Lập trình Front-End

Giới thiệu khóa học:

         Sự phát triển nhanh chóng của các Tablet, Smartphone và Mạng 4G tại Việt Nam đã đặt ra một yêu cầu đó là giao diện website phải thích nghi trên từng loại thiết bị khác nhau, cho dù người đó sử dụng Iphone, iPad, netbook, BlackBerry, Kindle...Hơn nữa các yêu cầu về thẩm mỹ, hiệu năng và tính tiện dụng trên website ngày càng yêu cầu cao, để đạt được các mục tiêu như vây đòi hỏi người lập trình phải có kỹ năng lập trình frontend tốt, khóa học này được thiết kế nhằm đáp ứng tất một website thỏa mãn tất cả các yêu cầu như trên.

Thời lượng:

60 giờ

Hình thức đào tạo:

-       Đào tạo trực tiếp tại lớp học, đào tạo tại văn phòng khách hàng theo yêu cầu.

-       Kết hợp lý thuyết với thực hành tại lớp.

-       Học viên được yêu cầu thực hiện đồ án cuối khoá.

Mục tiêu khóa học:

         Sau khi hoàn tất khóa học, học viên nắm bắt các tính năng, trang bị đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết:

-       HTML HTML5 nâng cao, cấu trúc trang Web theo chuẩn HTML5, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO).

-       CSS3 nâng cao, kiến thức về responsive web design.

-       JavaScript  nâng cao, xử lý các sự kiện và tương tác với người dùng.

-       Jquery framework, bootstrap thiết kế mobile web

Đối tượng tham gia khoá học

-       Yêu thích lĩnh vực phát triển ứng dụng Web

-       Đã có kiến thức cơ bản về HTML và CSS

Nội dung khóa học:

1. Overview of HTML5 and CSS3

 • Overview of HTML5
 • Overview of CSS3
 • Creating a Web Application by Using DW

2. What’s New in HTML5?

 • New DOCTYPE and Character Se
 • New and Deprecated Elements
 • Semantic Markup
 • Simplifying Selection Using the Selectors API
 • JavaScript Logging and Debugging

3. Creating and Styling HTML5 Pages

 •  Create static pages using the new features available in HTML5
 •  Styling an HTML5 Page
 •  Working with HTML5 Audio and Video
 •  Using the HTML5 Canvas API

4. Styling HTML5 by Using CSS3

 •  Styling Text
 • Styling Block Elements
 •  CSS3 Selectors
 • Apply styling to block elements by using CSS3
 • Enhancing Graphical Effects by Using CSS3
 • Implement graphical effects and transformations by using the new CSS3 properties.

5. What are CSS3 transitions?

 • Delaying the transition
 • Shorthand transitions
 • Building the full transition stack
 • Transitioning multiple properties
 • Why not use javascript instead?

6. Hover – crafting with CSS3

 • Do websites need to be experienced exactly the same in every browser?
 •  Adding text-shadow
 •  Hover and focus styles
 •  Rounding the hover with border-radius
 • Adding a transition
 • Simple and flexible hovering using opacity

7.  Multiple background

 •  Parallax scrolling
 •  Multiple backgrounds via CSS3

8. Enriching Form

 • Marking up the form
 • Adding styles for fieldset and label
 • Styling the text inputs
 • Using CSS3 gradients
 • A pure CSS3 button
 • Using box-shadow to create focus states

9. Overview of HTML5 Canvas

 • What Is a Canvas?
 • Canvas Coordinates
 • When Not to Use Canvas
 • CSS and Canvas
 • Adding a Canvas to a Page
 • Applying Transformations to Drawings

10. Creating Interactive Pages using HTML5 APIs

 • Interacting with Files
 • Incorporating Multimedia
 • Reacting to Browser Location and Context
 • Debugging and Profiling a Web Application
 • Debugging and Profiling a Web Application

11. Introduction to JavaScript

 • Overview of JavaScript Syntax
 • Programming the HTML DOM with JavaScript
 • Introduction to jQuery

12.  Displaying Data and Handling Events by Using JavaScript

 • Explain the syntax of JavaScript and describe how to use JavaScript with HTML5
 • Write JavaScript code that manipulates the HTML DOM and handles events.
 • Describe how to use jQuery to simplify code that uses many common JavaScript APIs

13.  Creating Forms to Collect Data and Validate User Input

 • Overview of Forms and Input Types
 • Overview of Forms and Input Types
 • Validating User Input by Using JavaScript

14.  Creating Objects and Methods by Using JavaScript

 • Writing Well-Structured JavaScript
 • Creating Custom Objects
 • Extending Objects

15.  Browser Object Model

 • Overview of the Browser Object Model
 • Using the window Object
 • Using the document Object

16.  Event Handling in JavaScript

 • Overview of JavaScript Events
 • Adding Event Handlers
 • Registering Events in JavaScript
 • Adding Multiple Handlers

17.  Jquery

 • jQuery Overview
 • Selectors
 • Style Class Manipulation

18.  Responsive web design

 • A Fluid Foundation
 • Flexible Content
 • Media query - Sporting Differing Viewports
 • The Basic Structure
 • Embracing Fluid Layouts
 • HTML5 for Responsive Designs
 • CSS3 multiple columns for responsive designs

19.  Online shop responsive web

 •  Web Application
 •  Select the template for the sales website
 •  Analyze the layout in the selected template
 •  Mockup design
 •  Analysis and Design Index
 • Analyze and design the product page
 •  HTML5 Local Storage
 •  Responsive web
 • Mobile web

20.  Final project

 •  Responsive Web with HTML5, CSS3 and JavaScript, Jquery
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác