Lập trình Web với ASP.NET nâng cao

Tổng quan

Khoá học cung cấp các công cụ, thư viện của ASP.NET cần thiết để học viên có thể ứng dụng vào việc xây dựng website. Ngoài ra, khoá học còn giúp các học viên có thể:

 • Xây dựng các lớp dùng chung, ứng dụng mail & upload trong ASP.NET
 • Xây dựng giỏ hàng và phương thức thanh toán qua mạng
 • Ứng dụng Ajax trong ASP.NET
 • Bảo mật ứng dụng website và làm việc với Crystal Report
 • Thiết kế đồ họa web với Silverlight.
Thời lượng

36 giờ

Mục tiêu khóa học

Khóa học giúp học viên:

 • Nắm vững qui trình phát triển ứng dụng web
 • Thiết kế trang web bằng Visual Studio
 • Hiểu và vận dụng được ADO.NET trong việc truy xuất dữ liệu
 • Tạo báo biểu và in ấn trong ứng dụng web
 • Hiểu và vận dụng được mô hình 3Layer, 3Tier , MVC để xây dựng ứng dụng Web.
 • Xây dựng ứng dụng, giỏ hàng, bán hàng trực tuyến với mô hình 3Layer, 3Tier hoặc MVC.
 • Triển khai ứng dụng và tham gia phát triển các dự án web với ASP.NET.
 • Triển khai ứng dụng Web service trên nền ASP.NET
 • Ứng dụng LINQ To SQL trong ASP.NET
 • Thao tác trên CSDL với SQL Server
 • Thi được chứng chỉ MCTS: ASP.NET Applications của Microsoft
Đối tượng tham gia
 • Học viên có kiến thức lập trình C# cơ bản
 • Sinh viên chuyên ngành CNTT
 • Lập trình viên đã đi làm
Điều kiện tham gia khóa học
 • Có kiến thức cơ bản về HTML, CSS, JavaScript, Ajax
 • Sử dụng thành thạo Window và MsOffice
Nội dung khóa học

BÀI 1: GIỚI THIỆU

 • Giới thiệu MVC và MVC5.
 • Các thể loại ứng dụng với MVC5.
 • Cấu trúc dự án MVC5.
 • Tạo Controller.
 •  Tạo View.
 • Chia sẻ dữ liệu giữa Controller và View.
 • Định tuyến.
 • Upload website lên Internet.

BÀI 2: CONTROLLER

Cấu trúc controller, action.

 • Phương pháp tiếp nhận tham số
 • Ứng dụng
 • ActionResult:

BÀI 3: CHIA SẺ DỮ LIỆU

 • Truyền dữ liệu từ Controller cho View
 • Session: chia sẻ dữ liệu theo phiên
 • Application: Chia sẻ dữ liệu toàn ứng dụng
 • Cookie: chia sẻ dữ liệu theo máy khách
 • Global.asax: Quản lý vòng đời  

BÀI 4: RAZOR & HELPER

 • Razor.
 • MVC Helper
 • Tạo Helper mới

BÀI 5: VALIDATION

 • Kiểm tra tính hợp lệ model
 • Kiểm soát yêu cầu giả.
 • Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu với Jquery.

BÀI 6: JQUERY

 • Giới thiệu.
 • Cú pháp viết mã Jquery.
 • Bộ chọn.
 • Bộ lọc.
 • Điều khiển sự kiện.
 • Làm việc với attribute, content và css.
 • Hiệu ứng.

BÀI 7: BOOTSTRAP

 • Giới thiệu Bootstrap.
 • HTML5 & CSS3.
 • Định dạng các thành phần giao diện:
 • Components:
 • Jquery pluggin

BÀI 8: TỔ CHỨC WEBSITE

 • Các thành phần Layout:
 • Bundles - Đóng gói tài nguyên css và JavaScript.
 • PartialView - Mô đun hóa giao diện
 • I18N – Đa ngôn ngữ
 • Areas - Phân vùng ứng dụng và định tuyến theo namespace.

BÀI 9: CSDL

 • Quản trị CSDL
 • Quản lý dữ liệu
 • Thống kê dữ liệu

BÀI 10: ENTITY FRAMEWORK

 • Giới thiệu.
 • Mô hình làm việc với EF:
 • Làm việc với CSDL theo mô hình Code First của EF:
 • EF API: Lập trình với EF

BÀI 11: LINQ

 • Kiến trúc tổ chức của LINQ.
 • Kỹ thuật lập trình mới :
 • Kỹ thuật truy vấn dữ liệu
 • Linq API   

BÀI 12: AJAX

 • Giới thiệu Ajax
 •  jQuery Ajax:
 • Microsoft jQuery Ajax Pluggin
 • Ứng dụng ajax

BÀI 13: WEB API

 • Giới thiệu.
 • Tạo ApiController .
 • Tạo 5 Api Action: GET (1, N), POST, PUT, DELETE.
 • Gọi Api action với JSon.
 • Gọi Api Action với C#.
 • Xây dựng ngân hàng ảo :

BÀI 14: SECURUTY

 • Authentication: kiểm soát tài khoản đăng nhập.
 • Authorization: kiểm soát vai trò người sử dụng.
 • UserManager: quản lý thành viên.
 • RoleManager: Quản lý vai trò.
 • XSS (Cross-Site Scripting): kiểm soát mã script .
 • AntiForgery: chống yêu cầu giả lập .
 • Chống giả lập đăng ký đăng nhập.
 • Cho phép nhập dữ liệu với NicEditor.
 • Bảo vệ thông tin cá nhân.
 • Phân quyền quản lý theo vai trò.

BÀI 15: WEB MOBILE

 • CSS3 tương thích thiết bị
 • Jquery Mobile API.
 • Tự động lựa chọn layout cho từng loại thiết bị.
 • Tự động lựa chọn view cho từng loại thiết bị.
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác