Lộ trình học của Red Hat

Lộ trình học của Red Hat mới được cập nhật như sau:

1.       Red Hat Enterprise LINUX 7


2.       Red Hat Openstack Platform


3.       Red Hat Jboss Middleware 


Xem chi tiết lộ trình học của Red Hat tại đây


  • Học tại Hồ Chí Minh

  • Học tại Hà Nội

  • Học trực tuyến