Lập trình Web theo mô hình MVC5

Giới thiệu khóa học:

         Khóa học giúp học viên nắm vững các kiến thức về lập trình hướng đối tượng C#, thiết kế web, quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2014, Razor View Engine, LINQ, Entity Framework, kỹ thuật lập trình Entity Framework Code-Firs..,sử dụng ASP.NET MVC 5 và công cụ Visual Studio 2015.

Thời lượng:

60 giờ

Hình thức đào tạo:

-       Đào tạo trực tiếp tại lớp học, đào tạo tại văn phòng khách hàng theo yêu cầu.

-       Kết hợp lý thuyết với thực hành tại lớp.

-       Học viên được yêu cầu thực hiện đồ án cuối khoá.

Mục tiêu khóa học:

-       Hoàn thành một website ASP.NET có tính tương thích cao với các thiết bị di động như iPhone, iPad…

-    Nắm vững Razor View, LINQ, Entity Framework, jQuery và các kỹ thuật nâng cao. Đặc biệt là kỹ thuật lập trình Entity Framework Code-First, Model-First và Database-First rất cần thiết trong các dự án ASP.net MVC.

-       Kết hợp với các tiện ích web: ajax, hiệu ứng, captcha… để đạt được website với độ hoàn thiện cao.

-       Bảo vệ website ở mức độ tốt nhất với chế độ Authentication và Authorization hết sức mềm dẻo của MVC5.

-       Phân tích và phát triển website ASP.NET theo qui trình sản xuất phần mềm công nghiệp

Đối tượng tham gia khoá học

-       Yêu thích lĩnh vực phát triển ứng dụng Web

-       Đã có kiến thức cơ bản về lập trình ASP.NET cơ bản.

Nội dung khóa học:

Module 1: MVC 5 Project 

 • Define and describe controller
 • Define and describe Model
 • Define and describe View
 • Other components of the project

Module 2: Construction  Controller

 • Parameterization
 • The new features in C #
 • Programming techniques LINQ

Module 3: View and Layout Construction

 • HTML5, CSS3
 • ASP.NET Razor for C#

Module 4: Jquery

 • Core
 • Ajax
 • Microsoft Plugin

Module 5: Model Construction

 • Technical information transfer from View Controller to an anonymous form
 • Technical information transfer from Controller to View the form with style

Module 6: Working with databases using ADO.NET Entity Framework

 • Code-First model
 • Model-First
 • Database-First model

Module 7: Check error data entry forms

 • Using Annotation with Model
 • Using Jquery

Module 8: Web Security

 • User Authentication with Windows
 • Authentication Authentication Web account
 • Permission
 • Authentic accounts from other social networking sites such as Google, Yahoo, Facebook, …

Module 9: New Features of MVC 5

 • Web API
 • Web Mobile
 • Upload file
 • Send email through google
 • Internationalization
 • Reading and show RSS
 • Process Excel

Module 10: Methoads and Access Specifiers

 • Define and describe the layers of Web application
 • Explain the structure of an ASP.NET MVC application
 • Explain the evaluation of Web application
 • Explain and describe how to create Web application in Visual Studio 2013

Module 11:Controllers in ASP.NET MVC

 • Define and describe controllers
 • Describe how to work with action methods
 • Explain how to invoke action methods
 • Explain routing requests
 • Describe URL patterns

Module 12: Views in ASP.NET MVC

 • Define and describe views
 • Explain and describe the razor engine
 • Define and describe the HTML helper methods

Module 13: Models in ASP.NET MVC

 • Define and describe models
 • Explain how to create a model
 • Describe how to pass model data from controllers to views
 • Explain how to create strongly typed models
 • Explain the role of the model binder
 • Explain how to use scaffolding in Visual Studio.NET

Module 14: Data Validation and Annotation

 • Define and describe how to validate data
 • Explain how to use data annotation
 • Explain and describe how to use ModelState

Module 15: Data Access

 • Define and describe the Entity Framework
 • Explain how to work with the Entity Framework
 • Define and describe how to initialize a database with sample data
 • Explain how to use LINQ queries to perform database operations

Module 16: Consistent Styles and Layouts

 • Define and describe how to use layout to maintain consistent look and feel
 • Explain the process of creating a custom layout
 • Explain how to implement styles in an application
 • Explain and describe how to create adaptive styles

Module 17: Responsive Pages

 • Define and describe how to use JavaScript
 • Define and describe how to use jQuery
 • Define and describe AJAX
 • Explain and describe how work with AJAX

Module 18: State Management and Optimization

 • Define and describe state management
 • Explain and describe how to use cookies and application and session state
 • Explain how to use caches to improve performance of an application
 • Explain the process of bundling and minification

Module 19: Authentication and Authorization

 • Define and describe authentication
 • Explain and describe how to implement authentication
 • Define and describe ASP.NET Identity
 • Define and describe the process of authorization

Module 20: Testing and Deploying

 • Define and describe how to perform unit tests
 • Explain how to prepare an application for deployment
 • Define and describe how to deploy an application on IIS
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác