và triển khai chuyển đổi số cho cơ quan, doanh nghiệp. Nội dung của chương trình được xây dựng từ những nghiên cứu chuyên sâu về chuyển đổi số và Khung hướng dẫn thực hành chuyển đổi số DPBOK (Digital Practitioner Body of Knowledge) vừa được OpenGroup (Mỹ) giới thiệu đầu năm 2020.

DPBOK là sự tích hợp của nhiều khung hướng dẫn trước đó ở các cấp độ và lĩnh vực quản lý khác nhau trong cơ quan, doanh nghiệp. Có thể khái quát sự kết hợp này trong quá trình chuyển đổi số của cơ quan, doanh nghiệp như sau: “Lập kế hoạch với TOGAF, xây dựng với PMBOK, vận hành với ITIL và quản trị với COBIT”. Khung hướng dẫn này cung cấp cho chúng ta nhiều cách tiếp cận khác nhau nhằm đáp ứng cho nhu cầu chuyển đổi số. Các cách tiếp cận này sẽ là tiền đề cho việc xây dựng chiến lược chuyển đổi số của cơ quan, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các bài viết của các nhà quản lý, chuyên gia đến từ các cơ quan, doanh nghiệp hàng đầu trong cộng đồng The Digital Transformation People cung cấp những góc nhìn thực tế khi kết hợp giữa nghiệp vụ và CNTT trong ngữ cảnh chuyển đổi số. Đây là những tri thức quý giá cho người học khi xây dựng lộ trình triển khai chuyển đổi số cho cơ quan, doanh nghiệp của mình.

Chương trình Chiến lược và triển khai chuyển đổi số - 2 ngày được thiết kế dành cho lãnh đạo và quản lý cấp cao, những người đóng vai trò xác định tầm nhìn và dẫn dắt hoạt động chuyển đổi số của cơ quan, doanh nghiệp.

II. Thời lượng:

02 ngày (16 giờ)

III. Hình thức đào tạo:
 • Đào tạo trực tiếp tại lớp học hoặc đào tạo tại văn phòng khách hàng theo yêu cầu
IV. Mục tiêu khóa học:

Chương trình đào tạo hướng đến trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng liên quan đến xây dựng chiến lược và triển khai chuyển đổi số bao gồm:

Kiến thức:

 • Định nghĩa và mô tả về hoạt động và chiến lược chuyển đổi số;
 • Định nghĩa và mô tả các giai đoạn trong lộ trình chuyển đổi số;
 • Định nghĩa và mô tả trọng tâm của hoạt động chuyển đổi số, nhất là vai trò của văn hóa và giá trị của tri thức trong cơ quan, doanh nghiệp số

Kỹ năng:

 • Đánh giá nhu cầu và năng lực chuyển đổi số của cơ quan, doanh nghiệp;
 • Lựa chọn mô hình và xác định các bước chuyển đổi số cơ bản;
 • Xây dựng và đánh giá chiến lược chuyển đổi số
V. Nội dung khóa học:

Nội dung chi tiết của chương trình bao gồm:

Chủ đề 0: Giới thiệu về chương trình đào tạo

Chủ đề 1: Chiến lược cơ quan, doanh nghiệp số

 • Sức ép phải thay đổi từ sự cạnh tranh, khách hàng và bản thân cơ quan, doanh nghiệp;
 • Vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số;
 • Trở ngại trong quá trình chuyển đổi số từ sự chậm thay đổi, chậm thích nghi;
 • Đặc điểm cơ quan, doanh nghiệp số từ tính thích ứng thay đổi và linh hoạt;
 • Những nhận định sai và đặc điểm của chuyển đổi số thành công.

Hoạt động 1: Đánh giá nhu cầu và năng lực chuyển đổi số

Chủ đề 2: Lộ trình chuyển đổi số

 • Liên tục sáng tạo trên nền tảng công nghệ và quy trình linh hoạt;
 • Xây dựng quy trình linh hoạt trên nền tảng số;
 • 5 bước chuyển đổi số cho cơ quan, doanh nghiệp theo vòng lặp, hướng cải tiến và sáng tạo;
 • Những mô hình chuyển đổi số thành công;
 • Hướng dẫn về hoạt động và công cụ thực hiện lộ trình chuyển đổi số.

Hoạt động 2: Lựa chọn mô hình và xác định các bước chuyển đổi số cơ bản

Chủ đề 3: Trọng tâm chuyển đổi số cơ quan, doanh nghiệp

 • Tầm nhìn dài hạn và giá trị cốt lõi mạnh mẽ;
 • Kế hoạch và chiến lược linh hoạt, có độ ưu tiên cao;
 • Khả năng thực thi chiến lược và mô hình nghiệp vụ mới trên nền tảng công nghệ số.
 • Văn hóa và giá trị của tri thức trong chuyển đổi số

Hoạt động 3: Xây dựng và đánh giá chiến lược chuyển đổi số

Hoạt động 4: Ôn tập và kiểm tra trắc nghiệm cuối khóa

VI. Tài liệu tham khảo:

1.     Các tài liệu tham khảo về chuyển đổi số

 • Building Agile Business Through Digital Transformation (Neil Perkin, Peter Abraham, 1st Edition), KoganPage, 2017
 • Leading Digital - Turning Technology Into Business Transformation (George Westerman, Didier Bonnet, Andrew McAfee, 1st Edition), Harvard Business Review Press, 2014
 • Digital Transformation Playbook - Rethink Your Business For Digital Age (David Rogers, 1st Edition), Columbia Business School, 2016
 • Digital Transformation Now - Guiding Successful Digitalization of Your Business Model (Daniel Schallmo, Christopher A. Williams, 1st Edition), Springer in Business, 2018
 • Digital Futures, Digital Transformation - From Lean Production to Acceluction (Ahmed Bounfour, 1st Edition), Springer, 2016
 • Digital Transformation - Build Your Organization's Future For Innovation Age (Lindsay Herbert, 1st Edition), Bloomsbury, 2017
 • Digital Practitioner Body of Knowledge, Open Group, 2020
 • The Digital Transformation People (http://www.thedigitaltransformationpeople.com)

2.   Các tài liệu tham khảo về kiến trúc, quản trị, quản lý CNTT

 • TOGAF 9.2, Open Group, 2018
 • COBIT 5, ISACA, 2012
 • ITIL 4, AXELOS, 2019

3.   Các tài liệu tham khảo về kỹ năng chuyển đổi số

 • SFIA 7, SFIA, 2018
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác