Phát triển ứng dụng Website với Microsoft ASP.NET (Cơ bản & Nâng cao)

Tổng quan về khoá học

ASP.NET là một nền tảng ứng dụng Web (Web application framework) được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, cho phép những người lập trình tạo ra các ứng dụng web (web applications) và dịch vụ web (web services). Lần đầu tiên được đưa ra thị trường vào tháng 2 năm 2002 cùng với phiên bản 1.0 của .NET framework, là công nghệ nối tiếp của Microsoft's Active Server Pages(ASP). ASP.NET được biên dịch dưới dạng Common Language Runtime (CLR), cho phép những người lập trình viết mã ASP.NET với bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ bởi ngôn ngữ .NET.

Khoá học trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và nâng cao, môi trường, quy trình, các kỹ năng xây dựng và triển khai ứng dụng web sử dụng ngôn ngữ lập trình C#, cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server, máy chủ web Microsoft IIS.

Thời lượng khóa học: 

100 giờ

Hình thức đào tạo:

-       Giảng dạy trực tiếp tại lớp học.

-       Kết hợp lý thuyết và thực hành tại lớp, bài tập về nhà.

-       Học viên được yêu cầu thực hiện đồ án cuối khoá.

Mục tiêu khóa học

Khóa học giúp học viên:

-       Nắm vững các kiến thức tổng quan về môi trường, quy trình phát triển ứng dụng Web

-       Hiểu và vận dụng được mô hình kiến trúc để xây dựng ứng dụng Web (MVC, n-layers)

-       Nắm được kiến thức nền tảng và nâng cao về ASP.NET và các công nghệ khác như Microsoft SQL Server, LINQ, AJAX…

-       Bảo mật, tối ưu hoá và tuỳ biến ứng dụng Web với ASP.NET

-       Phối hợp làm việc nhóm, xây dựng được một website trên nền tảng ASP.NET dựa trên các kiến thức đã được học.

Đối tượng tham gia khóa học:

-       Học viên có kiến thức về lập trình

-       Sinh viên chuyên ngành CNTT

-       Nhân viên phát triển ứng dụng/web tại các doanh nghiệp

Yêu cầu đầu vào của học viên:

-       Có kiến thức cơ bản về lập trình C#, thiết kế và lập trình Web cơ bản

HOẶC

-       Đã hoàn thành các môn học trước được thiết kế bởi Robusta: Ngôn ngữ lập trình C#, Cơ sở dữ liệu và lập trình CSDL với C#, Thiết kế và lập trình Web cơ bản (HTML5, CSS3, JavaScript).

Nội dung chi tiết khóa học:

Phần I. Tổng quan

-       Môi trường, công cụ, ngôn ngữ lập trình

-       Cài đặt và cấu hình web server IIS 7

-       Tạo ứng dụng ASP.NET đầu tiên và triển khai ứng dụng lên web server

-       Các thành phần chính của project ASP.NET

-       Giới thiệu Web Forms

-       Giới thiệu Web Services

-       Các tính năng của ASP.NET

Phần II. Điều khiển web server: Server Controls – Master Page – Web Navigation

-       Tạo trang ASP.NET đầu tiên

-       Làm quen với các mô hình làm việc trên trang ASP.NET.

-       Chu kỳ sống của Web Forms

-       Các sự kiện trên trang ASP.NET

-       HTML controls

-       Rich controls

-       Web Forms server controls

-       Thuộc tính IsPostBack

-       Web User Controls

-       Master Page

-       Sử dụng SiteMap để tạo Web Navigation

-       Validating Server Controls

-       Menus

Phần III. Quản lý trạng thái – Các thành phần cấu hình

-       ViewState

-       Các phương pháp chuyển thông tin

-       Đối tượng Cookies

-       Đối tượng Session

-       Đối tượng Application

-       Global.asax

-       Web.config

-       Xử lý đa luồng

Phần IV. Các control hỗ trợ trình bày, xử lý Database trong ASP.NET

-       SqlDataSource

-       Connection String

-       Data Binding trong ASP.NET

-       Data Bound Controls

-       GridView Web Server Control

-       DetailsView Web Server Control

-       FormView Web Server Control

-       Repeater Web Server Control

-       DataList Web Server Control

-       DataPager

-       LinqDataSource

Phần V. ASP.NET và kiến trúc MVC

-       Giới thiệu ASP.NET MVC

-       ASP.NET MVC cơ bản

-       Các Helper Form và các kiểm tra hợp lệ

-       Cơ sở dữ liệu trong ASP.NET MVC

Phần VI. Xử lý lỗi và ngoại lệ

-       Cách debug ứng dụng ASP.NET

-       Application tracing

-       Page tracing

-       Xử lý ngoại lệ

Phần VII. Bảo mật ứng dụng ASP.NET

-       Authentication và Authorization (chứng thực và phân quyền)

-       Forms authentication

-       Windows Authentication

-       Các cấu hình và giải pháp bảo mật khác trong ASP.NET

Phần VIII. Cá nhân hoá giao diện ứng dụng

-       Themes

-       Skins  

-       Đa ngôn ngữ

Phần IX. ASP.NET với AJAX

-       Ứng dụng rich client

-       AJAX là gì, định nghĩa, ứng dụng

-       ScriptManager

-       UpdatePanel

-       Thư viện AJAX client

-       Remote method calls

-       AJAX control toolkit

Phần X. Caching trong ASP.NET

-       Caching là gì

-       Page caching

-       Page fragment caching

-       Application caching

-       Tối ưu hoá ứng dụng ASP.NET

Phần XI – Đồ án

Học viên xây dựng và hoàn thiện một dự án website làm theo nhóm với các yêu cầu sau.

-       Thiết kế CSDL và các thành phần liên quan

-       Thiết kế giao diện trang chủ và quản trị

-       Xây dựng Models, Controllers, Views cho trang chủ

-       Xây dựng Models, Controllers, Views cho trang quản trị

-       Bảo mật, tối ứng hoá ứng dụng

-       Bảo vệ đồ án.

  • Học trực tuyến

  • Học tại Hồ Chí Minh

  • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác