Tổng Quan Về Chuyển Đổi Số Doanh Nghiệp

I. Tổng quan khóa học:

Khóa học cung cấp kiến thức tổng quan và những nội dung cơ bản trong chiến lược chuyển đổi số doanh nghiệp. Vai trò của công nghệ và những rủi ro trong quá trình chuyển đổi số giúp học viên nhận thức sâu sắc và lập kế hoạch tốt hơn khi triển khai.

II. Thời lượng: 

01 ngày (08 giờ)

III. Đối tượng tham gia:
 • Lãnh đạo, quản lý và chuyên viên chuyên trách hoặc tham gia triển khai chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
IV. Nội dung khóa học:

Tổng quan về chuyển đổi số:

 • Tầm nhìn về mô hình kinh doanh của doanh nghiệp trong môi trường số: Sự chuyển dịch và cộng hưởng các trạng thái hoạt động khác nhau tập trung vào bản thân doanh nghiệp, sản phẩm hay khách hàng tạo ra sức ép phải thay đổi năng lực đáp ứng của doanh nghiệp nhằm tạo và duy trì lợi thế cạnh tranh;
 • Vai trò của dữ liệu và tài sản số phục vụ điều hành sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong chuyển đổi số của doanh nghiệp: Dữ liệu và tài sản số tạo ra sự khác biệt về khả năng cải tiến, đổi mới và sáng tạo trong doanh nghiệp nhằm tạo lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững;
 • Khung cơ bản cho chuyển đổi số trong doanh nghiệp dưới góc nhìn kinh doanh trong môi trường số: Tập trung vào tính linh hoạt và độ phức tạp cao có kiểm soát nhằm gia tăng khả năng đáp ứng và sáng tạo của doanh nghiệp đối với sự thay đổi và cạnh tranh của thị trường trên nền tảng số;
 • Vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số: Công nghệ đóng vai trò thúc đẩy, đột phá và tạo ra cơ hội chuyển đổi doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. Công nghệ số đặc biệt có ưu thế trong ngữ cảnh doanh nghiệp hướng đến trưởng thành cao và đa mục tiêu nhờ đặc tính nhanh, nhiều, mọi nơi, mọi lúc;
 • Chuyển đổi số và thay đổi nhận thức với lãnh đạo doanh nghiệp trong thực thi chuyển đổi số: Nhận thức của lãnh đạo cần có sự liên kết chặt chẽ từ giá trị, mối quan tâm, góc nhìn đến tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược chuyển đổi số. Từ đó, hình thành kế hoạch, giải pháp và dự án cụ thể với những giá trị kỳ vọng và rủi ro lường trước để đạt được các kết quả cụ thể và sự thành công dài hạn.

Xây dựng chiến lược trong chuyển đổi số:

 • Vai trò của tầm nhìn và chiến lược kinh doanh doanh nghiệp cho xây dựng chiến lược chuyển đổi số của doanh nghiệp: Tầm nhìn và chiến lược kinh doanh doanh nghiệp đặt ra yêu cầu và đầu tư cho hoạt động chuyển đổi số. Hoạt động chuyển đổi số xây dựng thành hệ thống, ứng dụng số cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh. Sự gắn kết giữa hoạt động kinh doanh và chuyển đổi số đạt hiệu quả thông qua thặng dư về lợi ích mang lại so với chi phí đầu tư. Việc xây dựng chiến lược kinh doanh phụ thuộc vào trạng thái trưởng thành của doanh nghiệp và sự biến động của môi trường kinh doanh tạo ra sức ép về cạnh tranh, đổi mới và nâng cao hiệu quả;
 • Hoạch định chiến lược chuyển đổi số cho doanh nghiệp: Tổ chức OpenGroup cung cấp Mô hình tham chiếu doanh nghiệp số (Digital Business Reference Model - DBRM) trong đó tập trung 4 nhóm thành phần chính là nền tảng số (digitization), chiến lược (digital strategy), tổ chức (digital business) và vận hành (digitalization). Vì thế, xu hướng chủ đạo của chuyển đổi số là chiến lược hướng khách hàng, dịch vụ, sản phẩm, giá trị, rủi ro được vận hành linh hoạt nền tảng số. Chuỗi các giai đoạn hình thành và phát triển doanh nghiệp số: Doanh nghiệp đi từ giai đoạn tạo số (digitization, automation, computerization), số hóa (digitalization, IT application) đển chuyển đổi số (digital transformation), và tương lai sẽ hướng đến ổn định số (digital sustainability) và tăng tốc số (digital acceleration);
 • Lộ trình và các ngữ cảnh trạng thái chuyển đổi số: Lộ trình 5 giai đoạn cơ bản cho hoạt động chuyển đổi số từ kết nối, tìm cơ hội, triển khai, thúc đẩy và mở rộng. Lộ trình này thực thi trên 4 ngữ cảnh chính là khởi đầu, năng lực thực thi, năng lực chiến lược và năng lực phát triển bền vững. Mỗi ngữ cảnh bao gồm một số giải pháp trọng tâm mà doanh nghiệp cần triển khai. Để xây dựng lộ trình phù hợp, doanh nghiệp cần thực hiện các bước đi căn bản bao gồm: rà soát mô hình hiện tại, định nghĩa mô hình tương lai, phân tích khoảng cách, xây dựng lộ trình, triển khai dự án, vận hành hệ thống và khai thác dịch vụ số. Các phân lớp chính trong mô hình gồm: nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng và công nghệ, có thể mở rộng thêm về an toàn, dịch vụ và hiệu năng;
 • Câu chuyện chuyển đổi số thành công: Các doanh nghiệp hàng đầu thế giới đã duy trì vị thế của mình thông qua chủ động và thích ứng với công nghệ số như giải pháp số hóa toàn bộ hoạt động tiến đến xây dựng bảo sao số của doanh nghiệp hay đặt người lao động vào vị trí trung tâm trong chuyển đổi số để xây dựng nền tảng phát triển bền vững;
 • Khuyến nghị triển khai chuyển đổi số: Nhiều yếu tố cần quan tâm để thúc đẩy chuyển đổi số thành công, trong đó nhấn mạnh yếu tố con người, đào tạo và tri thức.

Tác động của công nghệ số mới trong chuyển đổi số:

 • Tổng quan về các công nghệ mới tác động đến chuyển đổi số của doanh nghiệp qua một thập niên phát triển công nghệ số: Trình bày sự tiến bộ của công nghệ số trong giai đoạn 2010 - 2022 từ các báo cáo của Deloitte trong các lĩnh vực từ kinh doanh công nghệ, hệ thống lõi, trải nghiệm số đến Trí tuệ nhân tạo, Điện toán đám mây, Internet vạn vật, Dữ liệu lớn, Quản lý rủi ro và an toàn thông tin;
 • Vòng đời của công nghệ và cơ hội ứng dụng công nghệ mới cho chuyển đổi số tại doanh nghiệp: Công nghệ hình thành và phát triển từ giai đoạn được phát minh đến khi bị đào thải. Doanh nghiệp tham gia vào các giai đoạn khác nhau trong vòng đời của công nghệ sẽ có rủi ro và lợi ích khác nhau. Sự khác biệt dễ nhận ra trong bối cảnh chuyển đổi số, do đặc tính phổ biến của công nghệ số đối với hầu hết các ngành công nghiệp;
 • Bài toán dữ liệu trong chuyển đối số: Các công nghệ, giải pháp, mô hình triển khai và lợi ích kỳ vọng của doanh nghiệp đều xoay quanh vòng đời dữ liệu, từ thu thập, lưu trữ đến phân tích và khai thác kết quả từ dữ liệu vào hoạt động của doanh nghiệp.

Các rủi ro trong chuyển đổi số:

 • Các rủi ro kỹ thuật: Doanh nghiệp tham gia vào các giai đoạn khác nhau trong vòng đời của công nghệ sẽ có rủi ro và lợi ích khác nhau. Công nghệ chậm thay đổi hoặc thay đổi quá nhanh mà không hiểu rõ về bản chất kỹ thuật, chi phí bỏ ra và lợi ích mang lại sẽ tạo ra nợ kỹ thuật của doanh nghiệp;
 • Các rủi ro về văn hóa: Văn hóa, con người và hành vi cũ, sợ thay đổi, sợ mất vai trò, quyền lực trên nền tảng số; hay ngược lại ngộ nhận mọi người đều hiểu về chuyển đổi số và doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường sau chuyển đổi số;
 • Các rủi ro khác: Doanh nghiệp nhận định sai về chuyển đổi số như chuyển đổi số cần ngân sách lớn ngay từ đầu, hay phân bổ nguồn lực không hiệu quả, không triển khai phù hợp với trạng thái trưởng thành của doanh nghiệp mình.

Hoạt động: Đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số

 • Bảng câu hỏi giúp đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp về các mặt chính bao gồm: Công nghệ và tự động hóa, Các dự án trong quá khứ / lịch sử, Cách làm việc, Phát triển con người, Văn hóa, và Lãnh đạo và chiến lược;
 • Kết quả đánh giá được so sánh với các doanh nghiệp tương đương trong kho dữ liệu của giảng viên để hình thành một số nhận định ban đầu về cách tiếp cận nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng cho hoạt động chuyển đổi số của doanh nghiệp.
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác